Fradrag for aksjeinnskudd i oppstartsselskaper - skatteincentivordningen

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.3. november 2020

Personlige investorer kan få fradrag i alminnelig inntekt for aksjeinnskudd. Få en oversikt over reglene:

Bilde av 1000 kroner seddel.jpg

Personlige investorer kan få fradrag i alminnelig inntekt for aksjeinnskudd med inntil kr 1 mill i oppstartsselskaper. Fradraget er på 22 % (2020). Fradragsretten gis i tillegg til at aksjeinnskuddet er en del av inngangsverdien på de aksjer som erverves. Det oppstilles strenge vilkår både til investor og til oppstartsselskapet for at fradrag kan gis. Vilkårene følger av skattelovens § 6-53. Nedenfor gis en oversikt over reglene.

Vilkår for oppstartsselskapet

Oppstartsselskapet må være et norsk aksjeselskap. I tillegg gjelder ordningen for AS-liknende selskaper innenfor EØS som har begrenset skatteplikt til Norge. Det oppstilles detaljerte og strenge krav til oppstartsselskapets aktivitet og innrettelse. Bl.a. gjelder følgende;
 
 • Oppstartsselskapet kan ikke være notert på norsk eller utenlandsk børs.
 • Ordningen gjelder ikke for aksjeinnskudd i selskaper hvor offentlige organer, alene eller sammen med andre offentlige organer, kontrollerer mer enn 24 pst. av kapital- eller stemmerettsandelene.
 • Oppstartsselskapet kan ikke være eldre enn seks år, medregnet stiftelsesåret, det året kapitalforhøyelsen registreres i Foretaksregisteret. Kapitalforhøyelsen må altså registreres i Foretaksregisteret innen utløpet av det sjette året medregnet stiftelsesåret.
 • Oppstartsselskapet må hovedsakelig drive annen aktivitet enn passiv kapitalforvaltning. Som utgangspunkt må den aktivitet som knytter seg til passiv kapitalforvaltning ikke overstige 10 % av den samlede aktiviteten i selskapet.
 • Oppstartsselskapet kan ikke være i økonomiske vanskeligheter.
 • Oppstartsselskapets samlede driftsinntekter og balansesum må, ved utgangen av det året selskapet eller kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret, være mindre enn kr 40 mill. Inngår selskapet i et konsern etter aksjeloven § 1-3, er det de samlede driftsinntektene og balansesummen i konsernet som er avgjørende.
 • Oppstartsselskapets gjennomsnittlige antall ansatte ved utgangen av det året selskapet eller kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret, må utgjøre mindre enn 25 årsverk. Inngår selskapet i et konsern etter aksjeloven § 1-3, er det gjennomsnittlig antall årsverk i konsernet som er avgjørende.
 • Oppstartsselskapet må ha årlig lønnskostnad på minst kr 400 000.

Maksimalt aksjeinnskudd per år

 • For å gi rett til fradrag må kapitaltilførselen skje i form av et aksjeinnskudd i forbindelse med at selskapet stiftes, eller ved en senere kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer. Kapitaltilførselen kan skje som aksjekapital og/eller innbetalt overkurs.
 • Oppstartsselskapet kan ikke motta mer enn til sammen 5 millioner kroner årlig i fradragsberettigede aksjeinnskudd. Dette gjelder for årene 2020 og 2021.
 • Foretas aksjeinnskudd som overstiger maksimumsbeløpet, må selskapet kunne angi hvilket beløp som gjelder fradragsberettiget aksjeinnskudd og hvilke investorer som har foretatt innbetalinger med minst kr 30 000.

Krav til rapportering

 • Aksjekapitalforhøyelsen må skje i forbindelse med at selskapet har tatt sikte på å innhente kapital gjennom skatteinsentivordningen. En investor kan ikke ensidig gjøre aksjeinnskudd i ett eller flere selskaper og ensidig kreve fradrag.
 • Oppstartselskapet må gi skattemyndighetene opplysninger om hvilke investorer som har foretatt fradragsberettigede aksjeinnskudd.
 • Rapporteringen skjer i oppstartsselskapets aksjonærregisteroppgave. Når investeringen foretas av et mellomliggende holdingselskap, må holdingselskapet i sin aksjonærregisteroppgave gi samsvarende opplysninger. Innrapporteres dette korrekt vil investoren få de fradragsberettigede innskuddene forhåndsutfylt i skattemeldingen.

Vilkår for investor

Fradraget er personlig

Fradragsretten gjelder for personlige investorer. Aksjeselskaper/holdingselskaper kan altså ikke oppnå fradrag. Det samme gjelder deltakerlignede selskaper.
Det kan bare gis fradrag for aksjeinnskudd én gang i ett og samme selskap.

Personlig fradrag for investeringer gjennom selskap

Den personlige investoren kan få fradrag for aksjeinnskudd i et oppstartsselskap som foretas av et selskap han eier aksjer i. Det mellomliggende selskapet må være et aksjeselskap og kan eies helt eller delvis av den personlige investoren. Det foreligger ikke fradragsrett hvis det er mer enn ett selskap mellom den personlige investoren og oppstartsselskapet. Dersom aksjeselskapet som yter aksjeinnskudd har flere aksjonærer, gis den enkelte aksjonær fradrag basert på sin eierandel i selskapet

Aksjeinnskuddets størrelse – maks 1 million pr år

Aksjeinnskuddet må minimum utgjøre kr 30 000 i det enkelte selskap. Den personlige investor kan investere i så mange selskaper han vil, men samlet fradrag kan for inntektsårene 2020 og 2021 ikke overstige kr 1 mill. per år.

Krav til uavhengighet mellom selskap og investor

 • Investoren kan ikke være eller ha vært aksjonær i selskapet eller annet konsernselskap. Det samme gjelder investorens nærstående.
 • Investoren kan heller ikke være eller ha vært ansatt i oppstartsselskapet eller i andre konsernselskaper. Det samme gjelder investorens nærstående. I en midlertidig ordning for 2020 og 2021 vil ansatte og ansattes nærstående likevel kunne investere.
 • Merk at styremedlemmer i denne sammenheng ikke anses som ansatt.
 • Det er videre et vilkår at investoren ikke blir ansatt i selskapet eller i annet konsernselskap i løpet av bindingstiden på tre år.

Bindingstid tre år

 • Fradragsretten er betinget av at investoren beholder alle aksjene i minst tre kalenderår etter utløpet av det kalenderåret aksjeselskapet eller kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.
 • Er aksjeinvesteringen foretatt av et mellomliggende selskap gjelder tilsvarende bindingstid for det mellomliggende selskap. Samme bindingstid gjelder også for investorens eierandel i det mellomliggende selskap.
 • Overdras én eller flere av aksjene som har gitt grunnlag for fradragsrett før utløpet av eiertiden, mister investoren retten til hele fradraget. Skattefastsettingen må da endres for det året fradrag er gitt, enten av investoren selv ved egenretting eller av skattekontoret. 
 • Overdras aksjer ved gave eller gavesalg, anses aksjene ikke lenger å være i behold. Dette gjelder selv om det ved overføringen gjelder kontinuitet.
 • Overdras aksjer i selskapet i løpet av treårsperioden og investor eller det mellomliggende selskap både har gjort innskudd med rett til fradrag og innskudd uten rett til fradrag, anses de aksjer som ikke gir rett til fradrag for å være realisert først.

Investor kan ikke motta utbytte i en tre-års periode

Fradragsretten er betinget av at investor eller investors nærstående i minst tre kalenderår etter utløpet av det kalenderåret aksjeselskapet eller kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret, ikke mottar utbytte fra oppstartsselskapet. Som utbytte anses også lån til aksjonæren som skattlegges som utbytte. Det samme gjelder utbetalinger i forbindelse med kapitalnedsettelse i oppstartsselskapet.
 

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....