Inhabilitet i styrerommet

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.11. mars 2024

Inhabilitet har vært i nyhetsbildet hyppig den siste tiden. Grensene for inhabilitet kan være krevende å trekke. Som styremedlem bør du ha et bevisst forhold til reglene.

bilde_av_siluetter_rundt_et_bord_750.jpg

Ivaretar selskapets interesser

Aksjeloven og allmennaksjeloven har like bestemmelser om inhabilitet i styret. Inhabilitetsreglene skal sikre at styremedlemmene ivaretar selskapets interesser og ikke lar seg motivere av andre (for eksempel personlige) hensyn. Det avgjørende for om et styremedlem er inhabilt, er om vedkommende må anses for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken som er til behandling.

Bestemmelsene om inhabilitet rammer for det første de tilfellene der styremedlemmet selv har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Dette kan for eksempel gjelde spørsmål om hvorvidt selskapet skal inngå eller si opp en avtale med styremedlemmet eller utstede aksjer til styremedlemmet i en rettet emisjon.

Bestemmelsene rammer også de tilfellene der saken har en slik særlig betydning for styremedlemmets nærstående, at styremedlemmet selv må anses for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Dette kan for eksempel være tilfellet dersom styret skal vurdere om sønnen til et styremedlem skal ansettes som daglig leder i selskapet. I et slikt tilfelle vil sakens særlige betydning for sønnen medføre at styremedlemmet har en fremtredende personlig særinteresse i saken.

Fremtredende særinteresse avgjør

I vurderingen av om et styremedlem er inhabilt, er altså det sentrale om styremedlemmet har en fremtredende særinteresse i saken.

I vilkåret om at det må foreligge en særinteresse ligger at styremedlemmet må ha en interesse som ikke er generell. Et styremedlem vil for eksempel normalt ikke være inhabilt i et spørsmål om utdeling av utbytte fra selskapet selv om styremedlemmet også er aksjeeier. Interessen i at selskapet deler ut utbytte er generell for samtlige aksjeeiere og ikke en særinteresse for det aktuelle styremedlemmet. Her kan det likevel tenkes grensetilfeller, for eksempel dersom styremedlemmet er i økonomiske vanskeligheter og har en særlig interesse i at utbyttet er så høyt som mulig, samtidig som selskapets interesse tilsier at en større del av overskuddet beholdes i selskapet og benyttes til videre utvikling.

For å konstatere inhabilitet er det ikke tilstrekkelig at styremedlemmet har en særinteresse i saken. Særinteressen må også være fremtredende. I dette ligger at særinteressen må være egnet til å påvirke styremedlemmets standpunkt i saken. Styrken av særinteressen må veies opp mot styremedlemmets muligheter til å ivareta selskapets interesser.

Man kan for eksempel se for seg at styret i et eiendomsutviklingsselskap skal beslutte om selskapet skal engasjere seg i et prosjekt som vil føre til at et styremedlem får bygget en attraktiv matbutikk i nærheten av der han bor. Styremedlemmet vil her kunne sies å ha en personlig særinteresse i saken. Samtidig vil neppe denne interessen være så fremtredende at styremedlemmet ikke vil være i stand til å gjøre en forsvarlig vurdering av prosjektet styret.

Dette vil stille seg annerledes dersom matbutikken skal bygges på nabotomten til styremedlemmet og medføre økt trafikk og dårligere utsikt. I et slikt tilfelle vil særinteressen være egnet til å påvirke styremedlemmets standpunkt i saken og styremedlemmet må anses inhabilt.

Lån og sikkerhetsstillelse

Dersom styret skal behandle spørsmål om lån eller annen kreditt til et styremedlem, følger det eksplisitt av loven at styremedlemmet ikke må delta i saken. Det samme gjelder spørsmål om sikkerhetsstillelse for styremedlemmets gjeld. I slike spørsmål er styremedlemmet uten videre inhabil, uten at det må foretas noen nærmere vurdering.

Dersom styremedlemmet derimot skal yte lån eller kreditt til selskapet eller stille sikkerhet for selskapets gjeld, må det foretas en nærmere vurdering av om styremedlemmet har en fremtredende særinteresse i saken. I mange saker vil dette være tilfellet.

Selskaper med enestyre og én aksjeeier

Dersom selskapet kun har én aksjeeier som også utgjør selskapets enestyre er det alminnelig antatt at bestemmelsene om inhabilitet ikke kommer til anvendelse. Inhabilitetsreglene har som formål å beskytte aksjeeiernes tillit til styremedlemmene og dette hensynet gjør seg ikke gjeldende når styremedlem og aksjeeier er samme person.

Hvem avgjør inhabilitet?

Det er styremedlemmet selv som må sørge for å opplyse om egen inhabilitet, og eventuelt fratre dersom det er klart at styremedlemmet er inhabilt. Dersom det er tvil om styremedlemmets habilitet, er det styret som avgjør saken. Styremedlemmet som potensielt er inhabilt, skal ikke delta i avgjørelsen av spørsmålet, med mindre styret ikke er beslutningsdyktig uten at vedkommende deltar. Det kan også være hensiktsmessig at styremedlemmet gir en innledende redegjørelse for forhold som er relevante ved avgjørelsen av inhabilitetsspørsmålet.

Konsekvensen av inhabilitet

Dersom et styremedlem er inhabilt, skal styremedlemmet ikke delta i avgjørelsen av det aktuelle spørsmålet i styret. Styremedlemmet skal heller ikke delta i den forberedende behandlingen av spørsmålet. Bakgrunnen for dette er at styremedlemmet ikke skal kunne påvirke utfallet av saken.

Dersom selskapet har varamedlemmer og det på forhånd er kjent at styremedlemmet er inhabilt, skal varamedlemmet innkalles. Dersom styret ikke er beslutningsdyktig som følge av inhabilitet, vil spørsmålet måtte avgjøres av generalforsamlingen. Det er også et alternativ å velge et nytt styre.

Konsekvensen av at et inhabilt styremedlem har deltatt i behandlingen eller avgjørelsen av et spørsmål i styret, kan være at styrevedtaket er ugyldig. Dette forutsetter at inhabiliteten kan antas å ha innvirket på beslutningen.

Uansett kan overtredelse av inhabilitetsreglene medføre erstatningsansvar for styremedlemmet og være straffbart i henhold til aksjeloven og allmennaksjeloven § 19-1.

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....