Endring i opsjonsskatteordningen for oppstartsselskaper

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.25. juni 2021

I 2018 ble det innført en ny opsjonsskatteordning for små oppstartsselskaper. Ordningen var ment å støtte opp under oppstartsselskapers bruk av opsjoner som avlønning for å bidra til at selskapene kan sikre seg nøkkelkompetanse. Ordningen har ikke fungert etter sin hensikt og Finansdepartementet har nå sendt ut forslag om endring i reglene på høring.

Bilde av rakett.jpg

Opsjoner i arbeidsforhold

I skatteloven er det egne bestemmelser om opsjoner i arbeidsforhold som blant annet omfatter opsjon på aksjer. Etter hovedregelen skal opsjonsfordel i arbeidsforhold ikke beskattes ved selve ervervet av opsjonen, men skattleggingen utsettes til det tidspunkt opsjonen innløses eller selges. Opsjonsfordelen utgjør differansen mellom aksjenes omsetningsverdi på innløsningstidspunktet og det den ansatte betaler for aksjene, fratrukket eventuell opsjonspremie. Fordelen skattlegges som lønnsinntekt med inntil 46,4 % på den ansattes hånd.  

 

Særskilt ordning for opsjoner i oppstartsselskaper

Med virkning fra og med 2018 ble det innført særskilte skatteregler for aksjeopsjoner i små oppstartsselskaper. Sammenlignet med de generelle reglene for opsjoner i arbeidsforhold utsettes skattleggingen ytterligere: Som hovedregel skal den ansattes fordel skattlegges først når aksjene selges. En utsettelse av beskatningen vil avhjelpe manglende likviditet hos den ansatte til å betale skatt når opsjonen innløses.

Ved innløsning av opsjonen beregnes det en opsjonsfordel etter de vanlige reglene. På salgstidspunktet skal eventuell gevinst inntil opsjonsfordelen skattlegges som arbeidsinntekt. Eventuell overskytende gevinst på aksjene skattlegges som aksjeinntekt. Det er en rekke vilkår knyttet til selskapet, den ansatte og opsjonen som må være oppfylt for at selskapet og den ansatte skal kunne benytte den særskilte ordningen for oppstartsselskaper. Ordningen har vært relativt komplisert å håndtere både for skattemyndighetene, ansatte og arbeidsgiver-selskaper.

Nytt høringsforslag

Formålet med de særskilte reglene for små oppstartsselskaper var blant annet å avhjelpe eventuelle likviditetsutfordringer som følge av mangelfull kapitaltilgang for selskap i oppstartsfasen. Ordningen skulle bidra til at oppstartsselskaper skulle kunne tilby konkurransedyktig avlønning ved bruk av opsjoner for å tiltrekke seg og beholde nøkkelkompetanse i virksomheten. Utsatt beskatningstidspunkt skulle også bidra til å avhjelpe likviditetsutfordringer for den ansatte.

Ordningen har vært forholdsvis lite brukt. Dette skyldes blant annet at det er mange vilkår og begrensninger i ordningen, samt at den er relativt komplisert. Finansdepartementet har derfor sendt på høring forslag til ny ordning for ansatteopsjoner i selskap i oppstarts- og vekstfasen. Endelig forslag vil bli fremmet i statsbudsjettet for 2022.

Gjeldende ordning omfatter små selskap i oppstartsfasen. Regjerningen mener ordningen bør utvides til større selskap og også omfatte noe av vekstfasen. Den største endringen i forslaget til ny ordning er knyttet til modellen for skattlegging. Skattlegging skjer først når aksjene realiseres, og da fullt ut som aksjeinntekt. Dette er gunstigere enn dagens ordning der verdistigningen fra tildeling og fram til innløsning av opsjonen skattlegges som lønnsinntekt, og eventuell opsjonsfordel over kr 1 mill. skattlegges allerede ved innløsningen. Forslaget forutsetter at innløsningskursen som avtales på aksjene opsjonen knytter seg til, ikke er lavere enn markedsverdien på aksjene på tildelingstidspunket. Hverken tildelingen av opsjonene eller innløsningen av opsjonene utløser skatteplikt for den ansatte.

Øvrige punkter i forslaget:

  • Vilkåret om at den ansatte i gjennomsnitt må arbeide minimum 25 timer per uke i selskapet fra tildeling til innløsning av opsjonen videreføres. Den ansatte kan maksimalt kontrollere 5 % av aksjene i selskapet slik som under den eksisterende ordningen.
  • Den ansatte må være ansatt i selskapet når opsjonen tildeles og innløses, og opsjonen kan bare gi rett til erverv av aksjer i arbeidsgiverselskapet. Det foreslås derfor at en opsjon for å kvalifisere under ordningen, må tildeles den ansatte personlig (og ikke f.eks. til den ansattes holdingselskap) og være uomsettelig i hele opsjonsperioden.
  • Selskapet kan ha inntil 50 årsverk og 80 millioner kroner i omsetning og balansesum, mot 25 årsverk og 25 millioner kroner i omsetning og balansesum under gjeldende ordning.
  • Grensen for selskapets alder i tildelingsåret økes fra seks til ti år.
  • Gjeldende regler om at opsjonen kan innløses i aksjer tidligst tre og senest ti år etter tildeling foreslås videreført.
  • Reglene i den gjeldende ordningen om skattlegging senest fem år etter innløsning og når den ansatte slutter i selskapet, foreslås ikke videreført i den nye ordningen.
  • Det innføres en øvre grense på den samlede markedsverdien av underliggende aksjer selskapet kan utstede i opsjoner og den enkelte ansatte kan ha opsjon på under ordningen. Departementet gir i høringsnotatet uttrykk for at nivået på disse grensene skal vurderes nærmere før forslaget fremmes for Stortinget.
  • Forslaget innebærer at de underliggende aksjene må verdsettes ved tildelingen av opsjonene. Selskapet må på samme tidspunkt rapportere inn tildelingen av opsjonene til skattemyndighetene.

Høringsfrist og (mulig) ikrafttreden

Regjeringen anser at endringen innebærer statsstøtte etter EØS regelverket. Høringsfristen er satt til 6. august 2021. Forslaget innebærer krav til notifisering og godkjennelse fra ESA før ordningen kan tre i kraft. Det er å håpe at det er politisk flertall for endringer i ordningen også etter stortingsvalget, slik at flere både oppstartsselskaper og ansatte anser ordningen som attraktiv og velger å benytte seg av denne. Foreslått ikrafttreden er 1. januar 2022.

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....