Forslag om utsatt tidfesting for merverdiavgift for omtvistede krav i tilvirkningskontrakter

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.10. oktober 2022

Den 6. oktober sendte Finansdepartementet ut et høringsforslag om «utsatt tidfesting for merverdiavgift for omtvistede krav med grunnlag i tilvirkningskontrakter». Forslaget innebærer at entreprenører eller andre som inngår tilvirkningskontrakter ikke plikter å betale merverdiavgift av omtvistede krav før kravene er avklart.

surveyors-at-the-construction-site-picture-id1385686986.jpg

Hovedregelen for tidfesting av merverdiavgift er at beløpet skal oppgis i skattemeldingen for merverdiavgift i den terminen dokumentasjonen er utstedt (fakturaprinsippet). Fakturaprinsippet forutsetter rettidig fakturering. Bokføringsforskriften inneholder nærmere regler om tidspunktet for utstedelse av salgsdokumentasjonen. Det er i utgangspunktet uten betydning for tidfestingen av merverdiavgift om eller når varen eller tjenesten blir betalt. Dette har skapt store likviditetsutfordringer for entreprenørenes ved omtvistede krav.

Departementets forslag til utsatt tidfesting foreslås gjennomført ved å innta en ny bestemmelse i merverdiavgiftforskriften, som innebærer at det gjøres unntak fra hovedregelen om at merverdiavgift skal tas med i skattemeldingen for den termin dokumentasjonen er utstedt. Det er vår vurdering at den foreslåtte endringen vil få stor betydning for entreprenører og andre aktører i bygge- og anleggsbransjen.

Begrunnelse for forslaget om endring

Bakgrunnen for høringsforslaget er at entreprenøren i henhold til tilvirkningskontrakten ofte plikter å utføre arbeid selv om det er uenighet rundt oppdrag og oppgjør og det derfor foreligger tvist om arbeidet (også kalt «hoppeplikt»).

Tidligere pliktet entreprenøren sende faktura uavhengig av om det forelå omtvistede krav. Dette innebar at entreprenøren måtte betale merverdiavgift, selv om det var fare for at fakturaen ikke ble betalt. Byggherren på sin side fikk en fordel i form av fradragsrett for merverdiavgift.

I oktober 2021 ble reglene for tidfesting av merverdiavgift endret, og endringen innebar en noe gunstigere løsning for entreprenøren. Etter endringen i oktober 2021 trenger ikke entreprenøren utstede faktura før arbeidet er fullført, og på den måten unngår entreprenøren å forskuttere merverdiavgift. Men den utsatte plikten gjelder kun frem til prosjektet er ferdig, dvs. overtatt eller tatt i bruk.

Mange av de omtvistede kravene er ofte omtvistet i lang tid etter at kontraktsarbeidet er overlevert. Departementet foreslår derfor å endre reglene slik at plikten til å betale merverdiavgift av omtvistede krav utsettes til kravet er avklart, og ikke kun til kontraktsarbeidet er ferdigstilt. Dette er i tråd med den skattemessige tidfestingen av omtvistede krav i tilvirkningskontrakter.

Nærmere om vilkårene for å utsette tidfesting for merverdiavgift

  1.  Tilvirkningskontrakt

For å unngå at reglene kommer i konflikt med statsstøtteregelverket i EØS-avtalen har departementet valgt at ordningen skal gjelde for tilvirkningskontrakter. Tilvirkningskontrakter er typisk kontrakter hvor leverandøren har et resultatansvar for å utvikle, prosjektere eller tilvirke et konkret formuesobjekt for bestilleren. Departementet har avgrenset begrepet tilvirkningskontrakter mot kontrakter uten fastpriselement og rene tjenesteoppdrag.

  1. Omtvistet krav - rimelig tvil om kreditor har rett på vederlaget

Departementet mener videre at det må klargjøres hva som ligger i at kravet er omtvistet. Det foreslås derfor et vilkår om at bestemmelsen gjelder «hvor det objektivt sett er rimelig tvil om kreditor har rett på vederlaget». Rimelig tvil-kravet innebærer ikke et krav om sannsynlighetsovervekt, men at grunnløse innsigelser er uten betydning for vurderingen.

  1. Gjelder ikke hvor kreditor og debitor er nærstående

Bestemmelsen avgrenses mot de tilfeller hvor det foreligger interessefellesskap mellom debitor og kreditor som nevnt i merverdiavgiftsloven § 4-4. Tilfeller hvor fordringen består mellom nærstående faller dermed utenfor.

Tidspunktet for utsatt tidfestingen av merverdiavgift

 Merverdiavgift må tas med i skattemeldingen for merverdiavgift (mva-meldingen). Departementet mener at merverdiavgiften bør inntas i mva-meldingen ved den terminen kravet er avklart eller betalt. Mottar kreditor betaling for et krav som er omtvistet, skal beløpet oppgis i mva-meldingen for den termin betalingen foretas. Endringer i merverdiavgiftsforskriftens § 15-9-3 vil ikke gjelde for omtvistede krav som skulle være oppgitt i mva-meldingen før 1. januar 2023.

Oppsummert

Den nye reglen i merverdiavgiftsforskriften § 15-9-3 er en «skal» bestemmelse, noe som innebærer at bestemmelsen skal anvendes dersom vilkårene er oppfylt. Dette er forskjellig fra endringen i 2021 hvor entreprenøren kunne velge om kravet skulle faktureres før kontraktsarbeidet var fullført.

Endringen vil være gunstig og bedre entreprenørens likviditet. Tilsvarende vil ordningen for en byggherre som har fradragsrett eller kompensasjonsrett medføre et likviditetstap. Her mener likevel departementet at mange av byggherrene ikke har fradragsrett for merverdiavgift, og at de i mindre grad vil bli berørt.

Samlet sett vil ordningen bidra til en større maktbalanse mellom entreprenøren og byggherren i tilvirkningsforhold.

Den nye bestemmelsen er foreslått å tre i kraft 1. januar 2023. Høringsfristen er satt til 6. desember 2022.

Artikkelen er skrevet av advokatene Tone Kaarbø, Marthe Grimsrud og trainee Karoline Brastad Hansen

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....