Endringer i skattereglene fra 1. januar 2023

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.5. januar 2023

Den 1. januar i år trådte en rekke endringer i kraft i lover og forskrifter på skatte- og avgiftsområdet. Her oppsummeres noen av de viktigste.

hånd stabler mynter.jpg

Arbeidsgiveravgift

Det er innført ekstra arbeidsgiveravgift på 5 prosent for lønnsinntekter over kr 750 000, fra og med inntektsåret 2023.

Trygdeavgift

Satsene for trygdeavgift for lønn/trygd og næringsinntekt reduseres med 0,1 prosentenhet, til henholdsvis 7,9 og 11,1 prosent.

Formuesskatt

Formuesskattesatsen i trinn 1 (mellom 1,7 og 20 mill. kroner) økes med 0,05 prosentenheter fra 0,95 til 1,0 pst. Formuesskattesatsen på formue over 20 mill er 1,1 pst.

I tillegg økes verdsettelsen av en rekke formuesgoder:

· Verdsettelsen av aksjer og næringseiendom økes fra 75 prosent til 80 prosent.

· Verdsettelsen øker også for primærboliger med høy verdi, ved at verdsettelsen blir 70 prosent for den delen av boligens verdi som overstiger 10 millioner kroner.

· Verdsettelsen av sekundærboliger øker fra 95 prosent til 100 prosent.

· Verdsettelsen av driftsmidler (unntatt sekundærboliger og næringseiendom) reduseres fra 75 prosent til 70 prosent.

Inntektsskatt

Trinnskatt: Satsene for trinn 3 til 5 økes med 0,1 prosentenheter og innslagspunktene reduseres. Trinn 3 får en sats på 13,5 prosent fra 642 950 kroner, trinn 4 får en sats på 16,5 prosent fra 969 200 kroner, og trinn 5 får en sats på 17,5 prosent fra 1 500 000 kroner.

Personfradraget økes fra kr 58 250 til kr 79 600

Øvre grense for minstefradrag i lønn/trygd reduseres fra 109 950 kroner til 104 450 kroner. Øvre grense for minstefradrag i pensjon reduseres fra 90 800 kroner til 86 250 kroner. Nedre grense for minstefradrag avvikles.

Fradragssatsen for Boligsparing for ungdom (BSU) reduseres fra 20 pst. til 10 pst. av innbetalt sparebeløp.

Pendlere som bor på brakke eller pensjonat, gis rett til fradrag for og skattefri dekning av merkostnader til kost uavhengig av om det foreligger kokemulighet.

Aksjeinntekter

Selskapsskattesatsen beholdes uendret på 22 pst.

Oppjusteringsfaktoren for aksjeinntekter mv. økes fra 1,6 til 1,72. Endringen gjelder fra og med 6. oktober 2022. For renteinntekter fra selskap til personlig skattyter gjelder endringen fra og med inntektsåret 2023.

Utflyttingsskatt

Regelen om at utflyttingsskatten bortfaller 5 år etter utflyttingen, er opphevet, med virkning fra og med 29. november 2022.

Reglene om utflyttingsskatt er utvidet til å omfatte overføring av aksjer mv. til personer som skattyter er i slekt eller svogerskap med i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som onkel eller tante, når disse er bosatt i utlandet. Se tidligere artikkel om tema her

Skattlegging av lønnsinntekt ved arbeidsopphold i utlandet

Særregelen om skattlegging av lønnsinntekt ved arbeidsopphold i utlandet (ettårsregelen) er endret. Antall tillatte oppholdsdager i Norge skal beregnes innenfor hvert inntektsår. Fordeler fra opsjoner i arbeidsforhold skal ikke lenger være omfattet av ettårsregelen.

Grenseoverskridende omorganisering

Det er ikke lenger et vilkår om skattemessig kontinuitet i utlandet for grenseoverskridende fusjon, fisjon og aksjebytte. Endringen gjelder fra og med inntektsåret 2022.

Elbiler i firmabilbeskatningen

Rabatten for elbiler i firmabilbeskatningen oppheves, og elbiler likestilles dermed med tradisjonelle biler.

Eiendomsskatt på grunn under kraftlinjer

Nettselskaper skal betale eiendomsskatt på grunnen under kraftlinjer, i stedet for grunneierne.

Vannkraft

Den effektive grunnrenteskattesatsen på vannkraft økes fra 37 prosent til 45 prosent, med virkning fra og med inntektsåret 2022. Samlet marginalskatt (grunnrenteskatt og selskapsskatt) blir etter dette 67 prosent for vannkraft. I tillegg kommer høyprisbidraget, se nedenfor.

Opprinnelsesgarantier skal inngå i grunnlaget for grunnrenteskatt på vannkraft, med virkning fra og med inntektsåret 2023.

Det er vedtatt endringer i grunnrenteskatten for vannkraft, som skal legge bedre til rette for fastprisavtaler på strøm. Endringene gjelder fra og med inntektsåret 2023.

Fra 28. september 2022 er det innført høyprisbidrag for store vannkraftverk (på 1 MW eller mer), og fra 1. januar 2023 innføres høyprisbidraget også for øvrige vannkraftverk med påstemplet merkeytelse på 10 000 kVA eller mer. Høyprisbidraget ilegges med 23 prosent av den delen av prisen som overstiger 70 øre/kWh.

Petroleumsskatt

Friinntektssatsen i de midlertidige reglene reduseres med ca. 30 prosent, slik at satsen blir 12,4 prosent. Endringen trer i kraft med virkning for utgifter pådratt fra og med 1. januar 2023. Den tilsvarende satsendringen ved tilbakeføring av friinntekt ved realisasjon trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2023. Les gjerne tidligere artikkel her. 

Merverdiavgift

· Det innføres merverdiavgift for elektriske personkjøretøy for den delen av kjøpesummen som overstiger 500 000 kroner. Fritaket for omsetning av elbilbatterier oppheves.

· Det innføres generell merverdiavgiftsplikt ved salg av fjernleverbare tjenester til forbrukere hjemmehørende i det norske merverdiavgiftsområdet fra tilbydere utenfor merverdiavgiftsområdet.

· Fritaket for elektroniske nyhetstjenester avvikles fra 1. januar 2023.

· Det innføres en ordning med utsatt tidfesting av merverdiavgift knyttet til omtvistede fordringer som har sitt grunnlag i tilvirkningskontrakter.

Avgift på landbasert vindkraft

Satsen økes til 2 øre/kwh og skattleggingsperioden endres fra årlig til månedlig termin.

Fra 1. januar 2023 innføres høyprisbidrag for landbaserte vindkraftverk som er konsesjonspliktig. Høyprisbidraget ilegges med 23 prosent av den delen av prisen som overstiger 70 øre/kWh.

Klimaavgifter

I 2023 økes avgiftene på ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser med 21 prosent. Økningen gjelder CO2-avgiften i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen, CO2-avgiften på mineralske produkter og avgiften på hydrofluorkarboner og perfluorkarboner. Økningen gjelder også avgiften på forbrenning av avfall.

Det innføres en ny avgift på klimagassen svovelheksafluorid (SF6).

Engangsavgift

Det innføres en ny vektkomponent i engangsavgiften som vil gjelde for alle personbiler mv. (avgiftsgruppe a), herunder elbiler. Avgiften skal beregnes for den delen av vekten som overstiger 500 kg med 12,5 kroner pr kg.

Satsene i CO2-komponenten for personbiler mv. økes med 20 prosent, og det særlige vektfradraget i engangsavgiften for ladbare hybridbiler reduseres fra 15 til 10 prosent.

Omregistreringsavgift for elektriske motorvogner

Omregistreringsavgiften for elektriske motorvogner økes til samme nivå som for tilsvarende motorvogner med forbrenningsmotor.

Forsinkelsesrente og standardkompensasjon

· Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for første halvår 2023. Forskriften gis virkning fra 1. januar 2023

· Rentesatsen skal være 10,75 prosent p.a. Reglene svarer til EUs direktiv om forsinket betaling.

· Satsen for standardkompensasjon for inndrivelseskostnader er fastsatt til 410 kroner.

Forslag om grunnrenteskatt på havbruk og landbasert vindkraft

I tillegg til de vedtatte endringene beskrevet ovenfor, har Regjeringen sendt på høring forslag om at det innføres grunnrenteskatt på havbruk og landbasert vindkraft med virkning fra og med 1. januar 2023. Høringsfristene er satt til hhv. 4. januar 2023 og 15. mars 2023 Regjeringen vil i løpet av vårsesjonen komme tilbake til Stortinget med lovforslag.

 

Se også tidligere artikkel vedr. Skatteutvalgets rapport fra desember 2022. 

 

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....