Vil du spare skatt? Vurder å ta ut utbytte i 2021!

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.16. desember 2021

I budsjettet for 2022 vedtas i disse dager økning i beskatningen av aksjeutbytte og utdeling til deltakere i deltakerlignede selskaper. Økningen medfører at den effektive skattesatsen på utbytte går opp fra 31,68 prosent til 35,2 prosent fra 1. januar 2022. Det kan derfor være kroner å spare på å ta ut utbytte før årsskifte.

Bilde av timeglass og mann som jobber .jpg

Selv om budsjettet for 2022 ikke er endelig vedtatt er det inngått budsjettforlik mellom regjeringspartiene og SV. Økningen i beskatningen av aksjeutbytte kommer derfor til å bli vedtatt.

Selskapsskattesatsen og satsen for skatt på alminnelig inntekt beholdes uendret på 22 prosent. Rent teknisk skjer skatteskjerpelsen ved at den lovfastsatte justeringsfaktoren økes fra 1,44 til 1,6.  (Dagens skattesats er på 22 pst x et faktortall på 1,44, dvs effektiv skattesats på 31,68 pst. Med faktortall på 1,6 vil den effektive skattesatsen altså bli 35,2 pst).

Utdeles aksjeutbytte i 2021 vil skattebesparelsen være på 3,52 pst. Ved en utbytteutdeling på kr 1 000 000, vil skattebesparelsen være på kr 35 200. Det er altså penger å spare ved å fremskynde en utdeling.

Samme skattebesparelse kan oppnås ved utdeling til deltakere i deltakerlignede selskaper i 2021.

Krav til utdeling av utbytte i 2021

Dersom et aksjeselskap skal beslutte utdeling av utbytte i 2021, må dette vedtas før 31. desember 2021. Vedtak skjer i generalforsamlingen, etter forslag fra styret. En beslutning om utbetaling av utbytte i 2021 innebærer at skattesatsene for 2021 gjelder, og aksjonæren beskattes dermed etter dagens skattesats. Dette gjelder selv om utbyttet skal utbetales i 2022.

Selskapet kan bare dele ut utbytte såfremt utdelingen er innenfor de krav aksjelovens har stilt opp.  Etter utdelingen skal selskapet ha tilbake netto eiendeler som gir dekning for selskapets aksjekapital og øvrig bundet egenkapital. Det er videre en forutsetning at selskapet har forsvarlig egenkapital og likviditet etter utbytteutdelingen.  

Beslutning om utbytte på tampen av året kan enten treffes på grunnlag av selskapets frie egenkapital i godkjent balanse per 31. desember 2020, Alternativt kan det besluttes et ekstraordinært utbytte, som inkluderer opptjent overskudd i 2021. For revisjonspliktige selskaper forutsettes ekstraordinært utbytte at det utarbeides en mellombalanse som revideres og godkjennes av revisor. Aksjeselskaper som har fravalgt ordinær revisjon, er unntatt krav om revisjon av mellombalansen.

Effekt på formuesskatt

Formuesskattesatsen øker fra 0,85 pst til 0,95 pst fra 2022. Innslagspunktet for formuesskatt heves i 2022 til kr 1 700 000.

Utbytter som utbetales til aksjonær i 2021, vil inngå i formuesgrunnlaget for 2021.  Det samme gjelder utdelinger til deltakere i selskap med deltakerfastsetting. Skal restskatt unngås, må det betales tilleggsforskudd innen 31. mai 2022. Utbytter som besluttes i 2021, men som skal utbetales i 2022, medregnes i formuen for inntektsåret 2022.

Utdeling til deltakere i selskaper med deltakerfastsetting

Selskaper med deltakerfastsetting omhandler flere selskapstyper med begrenset ansvar herunder ansvarlig selskap (ANS), selskap med delt ansvar (DA), kommandittselskap (KS) og indre selskap.  Utdeling til deltaker i selskaper med deltakerfastsetting er undergitt egne skatteregler, med samme skatteeffekt for utdelinger som aksjeutbytte, herunder samme oppjusteringsfaktor på 1,44 i 2021 og 1,6 fra 2022. Den effektive skattesatsen for utdelinger øker til 35,2 pst fra 2022, på samme måte som for aksjeutbytte. Det vil derfor være gunstig også for deltakere å vurdere om utdeling kan skje i 2021

Det er ikke noe vilkår at utdelingen bygger på en beslutning av selskapets organer.

Utdeling av utbytte skjer normalt ved utbetaling av midler fra selskap til deltaker. Det er ikke være noe i veien for at en i stedet for å utbetale utdelingen kan føre utdeling til deltaker som en fordring på selskapet.

 

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....