Oppdragsbetingelser Ræder Bing

LinkedIn icon

Hos Ræder Bing legger vi vekt på å tilby skreddersydd tverrfaglig rådgivning som passer til den enkelte kundes behov. Her kan du lese våre standardiserte oppdragsbetingelser når du blir kunde hos oss.

1. Oppdragsgiver - Oppdragstaker

Oppdragsgiver (heretter kalt Klienten) er den som har rettet henvendelse til Ræder Bing Advokatfirma AS (heretter kalt Ræder Bing eller Oppdragstaker). Når henvendelsen skjer på vegne av en juridisk person/selskap, innestår den som tar kontakt for at han innehar de nødvendige fullmakter, og for nødvendig informasjonsflyt i egen organisasjon.  Ræder Bing forholder seg i saken til den som har henvendt seg på vegne av Klienten med mindre annet er avtalt. Dersom annet ikke klart fremgår av oppdraget, forbeholder Ræder Bing seg retten til å ta kontakt med Klientens ledelse i sakens anledning, om nødvendig også uten på forhånd å informere den som har henvendt seg til Ræder.

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det bli foretatt en kunde- og identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven med tilhørende forskrifter. Ræder Bing vil også være pålagt å utføre løpende kundekontroll av sine klienter. Klienten plikter å medvirke til gjennomføring av slike kundetiltak, og det gjøres oppmerksom på at Ræder Bing kan bli nødt til å avstå fra oppdraget dersom tilfredsstillende kundekontroll ikke kan gjennomføres. Det gjøres videre oppmerksom på at Ræder Bing, ved mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbar handling mv., er pålagt å underrette ØKOKRIM om dette, likevel uten å underrette klienten eller tredjepersoner.

Ræder Bing er også pålagt å følge de til enhver tid gjeldende regler om sanksjoner, herunder sanksjonsloven med forskrifter, og det gjøres oppmerksom på at Ræder Bing kan være forpliktet til å nekte opprettelse av kundeforhold eller utføre arbeid dersom dette ville være i strid med gjeldende sanksjoner. 

Ræder Bing gjennomfører rutinemessig kredittsjekk av nye klientforhold.

2. Oppdraget

Oppdraget omfatter og er begrenset til det som er beskrevet i særskilt oppdragsbekreftelse fra Ræder Bing til Klienten. Vesentlige utvidelser eller endringer vil bli skriftlig bekreftet fra Ræder Bing.

Med mindre annet er avtalt, gjelder disse oppdragsbetingelsene ved gjentatte oppdrag for samme klient.

Ræder Bings mål og forpliktelse er å fremme klientens interesser på best mulig måte, innenfor de rammer som følger av oppdragsbekreftelsen, disse oppdragsbetingelsene, domstolloven, advokatforskriften, Regler for god advokatskikk, advokatfirmaets interne saksbehandlingsrutiner, samt andre relevante regelverk.

Alle advokater og advokatfullmektiger tilknyttet Ræder Bing har bevilling eller autorisasjon til å drive advokatvirksomhet i Norge utstedt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Oppdraget gjelder kun norsk rett. Samtlige advokater og advokatfullmektiger er medlemmer i Advokatforeningen og dermed underlagt Advokatforeningens særskilte vedtak og ordninger for obligatorisk etterutdanning og behandling av disiplinærklager.

Klienten vil motta kopi av all korrespondanse i saken. Forliksklage, stevning og forslag til avtale/kontrakt sendes også til Klienten for forhåndsgodkjennelse. Dette gjelder ikke uten særskilt avtale utkast til utgående korrespondanse. Klienten vil bli orientert om fremdriften i utførelsen av oppdraget, og vil bli varslet særskilt dersom behandlingen av oppdraget blir forsinket i forhold til opprinnelig antatt fremdrift. Alle henvendelser til og fra motparten skal avklares med eller gå gjennom advokatfirmaet. Ræder Bing og klient skal holde hverandre gjensidig orientert om den kommunikasjon som finner sted med involverte parter

3. Ansvarlig advokat

Ansvarlig for gjennomføring av oppdraget overfor Klienten er den advokat i Ræder Bing som fremgår av oppdragsbekreftelsen. Den ansvarlige advokat vil også være ansvarlig advokat etter domstolloven av 24. juni 1915 nr. 5, § 232, første ledd. Ræder Bing forbeholder seg rett til å benytte andre partnere, advokater, advokatfullmektiger og advokatassistenter/traineer i Ræder Bing til å bistå den ansvarlige advokat, der dette er hensiktsmessig ut fra en faglig, økonomisk eller kapasitetsmessig vurdering.

4. Oppfølgning/tilgjengelighet – registrering av personopplysninger

Ræder Bing vil utføre oppdraget innenfor faglige, økonomiske og tidsmessige forsvarlige rammer. For best mulig å kunne fremme klientens interesser, er advokatfirmaet avhengig av og forutsetter at klienten fullstendig og snarest gir informasjon om sakens faktiske forhold og hvilket resultat klienten ønsker å oppnå i saken.

Personopplysninger blir behandlet i henhold til gjeldende personvernlovgivning. For nærmere opplysninger om vår behandling av personopplysninger, se vår personvernerklæring på https://www.raederbing.no/personvernserklaring/ eller send oss en epost på 

5. Bruk av utenforstående bistand

Ræder Bing legger til grunn at taushetsplikten overfor Klienten ikke er til hinder for at opplysninger om saken kan gis øvrige advokater/medarbeidere i Ræder Bing. Ræder Bing vil ikke benytte utenforstående bistand ved behandling av oppdraget, uten at dette på forhånd er avtalt med Klienten. Der utenforstående bistand benyttes, legger Ræder Bing til grunn at Klienten fritar Ræder Bing for taushetsplikten i nødvendig utstrekning. Ræder Bing forutsetter også at Klienten fritar Ræder Bing for taushetsplikten i den grad henvendelse til utenforstående er nødvendig i anledning utførelsen av oppdraget.

Der opplysninger om saken gis utenforstående som ovenfor nevnt, vil Ræder Bing understreke viktigheten av diskresjon overfor vedkommende.

6. Interessekonflikt

Før et oppdrag etableres, vil det bli søkt avklart om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som tilsier at Ræder Bing ikke kan eller bør påta seg oppdraget. Klienten plikter å bidra til slik avklaring herunder fremlegge dokumentasjon etter lov om register over reelle rettighetshavere. Den samme vurderingen gjøres i etablerte oppdrag ved nye parters inntreden i saken. Dersom hensynet til klienten tilsier det og det finnes ubetenkelig, kan oppdraget påbegynnes før avklaringen er fullført. Dersom det på grunn av opplysninger som fremkommer i saken, etter at Ræder Bing har påtatt seg et oppdrag, oppstår interessekonflikt i forhold til Ræder Bings øvrige klienter eller forbindelser, kan Ræder Bing fratre oppdraget uten annen begrunnelse enn at det har oppstått en interessekonflikt.

7.  Nyhetsbrev o.l.

Klienten vil jevnlig motta informasjon fra Ræder Bing i form av nyhetsbrev, seminarinvitasjoner, kundearrangementer, kundemagasiner mv. per e-post, post og via andre relevante kommunikasjonskanaler.  Ved å samtykke til disse oppdragsbetingelsene, samtykkes det samtidig til at slik informasjon mv. kan sendes på e-post til kontaktperson hos Klienten som oppgitt i forbindelse med oppdraget. Klienten kan når som helst reservere seg mot å motta slike e-poster ved å melde fra til Ræder som nærmere angitt i pkt. 4.

8. Beregning av salær

Ræder Bing vil beregne et salær basert på et av følgende alternativer:

8.1.        Etterfølgende skjønnsmessig beregning av salæret basert på tidsforbruk, spesielle kunnskaper, svært korte tidsfrister, resultatet av oppdraget og øvrige forhold.

8.2.         Salær basert på en fast timesats og registrering av medgått tid.

8.3.        Et avtalt fast salær for oppdraget.

I tillegg til salæret skal det beregnes lovpålagt merverdiavgift, jfr. pkt. 10.Timeprisen er gjenstand for årlig regulering.
Timeprisen endres fra det tidspunkt medarbeideren får en endret stillingsbetegnelse.

Ved endelig salærfastsettelse vil ansvarlig advokat utøve et skjønn hvor det tas hensyn til arbeidets art og kompleksitet, sakens utfall, samt hvor effektivt oppdraget er utført hensett til advokatens erfaringsbakgrunn og spesialkompetanse

Registrering av medgått tid innebærer registrering av faktisk tid som er benyttet, innenfor nærmeste hele 15 minutter. Telefonsamtaler, som ikke gjelder korte meddelelser, registreres som minimum 15 minutter. Klienten aksepterer å betale salær og omkostninger for den bistand som er ytet fra Ræder Bing, uavhengig av resultat.

Dersom saken blir behandlet av domstolene, eller domstollignende organer, vil man om saken tapes som hovedregel bli pålagt å erstatte motpartens sakskostnader. Vinnes saken fullt ut vil motparten som regel bli pålagt å erstatte kostnadene, helt eller delvis. For det tilfelle at retten ikke pålegger motparten plikt til å erstatte kostnadene fullt ut, vil vi likevel kreve dekket de kostnader som er påløpt i saken. Vi vil gjøre krav på salær uansett utfallet. Dersom saken faller inn under tvistelovens regler om småkravsprosess, vil sakskostnadskrav overfor motparten ved en rettslig avgjørelse være begrenset til 20 % av tvistesummen. Vi vil søke å avpasse tidsforbruk etter sakens omfang, men vi vil også for saker underlagt småkravsprosess gjøre krav på salær etter avtale uansett utfallet.            Lovmessige begrensninger i klientens adgang til å kreve erstattet kostnader til rettshjelp fra motparten begrenser ikke advokatfirmaets salærkrav mot klienten. Slike begrensninger er fastsatt blant annet ved saker for forliksrådet og i småkravsprosess.

9. Direkte kostnader

Direkte kostnader som påløper i saken, så som gebyrer, innhenting av sakkyndige uttalelser, reise, opphold og diett i tilknytning til utførelsen av oppdraget, belastes Klienten i tillegg til salæret. Det samme gjelder for kopiering, porto, budtjeneste og lignende.

Viderefakturering av utlegg vil kunne medføre merverdiavgift på utlegget.

10. Fakturering

Uten annen avtale, foretas som hovedregel fakturering hver måned for det arbeid som er utført, og for kostnader, jfr. pkt. 8 og 9. Avsluttet oppdrag faktureres ved oppdragets avslutning. Med faktura for utført bistand vedlegges spesifikasjon som angir hvilke aktiviteter som er utført og hvilke kostnader som er påløpt. Kostnader påløpt til reiser mv. kan faktureres når de er påløpt. Kostnader til gebyrer mv. kan faktureres forskuddsvis. All fakturering har 10 dagers forfall og er med tillegg av merverdiavgift, som p.t. er 25 %.

Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrentelovens bestemmelser, og kravet vil bli sendt til inkasso. Saksdokumenter kan bli holdt tilbake som sikkerhet for utestående salær. Ved manglende betaling kan advokaten stanse arbeidet. Ræder Bing påtar seg ikke ansvar for eventuelt rettstap som følge av at arbeidet stanses.

Klienten kan bli bedt om sikkerhetsstillelse for fremtidig honorar i form av innbetaling til klientkonto. Innestående sikkerhet vil bli kreditert ved oppdragets fullførelse.

11. Klientkonto

Ved innskudd på Ræder Bings klientkonto innestår Ræder Bing advokatfirma AS for at midlene blir plassert i Ræder Bings bank og forvaltet som klientmidler, men Ræder Bings advokatfirma AS kan ikke innestå for bankenes soliditet.

12. Rettshjelp

Visse saker kan være dekket av rettshjelpsforsikring. Klienten plikter å gi Ræder Bing de nødvendige opplysninger for en vurdering av forsikringsavtalens dekningsomfang. Klienten er selv ansvarlig for eventuell egenandel eller mellomlegg mellom advokatfirmaets salærkrav og det beløp forsikringsselskapet dekker. Ræder vil undersøke Klientens muligheter for dekning av advokatutgifter gjennom Klientens egne forsikringsordninger eller rettshjelp fra det offentlige etter nærmere avtalte. Dette forutsetter at Klienten gir nødvendige opplysninger om forsikringsforhold og økonomiske forhold.  Ræder Bing har krav på dekning fra Klienten, uavhengig av om det foreligger en slik forsikringsdekning.  Ræder har også krav på dekning av salær utover det som dekkes av private rettshjelpsordninger eller det som forsikringsselskaper finner som rimelige og nødvendige utgifter.

I henhold til lov om fri rettshjelp kan det for visse saker gis rett til advokatbistand som dekkes av det offentlige (fri rettshjelp). Noen sakstyper kvalifiserer alltid for fri rettshjelp, andre sakstyper forutsetter at klienten ikke har inntekt over nærmere fastsatte beløp. Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos Statsforvalteren eller ved vårt kontor. Klienten oppfordres til å ta spørsmålet om fri rettshjelpsdekning opp med ansvarlig advokat for en konkret vurdering

13. Rettigheter til materiale

Ræder Bing har opphavsrett til alt materiale som utarbeides i forbindelse med et oppdrag. Ræder Bing og dets advokater har enerett til kopiering og eventuell tilgjengeliggjøring av materialet for allmennheten som ikke er begrenset av taushetsplikten. Klienten må for selv å bruke materialet avtale dette særskilt. Klienten gis adgang til å bruke materialet i den utstrekning dette er nødvendig for at de behov Klienten har meddelt Ræder Bing i forbindelse med oppdraget, skal oppfylles.

14. Ansvar for resultat/oppfølging

Ræder Bing skal utføre oppdraget etter beste evne og i henhold til Reglene for god advokatskikk.  Ræder Bing og/eller den ansvarlige advokat innestår ikke for at utførelsen av oppdraget leder til det resultat Klienten har forventet. Uavhengig av sakens utfall har Ræder Bing krav på salær, jf. også punkt 8.

Etter at oppdrag som beskrevet i oppdragsbekreftelsen er ferdigstilt og/eller avsluttet, har Ræder Bing ikke ansvar for ytterligere oppfølging av noe forhold på vegne av Klienten før det eventuelt gis et nytt oppdrag med påfølgende oppdragsbekreftelse.

15. Ansvarsbegrensning

15.1 Ræder Bing er ansvarlig i henhold til alminnelige regler om advokaters profesjonsansvar og er dekket av den lovpålagte sikkerhetsstillelse for utøvelse av advokatvirksomhet, som gjelder uten geografisk begrensning. Advokatfirmaets forsikring dekker sikkerhetsstillelse som advokat og som eiendomsmegler med profesjonsansvarsforsikring for advokatvirksomhet og for eiendomsmegling. Advokatfirmaets forsikringsselskap oppgis på forespørsel.

15.2 Ræder Bings ansvar overfor Klienten eller tredjeparter i relasjon til oppdraget er begrenset til dokumentert økonomisk tap, og det samlede og maksimale ansvar er begrenset oppad til kr 10 000 000, uavhengig av om ansvaret er basert på erstatning i kontrakt eller alminnelig erstatningsansvar.

15.3 Med mindre annet er avtalt, omfatter ikke oppdraget rådgivning i forhold til sakens skatte- og avgiftsrettslige sider.

15.4 Ræder Bing er ikke ansvarlig for indirekte tap, herunder tapt fortjeneste eller tap av mulighet.

15.5 Ræder Bing er ikke ansvarlig for feil begått av rådgivere som advokatfirmaet har henvist til eller for underleverandører som advokatfirmaet etter avtale med klienten har overlatt deler av oppdragsutførelsen til

15.6 Ræder Bing er ikke ansvarlig for tap som følge av at sakens resultat ikke samsvarer med den vurdering advokatfirmaet på forhånd har gitt av sakens mulige utfall.

15.7 Ræder Bing er ikke ansvarlig for tap av forvaltede klientmidler som følge av konkurs eller andre forhold på bankens side. Ræder Bing gjør oppmerksom på at bankenes sikringsfond ikke garanterer for mer enn 2 millioner kroner i innskudd pr innskyter (advokatfirma) pr. bank. Kun ved særskilt avtale om det vil Ræder Bing treffe tiltak som kan øke graden av garantidekning for klientens midler.

16. Klager

Klienten kan klage til Advokatforeningen for å få vurdert om oppdraget er utført i henhold til Regler for god advokatskikk.

Hvis partene ikke blir enige, kan klage rettes skriftlig til daglig leder som er overordnet kvalitetsansvarlig i Ræder Bing. Dersom klage gjelder daglig leder, rettes den til styreleder i firmaet.

Klage kan også rettes direkte til Disiplinærutvalget for Oslo krets av Den Norske Advokatforening. Som hovedregel er det en klagefrist på 6 måneder. Denne løper fra det tidspunkt klageren ble eller burde blitt kjent med de omstendigheter som klagen grunnes på. Klagen behandles av Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg for Oslo som førsteinstans. Beslutning fra disiplinærutvalget kan ankes inn for Disiplinærnemnden.

Regler for god advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på Advokatforeningens hjemmeside www.advokatforeningen.no/disiplinarsystemet/.

17. Tvisteløsning

Eventuell tvist mellom Klienten og Ræder Bing skal etter norsk rett søkes løst av en meglingsmann oppnevnt av Oslo tingrett. Dersom partene ikke blir enige, vedtar partene Oslo tingrett/ Oslo forliksråd som verneting.

18. Avslutning av oppdraget

Oppdraget anses avsluttet når det oppdrag som er beskrevet i oppdragsbekreftelsen er utført. Dersom det oppstår uenighet mellom Klienten og Ræder Bing om gjennomføringen av oppdraget, eller dersom det oppstår motstrid mellom Ræder Bing og Klienten av andre grunner, kan Ræder Bing frasi seg oppdraget med umiddelbar virkning. Ræder Bing vil imidlertid utføre det som ikke kan utstå uten at Klienten utsettes for rettstap.

Så langt det er mulig skal Ræder Bing underrette Klienten om at man har frasagt seg oppdraget, før dette meddeles noen utenforstående.

19. Revisjon av oppdragsvilkår

Våre alminnelige oppdragsbetingelser vil normalt bli revidert en gang per år, og ellers når det måtte oppstå spesielt behov for det.

Oslo, 2. oktober 2023

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....