Riktig eiendomsskatt?

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.7. april 2022

Flere kommuner har foretatt retaksering av eiendommer for eiendomskatteformål og mange innbyggere har reagert med overraskelse på nye og høye takster. Eiendomsskatteloven slår fast at verdien ikke kan være høyere enn alminnelig omsetningsverdi på takseringstidspunktet. Dette gjelder uansett hvilken modell kommunen velger for å fastsette verdien. Et grunnleggende prinsipp er også at like eiendommer skal verdsettes likt. Dersom dette ikke er tilfelle for din eiendom kan det være at du bør klage. Fristen er i så fall på 6 uker fra utskriving av skatten og utløper for mange den 15. april.

Oslo gater.jpg

Eiendomsskatten er en kommunal skatt på fast eiendom. Kommunen velger selv å vedta den, og kan selv velge en sats som i dag ligger mellom 1 og 5 promille for boligeiendommer og opp til 7 promille for andre eiendommer.

Den forrige regjeringen gjorde enkelte innstramminger som medførte at kommunene fikk reduserte inntekter fra eiendomsskatten. For å kompensere inntektsbortfall har flere kommuner valgt å foreta (re)taksering fremfor å bruke skatteetatens formuesverdier for å beregne verdien på boligeiendommer. Selv om det ved lokal taksering påløper store kostnader, gir det netto økte inntekter for kommunen. Løsningen med å bruke skatteetatens formuesverdier er gratis, men siden det i mange tilfeller fører til reduserte inntekter for kommunen, har mange kommuner landet på lokal (re)taksering.

For kommuner som allerede har basert verdsettelse på taksering, oppstiller eigedomsskattelova strenge vilkår for retaksering. Som hovedregel skjer taksering bare hvert tiende år. En retaksering i løpet av denne perioden krever særlig hjemmel. Eigedomsskattelova oppstiller et snevert unntak bare der det foreligger «særlege tilhøve». Et ønske om økte inntekter til kommunene er ikke grunn god nok.

Som hovedregel skal eiendomsskatten være utskrevet før 1. mars i skatteåret. Vedtaket kan påklages, og fristen er 6 uker fra dagen da eiendomsskatteseddelen ble utsendt eller fra datoen det er kunngjort at eiendomsskattelisten er lagt ut i kommunen.

Takstgrunnlagene kan også påklages. Der kommunen har sørget for verdsetting av eiendommene gjennom egen taksering, kan takstvedtaket påklages hvert år, med mindre det er klaget over samme grunnlag tidligere. Klagen kan knytte seg til en rekke forhold, herunder at boligen er taksert høyere enn tilsvarende boliger. Det kan dreie seg om feil i faktagrunnlaget ved takseringen, feil metode brukt ved utmåling av taksten eller rene tastefeil i vedtaket som har ført til feil takst. Det må klages i forbindelse med utskriving av eiendomsskatten. Fristen er også her 6 uker.

Dersom det er skatteetatens formuesgrunnlag som er brukt for å verdsette eiendommen, er det ikke kommunen som er riktig mottaker av klagen. Det er heller ikke lenger nødvendig å klage til Skatteetaten. Dersom du mener boligverdien er feilaktig oppgitt eller formuesverdien ikke stemmer, kan du selv endre grunnlaget. Dette gjør du ved å sende inn endringsmelding. For å endre grunnlaget som eiendomsskatten for 2022 bygger på, må du sende inn endringsmelding for inntektsåret 2020, idet det er formuesverdien for 2020 som benyttes i beregningen av eiendomsskatten i år. Du har adgang til å endre skattemeldingen i tre år etter fristen for levering av skattemeldingen.

Ræder har bistått i mange saker med klage over ilagt eiendomsskatt. Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller behov for bistand.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....