Entreprenørens forpliktelser i henhold til Rent Tørt Bygg

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.25. januar 2017

Ræder får ofte spørsmål knyttet til omfanget av entreprenørens forpliktelser i henhold til Rent Tørt Bygg sett i lys av bestemmelser til regelmessig rydding i NS8405, 8407 m.v.

bilde_av_menneske_i_stillas_750.jpg

Erfaringsmessig registrerer vi at dette spørsmålet ikke er fremst i entreprenørens bevissthet under avtaleforhandlinger og utforming. Et godt råd er å bruke noe tid til å definere omfanget av de forpliktelser man som entreprenør påtar seg også på dette området. Sentralt er å skaffe seg et bilde av forpliktelsens kostnads- og fremdriftsmessige innvirkninger med tanke på planlegging av eget arbeid. Nedenfor skal vi komme nærmere inn på noen sentrale forhold knyttet til Rent Tørt Bygg.

 

RTB-filosofien


Rent bygg har vært et begrep i byggenæringen siden RIF lanserte sin første Rent Bygg-veileder i 1995. I 2002 ble veilederen og begrepet utvidet til Rent Tørt Bygg (RTB), og 2. reviderte utgave ble utgitt i 2007.

RTB bygger på en filosofi om at rene og ryddige arbeidsplasser gir større arbeidsglede, færre feil, mindre leting etter verktøy, lavere sykefravær og økt arbeidseffektivitet. Med godt renhold i byggeprosessen unngår man at byggestøv o.l. «gjemmer seg» i bygget for så å komme fram senere å gi dårlig inneklima. Tiltak mot fukt i byggetiden hindrer utvikling av sopp, mugg, bakterievekst og byggskader.

RTB kan også være med på å sikre lovbestemte krav til arbeidsmiljø i byggefasen, avfallhåndtering og kvalitet på det ferdige bygget. For å sikre god inneluftkvalitet er det eksempelvis i TEK 10 § 13-21 stilt krav om at overflater kanaler o.l. må være rengjort før en bygning tas i bruk. I veiledningen til denne bestemmelsen sies det at det må etableres faste rutiner for opprydding og renhold i hele byggeprosessen. Bruk av RTB-normen kan være en måte å oppfylle disse kravene på.

 

Soneinndeling


Når et byggeprosjekt gjennomføres etter Rent Tørt Bygg, deles bygget inn i tre soner med ulike krav til renhold o.l. etter hvor langt produksjonen er kommet. Grønn sone er råbyggsfasen. Her gjelder i hovedsak at hver enkelt entreprenør skal rydde etter egne arbeider.

Ved tett bygg, men uten ferdige overflater, går en over til gul sone. Krav til renhold skjerpes. Bl.a. skal horisontale overflater støvsuges 1-2 ganger pr uke. Støvproduserende verktøy skal ha påmontert avsug, og samtlige entreprenører skal både rydde og støvsuge etter egne arbeider. Renhold utføres etter avtalt omfang, gjerne av egen renholdsentreprenør.

Rød sone er tett bygg med ferdige overflater. Entreprenør med ansvar for renhold rengjør alt, og låser evt. av området. Støvende arbeid skal ikke utføres, og det er påbudt med fotposer.

RTB-håndboken inneholder en rekke detaljerte anvisninger om rutiner for håndtering av materialer, tetting av kanaler for å hindre inntrengning av skitt og fukt osv. Vi går ikke nærmere inn på dette her.

 

Kostnader


I henhold til RTB-filosofien skal rutiner for godt renhold og tiltak mot fukt i byggetiden lønne seg for alle parter. Men det er en jobb som skal utføres. Den tar tid, og pådrar kostnader. Ikke sjelden oppstår det derfor konflikter knyttet til omfang og ansvar for kostnader knyttet til oppgaver med Rent Tørt Bygg.

 

Må avtales særskilt


De vanligste avtalestandardene NS 8405, NS 8406 og 8407, med tilhørende underentreprisestandarder, stiller krav om at entreprenør/underentreprenør foretar regelmessig opprydding etter egne arbeider. Se f.eks. NS 8405 pkt 12.5. Men, det er ikke spesifisert nærmere hva opprydding skal bestå i.

Det har etter hvert blitt vanlig å gjennomføre prosjekter i henhold til RTB. Samtidig kan det være nødvendig å følge RTB eller lignende rutiner for å oppfylle lovbestemte krav til arbeidsmiljø og inneklima. Likevel kan det ikke kreves at entreprenøren skal følge RBT-rutiner uten at det er stilt særskilt krav om det i avtalen. Det kan f.eks. ikke kreves at en entreprenør skal støvsuge arbeidsplassen daglig. Om RTB ikke er avtalt, vil pålegg om oppfyllelse av spesifikke krav som går utover det alminnelige kravet til opprydding, kunne gi grunnlag for å kreve vederlagsjustering.

 

Krav om RTB bør beskrives konkret


En ren henvisning til at RTB gjelder, kan også skape uklarhet. I en sak som var oppe i Borgarting lagmannsrett i 2003, var det i kontrakten opplyst at arbeidene skal følge reglene for «Rent bygg.» Hovedentreprenøren krevde under henvisning til denne klausulen at en underentreprenørene skulle dekke kostnader hovedentreprenøren hadde hatt for å få bygget rengjort slik at det tilfredsstilte «Rent-bygg» standarden. Det fikk han ikke medhold i. Tingretten, som lagmannsretten sluttet seg til, viste til at det gjaldt sluttrengjøring av bygget, og at hovedentreprenøren ikke kunne kreve dette dekket uten særskilt avtale om fordeling av slike kostnader . Det bør derfor beskrives hvilke oppgaver under RTB den enkelte aktør skal ha ansvar for.

 

Avklaringer


Selv om det er beskrevet hva entreprenøren skal gjøre i henhold til RTB, kan det oppstå uklarheter med hensyn til hvordan det skal forstås. I 2013 fikk Byggebransjens Faglig Juridiske Råd spørsmål om krav til rent og tørt bygg skulle anses inkludert i kontraktsprisen. Konkurransegrunnlaget var bygget opp etter NS 3420 med tilhørende koder. I eget vedlegg til konkurransegrunnlag var kravene til RTB detaljert beskrevet. Pris for ytelsen skulle angis i rundsum og overføres til summeringsskjemaet. På summeringsskjemaet var det imidlertid ikke egen post for rent bygg. Det var derfor spørsmål om kostnadene til rent tørt bygg var inkludert i kontraktssummen. Rådet mente kostnadene måtte være inkludert i totalprisen, blant annet fordi det var klart at kontrakten skulle gjennomføres med tjenestene beskrevet i vedlegget og at disse derfor inngår i kontraktssummen.

Om et konkurransegrunnlag er uklart fordi det ikke er spesifisert nærmere hvilke ytelser den enkelte entreprenør skal utføre av RTB, eller hvordan dette skal prises, bør det søkes avklart før det gis pris. Å ta forbehold, anbefales ikke dersom det er anbudskonkurranse, da det lett kan føre til avvisning.

 

Oppfølgning og varsling


For å oppnå alle de ønskede virkningene av RTB må det sikres at det blir utført i praksis. I RTB-håndboken er det derfor anbefalt at gjennomføringen følges opp jevnlig i byggemøtene. Om entreprenør eller underentreprenør ikke utfører opprydding eller andre RTB aktiviteter kan det være aktuelt at byggherre eller hovedentreprenør får det utført for vedkommedes regning. Når det gjelder opprydding, gir NS 8405 pkt. 12.5 byggherren rett til å utføre oppryddingen selv etter å ha gitt skriftlig varsel. Poenget er at entreprenøren skal få en siste mulighet til å sørge for oppryddingen selv.

Artikkelen ble publisert i Byggeindustrien Nr.3-2015

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....