Kontraktsforpliktelser under korona: Avbestillinger, avlysninger, manglende levering

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.10. januar 2022

«Korona 2.0» . Er det noen endring i hvem som skal bære tapet ved avbestilt tjeneste, avlyst arrangement, kansellert transport, eller manglende levering?

bilde av esker.jpg

Vi har nå levde med pandemien i snart 2 år – og fra å være en hendelse ingen kunne forutse er varierende koronarestriksjoner blitt en del av hverdagen «alle» er kjent med. 

Det påvirker også hvilken betydning for vurderingen der korona situasjonen innvirker på kontraktsmessige forpliktelser.

Flere avtaler har nå mer konkrete bestemmelser om hvordan uventede hendelser påvirker partenes plikter. Noen er detaljerte. Noen har bare definert pandemi som (en av flere) «force Majeure» hendelser.  Det å putte «pandemi» inn i force majeure definisjonen kan imidlertid reise flere spørsmål enn det løser (Eks. om hvordan valutasvingninger, råvarepriser, transport og produksjonsbegrensninger som er indirekte følge av pandemien skal håndteres.)

I forbrukerforhold finnes dessuten ufravikelige forbrukervernregler og enkelte områder har særlover som må ivaretas.

Om det ikke allerede er gjort bør en vurdering hvordan avbestilling og endring er håndtert i bedriftenes avtaler stå høyt på agendaen.  Og som nevnt – bruk tid på å tenke igjennom hvilke konsekvenser som skal reguleres.

Vær også oppmerksom på at dine leverandører kan ha kommet deg i forkjøpet og inkludert langt mer omfattende frigjøringsklausuler i sine avtaler enn hva som tidligere var tilfelle.

Skulle du komme i en situasjon der det ikke er inntatt noen spesifikk «force majeure regulering» i kontrakten vil force majeure unntaket likevel kunne komme til anvendelse som en del av «bakgrunns retten» - da sammen med den alminnelige regel om revisjon av urimelige avtaler (i avtalelovens § 36) og læren om bristende forutsetninger.

Disse grunnlagene sklir over i hverandre og vi går ikke inn i forskjellen her.

Det er imidlertid greit å kjenne til at anførsler om å slippe eller revidere kontraktsforpliktelser sentrer rundt 4 forhold:

  • Det må foreligge en hindring som følge av korona situasjonen.
  • Følgene av denne hindringen kan ikke med rimelighet unngås eller overvinnes
  • Hindringen kom uventet og burde eller kunne ikke vært tatt i betraktning ved avtaleinngåelsen; og
  • Hindringen ligger utenfor partens kontroll

 

I tillegg kommer gjerne et krav om at man varsler i tide.

Uansett hvilket grunnlag som påberopes er det imidlertid en høy terskel før en part kan påberope seg revisjon eller fritak av kontraktsforpliktelser.

Det blir en konkret og sammensatt vurdering der bransje, partens forutsetninger, og konkret virkning må vurderes.

Generelt er det slik at «nye omstendighetene» letter vil frita en bedrift fra å levere - enn det vil være for en kjøper å nekte å betale eller ta imot varen /tjenesten.  Ved pålegg fra myndigheter som umuliggjør gjennomføring av avtalen vil nok dette kunne påberopes som ansvarsbefriende hendelse, også fra kjøpers side.

Og om leverandøren ikke plikter å levere vil hen heller ikke kunne bli erstatningsansvarlig for den uteblitte leveransen. Betalingsvansker som følge av vanskelig marked kan sjelden påberopes.

I kontraktsforhold gjelder en generell lojalitetsplikt. Får din bedrift vansker med å levere eller ta imot bør den varsle motparten så fort som mulig. For de som mener å ha er erstatningskrav foreligger plikt til å begrense det tap som måtte kreves erstattet. Jo før det varsles – jo mer forventes at man gjør for å begrense sitt tap.

Oppsummert:

  • Korona og konsekvenser av pandemien vil nå sjelden anses som «uventede forhold» partene ikke kunne eller burde forutse. Partene vil derfor lett bli vurdert til å ha akseptert «full risiko» for sine forpliktelser der intet annet står. For avtaler inngått før pandemien kan vurderingen være en annen.
  • Det er vanskelig å definere hva som er følger av «pandemi». Å føye begrepet til i generelle Force Majeure klausuler gir derfor begrenset beskyttelse og kan skape usikkerhet. Eksempler er tap som følge av valutasvingninger, transportvansker, økte transport og råvarepriser mv.
  • Gå derfor gjennom dine kontrakter nøye og sørg for at de er designet for å møte en mer usikker verden. Dette gjelder både dine leverandørers avtaler og de du har med dine kunder.
  • Vurder sikringsmekanismer (valutasikring, forsikringer mv). der det ikke er mulig å sikre seg gjennom avtaler.
  • Tenk langsiktig. Å unnlate å vise smidighet mot en forretningsforbindelse kan fort bli dyrt.

Kontakt oss gjerne for råd, eller om du ønsker en vurdering av bedriftens inngåtte eller nært forestående kontrakter.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....