Endringer i skattereglene

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.7. januar 2020

Fra og med i 1. januar har det skjedd flere regelendringer på skatteområdet. Vi oppsummerer noen viktige endringer her.

Bilde av mynter.jpg

Formuesskatt

Det er vedtatt enkelte endringer i formuesskatten. Den særskilte verdsettelsesregelen for ikke-børsnoterte aksjer i nystiftede selskaper er opphevet slik at verdsettelsen ikke lenger er basert på aksjekapital og overkurs. Ikke-børsnoterte aksjer i nystiftede selskaper skal i stedet verdsettes til aksjenes andel av selskapets skattemessige formuesverdi slik som andre ikke-børsnoterte aksjer. Det er også vedtatt endringer knyttet til verdsettelsestidspunktet for ikke-børsnoterte aksjer i selskaper som har vært involvert i visse fusjoner. Samtlige av disse endringene får virkning fra og med inntektsåret 2019.
 

Eiendomsskatt

Fra og med 2020 er maksimal eiendomsskattesats redusert fra 7 til 5 promille. I tillegg har det trådt i kraft regler for eiendomsskatt ved kommunesammenslåing. Den nye kommunen må samordne eiendomsskatten i løpet av en overgangsperiode på 3 år. I overgangsperioden kan skattesatsene økes med inntil 1 promilleenhet på bolig- og fritidseiendom og 2 promilleenheter på næringseiendom mv. per år. Kommunen kan også velge å sette ned skattesatsene for å oppnå like satser. Utskrivingsalternativ og bunnfradrag må være harmonisert fra det første året i overgangsperioden. Kommunene gis anledning til å gjennomføre fullstendig eller delvis taksering av eiendommene i overgangsperioden for å harmonisere takstene.

Skattefunn

Skattefunn-ordningen innebærer at bedrifter som har Forsknings- og Utviklingsprosjekter som tilfredsstiller visse vilkår gis direkte fradrag i skatt og trygdeavgift for en prosentvis del av kostnadene til slike prosjekter. Fradraget gis i tillegg til fradrag for faktiske kostnader i alminnelig inntekt.
 
Det er vedtatt enkelte endringer i Skattefunn-ordningen med virkning fra og med 2020. Maksimal timesats for egenutført FoU er økt fra 600 til 700 kroner, og satsen gjelder også ved innkjøpt FoU fra nærstående. Videre er skillet mellom egenutført og innkjøpt FoU opphevet. Fradragsgrunnlaget er maksimalt 25 MNOK per skattepliktig uavhengig av om det dreier seg om egenutført eller innkjøpt FoU. I tillegg er det innført én felles fradragssats på 19 % uavhengig av bedriftsstørrelse.
 
Fradragsretten er begrenset til kjøp av FoU-tjenester fra land innenfor EØS og fra andre land Norge har skatteavtale eller informasjonsutvekslingsavtale med.

Opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskap

Opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskap er utvidet ved at maksimalt antall ansatte i selskap som kan benytte ordningen er økt fra 10 til 12. I tillegg er maksimal opsjonsfordel per ansatt økt fra 500 000 kroner til 1 million kroner.

Lovfesting av omgåelsesregelen

I 2019 foreslo Finansdepartementet å lovfeste en generell omgåelsesregel i skatteloven og merverdiavgiftsloven. Regelen trådte i kraft med virkning fra 1. januar 2020. Les mer om den nye regelen her.
 

Opplysningsplikt for formidlingsselskap

Regler om at digitale plattformer som formidler utleie av fast eiendom skal rapportere opplysninger om utleierne til Skatteetaten trer i kraft 1. januar 2020. Dette gjelder for eksempel Airbnb. Også mer tradisjonelle formidlere av utleie av fast eiendom, som ikke bruker digitale plattformer, har rapporteringsplikt. Den første rapporteringen skal skje i 2021.


Avvikling av kringkastingsavgiften

Kringkastingsavgiften fjernes fra 1. januar 2020. NRK skal i stedet for finansieres over statsbudsjettet ved at personfradraget reduseres.
 

Avvikling av 350-kronersgrensen

Det er vedtatt å avvikle dagens fritak for merverdiavgift, særavgifter og toll ved innførsel av varer med verdi under 350 kroner.
 
For restriksjonsbelagte varer, næringsmidler og varer som ilegges særavgifter trer endringene i kraft 1. januar 2020. For andre varer tas det sikte på å avvikle 350-kronersgrensen 1. april 2020.

Endringer i aksjeloven

Fra 1. januar 2020 endres aksjeloven § 3-8 om avtaler mellom selskapet og aksjonær mv. og aksjeloven § 8-10 om finansiell bistand i forbindelse med erverv av aksjer i selskapet.

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....