Elektrisk kraft og fritak for el-avgift fra fornybar energi

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.29. september 2022

Det foreslås endringer i særavgifts-forskriften for gjennomføring av et fritak for kraft fra fornybare energikilder. Forslaget innebærer at det gis fritak for elavgift på fornybar kraft som blir brukt på den samme eiendommen som produksjonsanlegget befinner seg på.

Hus med solpanel på taket.jpg

Fritaket gjelder produksjon fra anlegg med samlet installert effekt inntil 500 kW per eiendom. For overskuddskraft fra produksjonsanlegget, og kraft som leveres ut på det ordinære kraftnettet, skal det betales elavgift.

Fritaket kommer i tillegg til eksisterende fritak for egenprodusert solkraft eller kraft fra mikrokraftverk og energigjenvinningsanlegg som leveres direkte til sluttbruker.

Nærmere om de tekniske regelendringene

Det er foreslått endring i forskrift om kontroll av nettvirksomhet og forskrift om kraftomsetning og nettjenester. Bakgrunnen for forslaget er å åpne for mulighet for deling av kraft mellom abonnenter på samme eiendom, som produseres på eiendommen.

Videre er det foreslått endringer i særavgiftsforskriften for gjennomføring av fritak av kraft fra fornybare energikilder. Særavgifter er kort fortalt alle statlige avgifter som ikke er omtalt i andre lover. Forslaget her gjelder fritak for elavgift.

Utgangspunktet er at det belastes elavgift for levering av all kraft. Det skal også betales elavgift ved uttak til eget bruk.

I dag kan produsenter benytte seg av egenprodusert fornybar strøm i solcelleanlegg uten å betale elavgift. Eventuell overskuddsproduksjon av strøm i anlegget kan mates tilbake i nettet inntil 100 kWh. Ordningen omtales gjerne som «plusskunde-ordningen». Ordningen forutsetter imidlertid at kraften er til egen bruk, er produsert i egne anlegg og fordeles i internt ledningsnett. Dersom eksempelvis en tomannsbolig ønsker å dele produsert strøm, vil de i mange tilfeller anses å være produsenter og ikke plusskunder. Dette medfører en annen og strengere regulering av bruk og deling av strømmen, enn det som nå foreslås.

Vilkår for fritak for særavgift

Foreslåtte vilkår for deling av egenprodusert strøm og fritak for særavgift er de samme. For å kunne dele strøm og få fritak fra el-avgift må følgende vilkår være oppfylt:

  • Fornybare energikilder - Den foreslåtte ordningen kommer i tillegg til dagens fritak. Forslaget omfatter alle fornybare energikilder – sol-, vind- og vannkraft. Forslaget er teknologinøytralt.

  • Samlet installert effekt på 500 kW – Det foreslås en mulighet for å dele egenprodusert strøm med installert effekt på inntil 500 kW per eiendom. Det gis ikke fritak i el-avgift for mer enn 500 kW per eiendom, men det er anledning til å ha større installert effekt på eiendommen. Dette vil da ikke omfattes av fritaket.

  • Samme eiendom – Produksjon og fritak for elavgift på kraft gjelder leveranse til abonnenter innenfor samme eiendom, dvs. samme kommune-, gårds-, bruks- og ev. festenummer i Eiendomsregisteret.


Endringene som er foreslått innebærer at kraftmålingene legges om fra en fysisk måling til en virtuell måling, denne løsningen er foreslått slik at man skal kunne få fritak uten å trekke ledninger.

Overskuddskraft som leveres på det ordinære kraftnettet skal belastes elavgift. Det følger av forslaget at det krever aksept fra ESA, fordi endringene inneholder et element av statsstøtte.


Praktisk gjennomføring av fritaket

Gjennomføringen av fritaket skjer ved at produsenten, som har rett til å dele produksjon, informerer nettselskapet om hvilke abonnenter kraften skal fordeles til og hvordan den skal fordeles, sammen med en erklæring om installert effekt på produksjonsanleggene tilknyttet målepunktene.

Nettselskapet følger opp at kundene er kvalifisert til å delta i delingsløsningen, i praksis at de er lokalisert på samme eiendom, og registrerer deretter mottakerne i Elhub. Abonnentene som skal motta kraft må, på lik linje med andre plusskunder, inngå avtale om dette med sitt nettselskap og en avtale med en kraftleverandør om balanseansvar for forbruk og produksjon. Abonnentene får fritak for forbruk som tilsvarer sin del av det som er produsert fra anlegget og nettselskapet avregner og rapporterer kraft levert med fritak til Skatteetaten

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....