Generasjonsskifte av aksjer med negativ inngangsverdi

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.6. september 2023

Skattedirektoratet har nylig publisert to bindende forhåndsuttalelser som gjelder spørsmål om gaveoverføring av aksjer med negativ inngangsverdi fra forelder til barns holdingselskap, ville bli rammet av omgåelsesregelen i skatteloven § 13-2.

Arv og generasjonnskifte.jpg

I BFU 9/2023 ble gaveoverføringen akseptert, i tråd med tidligere praksis. I BFU 8/2023 var derimot de ikke-skattemessige virkningene av overføringen av aksjene så begrensete at skattedirektoratet satte foten ned konkluderte med at omgåelsesregelen ville komme til anvendelse.

Det fremgår av BFU 8/2023 at giver planla å gjennomføre et generasjonsskifte ved å overdra 90 % av aksjene i sitt heleide selskap til et av barnas holdingselskap. Aksjene som skulle overdras var B-aksjer uten stemmerett, og giver skulle inntil videre beholde de resterende 10 % av aksjene som var A-aksjer med stemmerett. Det skulle videre knyttes salgsbegrensninger til B-aksjene som innebar at gavemottaker ikke kunne selge aksjene til andre enn internt i familien. B-aksjene hadde en negativ inngangsverdi på NOK 11 475 184, og det ble lagt til grunn at gaven hadde en verdi på NOK 9 000 000.

Det er en latent skatt på NOK 3 635 338 knyttet til aksjene som følge av den negative inngangsverdien. Ved gaveoverføringen av aksjene vil den negative inngangsverdien bli overført til holdingselskapet slik at den latente skatten på givers hånd bortfaller. Den negative inngangsverdien vil heller ikke komme til beskatning ved gavemottakers realisasjon av aksjene da holdingselskapet ikke er skattepliktig for aksjegevinster iht. fritaksmetoden. Giver ønsket derfor en avklaring av om gavetransaksjonen kunne settes til side etter reglene om interessefellesskap (skatteloven § 13-1) eller omgåelse (skatteloven § 13-2).

Skatteloven § 13-1

Det følger av skatteloven § 13-1 (1) at det kan foretas fastsettelse ved skjønn hvis skattyters formue eller inntekt er redusert på grunn av direkte eller indirekte interessefellesskap med annen person, selskap eller innretning.

Skattedirektoratet la til grunn at den skisserte transaksjonen skulle klassifiseres som en gave for skatteformål. I en slik sitasjon, der overføringen ikke er skatteutløsende fordi den klassifiseres som en gave, er det heller ingen inntekt hos giver som kan anses for å være redusert. Skattedirektoratet konkluderte derfor med at det ikke var grunnlag for å anvende skatteloven § 13-1 på disposisjon.

Omgåelsesregelen i skatteloven § 13-2

Skattedirektoratet tok deretter stilling til om omgåelsesregelen i skatteloven § 13-2 ville komme til anvendelse.

Bestemmelsen fastsetter to vilkår som begge må være oppfylt for at det skal foreligge en omgåelse som gir grunnlag for at skattlegging kan gjennomføres etter bestemmelsen. Det første vilkåret er at hovedformålet med disposisjonen(e) er å oppnå en skattefordel. Det andre vilkåret er at disposisjonen(e) etter en totalvurdering ikke kan legges til grunn for beskatningen.

Når det gjaldt formålet med disposisjonen konstaterte Skattedirektoratet at det var en latent skatt som følge av negativ inngangsverdi, og at denne ikke var ubetydelig sett opp mot aksjenes omsetningsverdi og de underliggende verdiene i selskapet. Det ble også vist til at gavetransaksjonen ikke innebar noen overføring av kontrollen over selskapet, og at giver styrte mulig videresalg av aksjene gjennom gavebrev med salgsbegrensning. Gavemottaker fikk derfor svært begrenset adgang til å utøve alminnelige eierdisposisjoner. Etter Skattedirektoratets vurdering tilsa disse sidene ved den skisserte disposisjonen at formålet i liten grad var å overføre driften av selskapet mens giver er i live. Skattedirektoratet kom derfor til at hovedformålet med de skisserte disposisjonene var å oppnå en skattefordel.

Skattedirektoratet kom etter en helhetsvurdering til at de skisserte disposisjonene ikke kunne legges til grunn ved beskatningen og konkluderte med at det ville foreligge en omgåelse etter skatteloven § 13-2.

I totalvurderingen ble blant annet vist til at gaveoverføringen, i lys av de begrensninger som lå på aksjene, syntes å medføre begrensete ikke-skattemessige virkninger sammenlignet med den skattemessige fordelen av å flytte aksjer med negativ inngangsverdi til et holdingselskap. Bruken av kontinuitet ved gaveoverføring slik at aksjer med negativ inngangsverdi kommer inn under fritaksmetoden harmonerer dårlig med formålet med innføring av kontinuitet ved gaveoverføring og arv. Det vil også gå imot formålet med aksjonærmodellen dersom en latent skattepliktig gevinst som har oppstått ved skattefrie uttak fra selskap ikke senere skal kunne komme til beskatning fordi den etter gaveoverføring til holdingselskap er omfattet av fritaksmetoden.

Skattedirektoratet har i flere tidligere bindende forhåndsuttalelser kommet til at disposisjoner som involverer gaveoverføring av aksjer med negativ inngangsverdi ikke har vært hovedsakelig skattemotivert. I BFU 8/18, som også gjaldt overføring av B-aksjer til barnas holdingselskaper, konkluderte skatteetaten med at disposisjonen ikke ville bli rammet av den ulovfestede omgåelsesregelen som gjaldt tidligere.

Faktum i saken skiller seg imidlertid fra BFU 8/23 blant annet ved at underliggende verdier på aksjene var vesentlig høyere sammenlignet med den negative inngangsverdien på aksjene man søkte overført. I BFU 8/18 ble det lagt til grunn at de underliggende verdiene på aksjene som skulle overføres utgjorde minst fem ganger den negative inngangsverdien på de samme aksjene. I BFU 8/23 oversteg den negative inngangsverdien nettoverdien på aksjene. Videre gjaldt BFU 8/18 gaveoverføring til flere barn, og giver ble sittende igjen som største aksjonær etter gaveoverføringen. Dette skiller seg fra situasjonen i BFU 8/23 der 90 % av aksjene skulle overføres som gave til én av livsarvingenes holdingselskap, samtidig som giver skulle beholde full kontroll over selskapet fordi aksjene som skulle overføres var uten stemmerett.

Uttalelsene illustrerer at det alltid må foretas en konkret vurdering av det aktuelle faktum opp mot omgåelsesregelen i skatteloven § 13-2.

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....