Sak om fradragsrett for Ramme gård sluppet inn for Høyesterett

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.27. juni 2022

Skattekontoret hevder at Petter Olsens unike og kostnadskrevende utvikling av Ramme Gård som en kultur- og opplevelsesdestinasjon for et betalende publikum ikke kan fradragsføres. Petter Olsens foretak vant i tingretten, tapte i Borgarting lagmannsrett, og anket til Høyesterett. Nå har anken sluppet inn til behandling i Høyesterett.

Ramme gård.png

Bakgrunnen for saken er at enkeltpersonforetaket Ramme Eiendom Petter Olsen utførte store anleggsarbeider knyttet til bl.a. oppføring av hotell og museum på Ramme Gård på Hvitsten i perioden 2012 - 2016. Foretaket har hatt store kostnader i forbindelse med utbyggingen.

Skattekontoret konkluderte i vedtak tilbake i 2019 med at inntektene Ramme Eiendom vil få på Ramme i tilknytning til hotell- og museumsdriften, med tilknyttede anlegg, først etter mer enn 20 år vil bli tilstrekkelige til å dekke kostnadene i tillegg til et avkastningskrav på 6,4%. Skattekontoret mente derfor at virksomheten ikke er egnet til å gå med overskudd, og dermed ikke kan anses som næringsvirksomhet. Skattekontoret tilbakeførte fradragene både skatte- og avgiftsmessig. Dersom vedtaket blir stående innebærer det at Ramme Eiendom ikke kan kreve fradrag for merverdiavgift med 105 millioner, eller benytte et skattemessig fremførbart underskudd på 43 millioner.

Kravet til næringsvirksomhet

Spørsmålet Høyesterett skal vurdere, er om aktivitetene som er utført av Ramme Eiendom oppfyller kravet til næringsvirksomhet, samt om det tilligger skattekontoret å spekulere i om en næringsvirksomhet vil gå med overskudd i fremtiden. Spørsmålene som skal behandles er prinsipielt viktig, fordi Høyesterett i tidligere saker har lagt til grunn at skatteetaten ikke skal kunne overprøve det forretningsmessige skjønnet, der aktiviteten har et økonomisk formål. For skattefradrag følger det direkte av loven at det er fradragsrett, dersom tilknytningskravet mellom de pådratte kostnadene og skattepliktige inntekter er oppfylt. Det er det her.

Prinsipalt har Ramme Eiendom anført at det for skattefradrag ikke har noen betydning om anleggsinvesteringene anses som kostnader for å erverve kapital- eller virksomhetsinntekt, siden tilknytningskravet uomtvistet er oppfylt. Subsidiært har Petter Olsen anført at virksomheten oppfyller alle objektive krav til næringsvirksomhet, at det ikke foreligger private motiver, og at det da ikke foreligger noe ulovfestet egnethetskrav med det innhold skattekontoret har lagt til grunn. Vedtaket bryter med mange tiårs fast ligningspraksis for hvordan grensen trekkes mellom næring og kapitalavkastning knyttet til utleie av fast eiendom. Og for museer innførte lovgiver mva i visshet om at få museer gikk med overskudd og knapt noen genererte positiv avkastning på investeringene i museumsanlegget. Ramme Eiendom har også anført at skattekontorets metode for å spå virksomhetens fremtidige overskuddspotensiale både er uegnet og beheftet med feil.


Store konsekvenser for næringslivet

Skatteetatens syn i saken, og utfallet av lagmannsrettsdommen har vakt stort engasjement både blant rådgivere og i næringslivet. Dersom skatteetatens vedtak blir stående, vil det får store konsekvenser for næringslivet, og i realiteten innebære at skatteetaten vil kunne overprøve skattyternes forretningsmessige skjønn. Det er et faktum at de fleste nystartede virksomheter ikke lykkes. Profesjonelle forretningsutviklere regner med at en av 10 virksomheter de investerer i vil lykkes.

Svært få norske virksomheter og selskaper, herunder også en svært høy andel børsnoterte selskaper, oppfyller ikke de avkastningskrav som skattekontoret oppstiller i vedtaket. Vi mener forutsigbare rammevilkår er nødvendig for å oppnå at private tar risiko og satser egne midler på investeringer, verdiskapning og arbeidsplasser i Norge.

Etablering av skatteetaten som sensurorgan for næringsvirksomhet åpner for vilkårlighet, og er en lovgiveroppgave. Lagmannsrettsdommen representerer rettsskapende virksomhet i strid med langvarig praktisering av hva som er å anse som næringsvirksomhet, og for fradragsføring av kostnader skatte- og avgiftsrettslig. Det er derfor viktig med den avklaring som vil komme fra Høyesterett.

NHO Reiseliv har meldt seg som partshjelper, i tillegg til SMB Norge og Norges Gründerforening. Det innebærer at disse tre anses å ha rettslig interesse i saken, og at de støtter Ramme Eiendom i saken.

Saken er per i dag ikke berammet.

 

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....