Stiftelser og reglene om kompensasjon for merverdiavgift

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.27. mai 2021

Stiftelser som driver med frivillig aktivitet vil kunne kvalifisere til merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Bilde av tohundrekroner seddel.jpg

Bakgrunn

En stiftelse er en juridisk person som disponerer en formuesverdi som ved testament, gave eller annen rettslig disposisjon selvstendig er stilt til rådighet for et bestemt formål av ideell, humanitær, kulturell, sosial, utdanningsmessig, økonomisk eller annen art. Ingen fysiske personer har eierrådighet over en stiftelse. Det er altså en kapital som eier seg selv.

I og med at stiftelser disponerer over en formuesverdi som er stilt til rådighet for et bestemt formål av for eksempel ideell art, vil veldig mange stiftelser drive frivillig aktivitet. Stiftelser som driver med frivillig aktivitet vil kunne kvalifisere til merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner. Formålet med kompensasjonsordningen er å fremme frivillig aktivitet. Ordningen skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. 

Les mer om merverdiavgift for næringsdrivende stiftelser

Nærmere om ordningen for kompensasjon av merverdiavgift for frivillige organisasjoner

Målgruppen for ordningen er frivillige organisasjoner som innfrir vilkårene for registrering i Frivillighetsregisteret, jf. frivillighetsregisterloven §§ 3 og 4. Ordningen er ytterligere avgrenset til følgende enheter;

 • demokratiske ikke-økonomiske foreninger
 • tros- og livssynsorganisasjoner som ikke omfattes av foregående kulepunkt
 • stiftelser, der frivillig innsats utgjør en viktig del av stiftelsens virksomhet

Fagforeninger, organisasjoner under konkursbehandling, lukkede organisasjoner, virksomheter som er organisert av eller med tilknytning til det offentlige mv. kan for eksempel ikke omfattes av ordningen.

Vilkår for å omfattes av ordningen

Enheten som skal søke om momskompensasjon må oppfylle de vanlige vilkårene som fremgår av forskriften om merverdiavgift for frivillige organisasjonerAv vilkårene nevnes bl.a.:

 • Organisasjonen må være registrert i Frivillighetsregisteret
 • Den frivillige innsatsen må dokumenteres
 • Søkere, underledd og aksjeselskap må ha registrert oppdaterte vedtekter i Frivillighetsregisteret
 • Mva kompensasjonen kan bare brukes i den delen av virksomheten som har vært grunnlag for tildeling av kompensasjonen

Vilkårene må være oppfylt både på søknadstidspunktet og utbetalingstidspunktet.

To modeller for søknad om kompensasjon

Det er to typer modeller som det går an å søke om kompensasjon etter; (i) forenklet modell og (ii) dokumentert modell.

Ad (i) forenklet modell;

Søker må ha minst 100 000 kroner i søknadsgrunnlag. Søknadsgrunnlaget beregnes på grunnlag av totale driftskostnader etter avgrensning og poster det skal gjøres fradrag for. Totale driftskostnader skal hentes fra revidert og godkjent regnskap ett år tilbake i tid.

Ad (ii) dokumentert modell;

Søker må ha minst 7 000 kroner i søknadsberettigede merverdiavgiftskostnader. Også her er det regnskapet ett år tilbake i tid som brukes som basis.

Kompensasjonsordningen er ment å kompensere for merverdiavgift på kostnader til varer og tjenester som de frivillige organisasjonene kjøper inn.  Det er imidlertid også flere kostnader som det ikke gis momskompensasjon for. De mest betydningsfulle er kanskje kostnader eller anskaffelser som faller utenom utenfor den frivillige og ikke-fortjenestebaserte delen av virksomheten, samt ny-, på- og ombyggingskostnader for bygg, anlegg eller annen fast eiendom som ikke anses som drifts- og vedlikeholdskostnader.

Tilskuddsordningen skal gi kompensasjon for merverdiavgift etter søknad fra frivillige organisasjoner innenfor bevilgningen for det enkelte år. Dersom bevilgningen ikke rekker til full kompensasjon, vil den prosentvise avkortingen være lik for alle innvilgede søknader.

Hvordan søke om kompensasjon?

Kompensasjonsordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Stortinget bevilger midler det enkelte år. Dersom bevilgningen i et år ikke rekker til full kompensasjon for de søknader som er innvilget, skal det skje en prosentvis avkortning for de innvilgede søknader det aktuelle år.  

Søknadsfristen er 1. september det enkelte år. Søknaden skal undertegnes av den som har fullmakt til å søke på vegne av den frivillige organisasjonen/stiftelsen. Det er krav til søknadens innhold og den skal bl.a. vedlegges:

 • godkjent underskrevet årsregnskap, årsmelding og revisjonsberetning
 • revisorrapport fra revisor
 • oppstilling som viser alle organisasjonsleddene med organisasjonsnummer og juridisk navn basert på innrapporterte søknadsdata fra underleddene og aksjeselskapene
 • egenerklæringsskjema om frivillig innsats
 • transaksjonsliste for søkere som søker etter dokumentert modell.

Tilbakebetalingsplikt eller stans i utbetalinger dersom søker gir uriktige opplysninger eller vilkår ikke oppfylles

Gir en søker ufullstendige eller uriktige opplysninger på vegne av seg selv eller sine underledd, og dette medfører at det utbetales kompensasjon uberettiget eller med for stort beløp, kan det uberettigede beløpet kreves tilbakebetalt.

Er betingelser eller vilkår for innvilget merverdiavgiftskompensasjon brutt, kan Lotteri- og stiftelsestilsynet stanse utbetalingen.

Avsluttende merknader

Ordningen med merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner ble innført i 2010. Antallet mottakere viser at ordningen har stor relevans for frivillig sektor. I 2019 er ordningen på 1,685 milliarder kroner. Både sentralledd, regionalledd og lokalledd samt enkeltstående organisasjoner mottar midler over ordningen. Majoriteten av midlene fordeles til lokale foreninger. Midlene er frie og det kreves ingen rapportering for bruken av midlene.

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....