Fersk Høyesterettsdom om innleides rett til bonus

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.11. november 2020

Høyesterett har i en fersk avgjørelse (HR-2020-2109-A) behandlet spørsmålet om innleide arbeidstakere fra bemanningsbyråer har krav på bonus. Dommen slår fast at innleide har rett til resultatbasert selskapsbonus på lik linje med de faste ansatte i innleiebedriften. Dommen har stor betydning for rettighetene til utleide arbeidstakere og for hvordan avtalevilkårene mellom bemanningsforetaket og innleiebedriften bør formuleres.

Bilde av bonus.jpg

Bruken av innleid arbeidskraft har økt de siste årene. En rekke bransjer leier jevnlig inn arbeidstakere som er ansatt i bemanningsforetak. En naturlig konsekvens av det dette er en tilhørende økning i rettslige tvister om innleides rettigheter.
 
Hovedregelen i norsk arbeidsliv er at arbeidstakere skal ansettes fast. Likevel er det, på nærmere bestemte vilkår, lovlig med midlertidige ansettelser. I tillegg kan en bedrift på visse vilkår leie inn arbeidstakere som er ansatt i andre selskaper. Det finnes to former for innleie. Den ene formen er innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie (såkalte bemanningsforetak). Den andre formen er innleie fra såkalte produksjonsbedrifter.
 
I saken som ble behandlet for Høyesterett dreide det seg om innleie fra et bemanningsforetak. Når man benytter denne formen for innleie gjelder det et prinsipp om likebehandling. Regelen skal sikre at fast ansatte og innleide arbeidstakere behandles likt og dermed hindre at reduserte lønnskostnader kan tjene som motivasjon for å leie inn arbeidskraft. Likebehandlingsregelen er inntatt i arbeidsmiljøloven 14-12 a første ledd og lyder slik:
 
«Bemanningsforetaket skal sørge for at utleid arbeidstaker minst sikres de vilkår som ville kommet til anvendelse dersom arbeidstaker hadde vært ansatt hos innleier for å utføre samme arbeid, når det gjelder:
f) lønn og utgiftsdekning.»
 
Bemanningsforetaket er den formelle arbeidsgiveren for en utleid arbeidstaker, med ansvar for lønn, feriepenger osv. Det er likevel viktig å være klar over at innleiebedriften kan bli solidaransvarlig for utbetaling av lønn, feriepenger og annen godtgjøring etter kravet om likebehandling. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 14-12 c. For at bemanningsforetaket skal være i stand til å ivareta slik likebehandling, har innleiebedriften en opplysningsplikt overfor bemanningsforetaket. Innleier skal gi bemanningsforetaket de opplysninger «som er nødvendige…», jf. arbeidsmiljøloven § 14-12 b.
 
I saken for Høyesterett dreiet det seg om to arbeidstakere som i flere år hadde vært innleid til en virksomhet (innleier) fra et bemanningsforetak (utleier). Innleiebedriften hadde en resultatbasert bonusordning for sine faste ansatte. De innleide ansatt ble holdt utenfor ordningen og gikk til søksmål mot bemanningsforetaket for brudd på likebehandlingsregelen. Arbeidstakerne vant saken i tingretten, men tapte i lagmannsretten.
 
For Høyesterett anførte arbeidstakerne at bonusordningen var å anse som vederlag for arbeidsinnsats og at den dermed falt inn under lønnsbegrepet i likebehandlingsregelen. De viste blant annet til at formålet med bonusordningen var å belønne prestasjon og overskudd skapt av arbeidsfellesskapet og til at ordningen skulle motivere de ansatte til økt innsats, slik at virksomhetens målsettinger kunne oppnås. Utleier på sin side viste blant annet til at bonusordningen ikke var knyttet til den enkeltes arbeidsutførelse eller prestasjon, men til selskapets måloppnåelse og resultater. Det var altså ikke snakk om en individuelt beregnet bonus. Det ble videre pekt på at ordningen skulle fremme de ansattes lojalitet til selskapet, at den ikke var en del av bedriftens lønnssystem og at slike bonusordninger ikke oppfyller vilkåret om vederlag for arbeid.
 
Etter en konkret vurdering kom Høyesterett enstemmig til at bonusen var å anse som «lønn» i arbeidsmiljøloven § 14-12 a første ledd bokstav f’s forstand og at de innleide arbeidstakerne dermed hadde krav på bonus som om de var fast ansatte i innleiebedriften. Høyesterett viste blant annet til at likebehandlingsprinsippet skal sikre reell likestilling mellom faste og innleide arbeidstakere. En slik likestilling vil sikre at omfanget av innleie ikke undergraver lovens hovedregel om fast ansettelse, blant annet ved å hindre at reduserte lønnskonstander tjener som motivasjon til å leie inn arbeidskraft. I dommen heter det blant annet:
 
«Innleides rett til likebehandling for så vidt gjelder resultatbaserte bonuser på virksomhetsnivå, vil sikre at innleie bare benyttes der det er et reelt behov for den fleksibiliteten som en slik organisering av arbeidsstyrken gir. Et lønnsbegrep som fører til at resultatbasert bonus bare vil bli utbetalt til deler av arbeidsstokken for samme bidrag til resultatet, vil gi et økonomisk incitament til innleie og bryte med likebehandlingsprinsippet.»
 
På denne bakgrunn slo Høyesterett fast at kjernen i lønnsbegrepet er om ytelsen er et vederlag for arbeid, eventuelt for et resultat eller en prestasjon som den ansatte selv har stått for. Retten utalte at også bonusordninger vil være omfattet så lenge det dreier seg om vederlag for arbeid og at dette gjelder enten det er tale om individuelle bonusordninger eller ordninger på gruppe- eller virksomhetsnivå.
 
Avgjørelsen innebærer at bemanningsbyråene må utbetale bonus til arbeidstakere som leies ut, som om de hadde vært fast ansatt hos innleier. Høyesterett peker selv på at dette kan by på praktiske utfordringer, all den tid bonus beregnes og utbetales etterskuddsvis. I forlengelsen av dette er det i dommen vist til at bemanningsforetakene i tilbudet til innleievirksomhetene kan ta forbehold om «at eventuell plikt til å utbetale bonus i henhold til senere opplysninger fra innleier, vil bli etterberegnet» og til innleiebedriftens solidaransvar.

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....