Høring – forslag om strengere krav til innholdet i arbeidsavtalen

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.7. juli 2022

Regjeringen foreslår flere endringer i arbeidsmiljøloven som skal bidra til større forutsigbarhet og trygghet for arbeidstakere.

online-conference-of-diverse-employees-on-the-screen-picture-id1313246059.jpg

Bakgrunnen for forslagene er gjennomføring av et EU-direktiv fra 2019 (2019/1152) om tydelige og forutsigbare arbeidsforhold.

De mest sentraler endringsforslagene er som følger:

Strengere krav knyttet til skriftlig arbeidsavtale

Det foreslås strengere krav til hva som skal være med i den skriftlige arbeidsavtalen. Blant annet vil arbeidsgiver plikte å opplyse i avtalen om det skal benyttes innleie fra bemanningsforetak, om retten til betalt fravær og om fremgangsmåten ved eventuelt opphør av arbeidsforholdet.

I tillegg foreslås det strengere krav til hvor tidlig den skriftlige avtalen må fremlegges. Arbeidsgiver vil plikte å sørge for at arbeidsavtalen foreligger senest 7 dager etter at arbeidsforholdets oppstart. Etter dagens regel må avtalen foreligge senest etter en måned.

Endringer i reglene om bruk av prøvetid ved midlertidige ansettelser

Forslaget går ut på at prøvetidens lengde skal stå i et «rimelig forhold» til arbeidsforholdets forventede lengde. Videre vil det ved fornyelse av kontrakten eller overgang fra midlertidig til fast stilling ikke kunne avtales ny prøvetid, forutsatt at arbeidstaker i det vesentlige fortsetter i samme stilling.

Strengere krav til forhåndsvarsling av arbeidstid

Det foreslås at arbeidstaker som hovedregel skal varsles om tidspunktet for arbeid senest to uker i forveien. Varsles det ikke innen fristen vil arbeidstakeren ha rett til å avvise arbeidet «uten negative følger».

Rett til å be om mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår

Forslaget sikter til situasjonen der arbeidstakere i deltidsstillinger og midlertidig ansatte ber arbeidsgiver om mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår, for eksempel å gå fra deltid til heltid eller til en større stillingsprosent. Ved slike henvendelser vil arbeidsgiver plikte å gi et skriftlig og begrunnet svar til arbeidstaker. Departementet presiserer i høringsnotatet at regelen ikke vil gi en rett til endrede arbeidsvilkår.

Rettigheten gjelder for de som har arbeidet for samme arbeidsgiver i mer enn seks måneder og er ferdig med en eventuell prøvetid.

Regler for utfylling av arbeidsavtaler

Regjeringen foreslår å lovfeste hva som skal legges til grunn når opplysninger i arbeidsavtalen mangler. Hvis det ikke står noe i avtalen om hvorvidt arbeidsforholdet er midlertidig eller fast, skal det legges til grunn at arbeidsforholdet er fast. Er det ikke opplyst i avtalen om omfanget av stillingen, skal arbeidstakers påstand om dette legges til grunn. Arbeidsgiver får bevisbyrden for at noe annet er avtalt.

Forslagene ble sendt på høring fra Arbeids- og Inkluderingsdepartementet 29. juni, og høringsfristen er 20. oktober.

Trainee Hannah Bekkelund har også bidratt til denne artikkelen. 

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....