Forslag om innføring av avgift på landbasert vindkraft sendt på høring

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.25. juni 2021

Skattedirektoratet har på vegne av Finansdepartementet sendt ut forslag om innføring av avgift på landbasert vindkraftverk. Avgiften foreslås innført som en særavgift basert på en «effektmodell».

Bilde av vindturbin.jpg

Bakgrunn

Regjeringen varslet i revidert nasjonalbudsjett tidligere i vår at den tok sikte på å innføre en moderat produksjonsavgift på vindkraftverk, med forbehold om at avgiften er i samsvar med EØS avtalen.

Inntektene fra avgiften skal tilfalle staten med fordeles til vertskommunene for å gi ytterligere insentiver til å legge til rette for vindkraftproduksjon. Regjeringen har lagt vekt på at en produksjonsavgift vil gi forutsigbarhet for kommunene og næringen og imøtekomme behovet for lokal legitimitet. Avgiften vil også imøtekomme Stortingets ønske om å øke skattebyrden på næringen samt ønsket om lokal kompensasjon. 

Nærmere om forslaget

Skattedirektoratet har på vegne av finansdepartementet utarbeidet forslag til regler for innføring av særavgift. Det er vurdert to ulike modeller for utformingen av avgiften;

  • En avgift per MW installert effekt i det enkelte kraftverk (effektmodellen). Modellen vil være uavhengig av hvor mye kraft som faktisk produseres og avgiften vil derfor være den samme i hver skattleggingsperiode med mindre vindkraftverkets installerte effekt justeres.
  • En kvantumsavgift der avgiften ilegges per kWh produsert kraft (produksjonsmodellen). Denne modellen er knyttet til konsesjonærens inntektsgrunnlag ved at avgiften er avhengig av hvor mye vind som produseres. Avgiften påløper bare når kraftverket er i produksjon, og vil gi mindre avgiftsbelastning i «dårlige» vindår.

Skattedirektoratet anser at begge modellene er mulig å gjennomføre men anbefaler effektmodellen. Ved vurderingen er det særlig lagt vekt på at modellen gir forutsigbare inntekter til vindkraftkommunene og er avgiftsteknisk enkel å administrere for både de avgiftspliktige og skatteetaten. Skattedirektoratet ønsker likevel innspill i høringsrunden på valg av de to modellene.

Avgiften vil omfatte alle virksomheter som har eller får konsesjon etter energilovgivningen for å drive landbasert vindkraftproduksjon. Det foreslås ingen fritak eller reduserte satser for avgiften. Det er så langt lagt til grunn at avgiften er i tråd med EØS-avtalen.

Vindkraftverk med samlet installert effekt under 1 MW er ikke konsesjonspliktige og vil ikke omfattes av avgiften.

Høringsfrist og ikrafttreden

Frist for høringsinnspill er satt til 3. august 2021. Foreslått ikrafttreden er 1. januar 2022.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....