Endringer i petroleumsskatteloven

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.31. oktober 2022

Det ble i juni i år vedtatt omlegging av særskatten for petroleums- virksomhet til en kontantstrømskatt. Endringene får virkning fra inntektsåret 2022. Formålet med lovendringene er å sørge for at petroleumsskatten blir mer nøytral, og samtidig gi selskapene bedre likviditet.

bilde av oljeplattform.jpg

Direkte utgiftsføring av investeringskostnader

Petroleumsselskapene skattlegges 22 pst. for virksomhet på landterritoriet og 56 pst. for virksomhet på kontinentalsokkelen (særskatt). Samlet skattesats er 78 pst. Før lovendringen kunne selskapene avskrive utgifter til driftsmidler -rørledninger og produksjonsinnretninger - over tre eller seks år.
Lovendringen innebærer at petroleumsselskapene kan fradragsføre investeringskostnader i særskatten i det året kostnadene pådras, og på den måten frigjøre likviditet for selskapene.

Teknisk endring av skattesats


Det legges ikke opp til en endring av skattesatsen, men det gjøres en teknisk økning i særskatten til 71, 8 prosent, for å opprettholde dagens skattesats på 78 prosent. Dette gjøres fordi man legger om til en sekvensiell beregning av selskapsskatten og særskatten, slik at selskapsskatten skal beregnes først og deretter føres til fradrag i særskatten.

Særfradrag og refusjoner oppheves

Petroleumsselskapene kunne frem til lovendringen kreve et særskilt inntektsfradrag i særskatten, såkalt friinntekt, for investeringer i driftsmidler som kunne avskrives over tre til seks år. Friinntekten bortfalt ved lovendringen, men vil likevel kunne gis så lenge de midlertidige reglene som ble vedtatt ifm. koronautbruddet gjelder.

Frem til lovendringen kunne selskaper utenfor skatteposisjon (selskaper med underskudd i sokkelinntekten), fremføre underskudd i alminnelig inntekt. Etter lovendringen kan selskaper med underskudd i stedet få utbetalt skatteverdien av sine investeringskostnader.

Leterefusjon og opphørsrefusjon ble tidligere utbetalt til selskaper utenfor skatteposisjon. Ordningene opphørte med lovendringen. Etter lovendringen vil underskudd i beregnet selskapsskatt føres til fradrag med 71,8 pst. i særskatten. Underskudd blir dermed utbetalt gjennom særskatten.
Endringene gjelder fra 2022.

Overgangsregler

Ved fastsettingen for inntektsåret 2022 vil selskapene få utbetalt skatteverdien av underskudd, samt friinntekt som er fremført fra tidligere år.

Det ble innført midlertidige regler for 2020 og 2021 i forbindelse med koronautbruddet. Disse vil i en periode få betydning ved siden av de øvrige endringene.


* Partner og skatteadvokat Anne Gro Enger er medlem av klagenemnda for petroleumsskatt

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....