Utvalg foreslår ekstraskatt på havbruksinntekter

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.6. november 2019

Utvalget som har vurdert skattleggingen av havbruk, foreslår at det innføres en ekstraskatt på 40 prosent i havbruksnæringen. Det foreslås å omfordele deler av ekstraskatten fra stat til kommune. Videre foreslås at eiendomsskatt på oppdrettsanlegg i sjø avvikles.

Bilde av oppdrettsanlegg.jpg

Grunnrente i havbruksnæringen

Utvalget har vært enige om at næringer der det genereres en grunnrente, bør ekstrabeskattes. Ekstrabeskatning av grunnrente skjer i dag både i petroleums- og kraftsektoren. Utvalget har videre vært enige om at det er en grunnrente i havbruksnæringen. Denne anslås til ca 20 milliarder kroner årlig. Utvalgets flertall mener at fellesskapet bør få en andel av grunnrenten i havbruksnæringen gjennom en grunnrenteskatt på 40 prosent som kommer i tillegg til ordinær selskapsskatt på 22 prosent.

Mindretallet mener det ikke bør innføres en grunnrenteskatt for havbruksnæringen, og at dagens modell for innhenting av grunnrente gjennom auksjoner av ny produksjonskapasitet bør videreføres.

Utforming av grunnrenteskatt

Utvalget foreslår at den som driver virksomhet basert på akvakulturtillatelse til kommersiell matfiskoppdrett av laks, ørret og sjøørret i sjøvann, skal være grunnrenteskattepliktig. Det er ikke vurdert om en grunnrenteskatt bør omfatte matfiskproduksjon i landbaserte anlegg.

Flertallet anbefaler at grunnrenten hentes inn gjennom en overskuddsbasert periodisert grunnrenteskatt, slik grunnrenteskatten også er innrettet i petroleums og kraftsektoren.

Det foreslås at tidspunktet for beregning av grunnrenteskattepliktig inntekt, skal være idet fisken tas opp av merden, og at det skal tas utgangspunkt i normpriser ved fastsettelse av inntekten. Påløpte kostnader med sammenheng til den grunnrenteskattepliktige havbruksvirksomheten, bør være fradragsberettiget i brutto salgsinntekter. Ettersom det i den foreslåtte modellen skal gis fradrag for investeringskostnader gjennom avskrivinger, bør det gis et fradrag (kalt friinntekt) som skal kompensere for at det ikke gis umiddelbart fradrag for investeringskostnaden, men at fradrag skjer over tid gjennom årlige avskrivninger.

Det anbefales at det lovreguleres nærmere hvilke inntekter og kostnader som skal inngå ved beregningen av grunnrenteskatt

Skattesatsen for grunnrenteskatt i havbruksnæringen foreslås satt til 40 prosent. I forslaget til skattesats er det forutsatt at eiendomsskatten avvikles. Til sammenligning er grunnrenteskattesatsen for vannkraftnæringen 37 prosent.

Omfordeling av inntekter fra stat til kommune

Det foreslås at grunnrenteskatten skal omfordeles fra stat til vertskommunene gjennom produksjonsavgift. Denne skal være fradragsberettiget i utlignet skatt på alminnelig inntekt. Produksjonsavgiften vil derfor ikke gi ekstra skattebelastning for selskapene, men skal bidra til å omfordele deler av inntektene fra grunnrenteskatten fra stat til kommune. Ved fordelingen av inntekter til vertskommunene foreslås at det benyttes samme prinsipp som ved fordeling av auksjonsproveny gjennom Havbruksfondet.

Auksjoner bør benyttes ved tildeling av tillatelser

I 2018 ble en tredjedel av kapasitetsveksten innen oppdrett av laks og ørret tildelt til fastpris mens to tredjedeler ble tildelt gjennom auksjon. Utvalget mener at tildeling av fremtidige tillatelser i sin helhet bør skje som auksjoner, og at en helt skal gå bort fra tildelinger til fastpris. Flertallet foreslår at auksjonsinntekter fra tildelinger av ny kapasitet kanaliseres til staten, og at inntektene tilflyter Statens pensjonsfond utland eller forvaltes etter en tilsvarende modell. Det vil i så fall sørge en for at også den delen av grunnrenten som tas inn gjennom kapasitetstildeling, kommer fremtidige generasjoner til gode.

Eiendomsskatt foreslås avviklet

Eiendomsskatten på havbruk foreslås avviklet, forutsatt at det innføres en grunnrenteskatt i havbruksnæringen. Det samme gjelder markeds- og forskningsavgiften, som også foreslås avviklet.

Høringsfrist

Innstillingen er sendt på høring med høringsfrist 4. februar 2020.

Skattepartner Tone Kaarbø er medlem i regjeringsoppnevnt ekspertutvalg som har vurdert vannkraftbeskatning. 

NB - 
Nye artikler: 

Lakseskatten vedtatt (Juni 2023) 
Grunnrenteskatt på havbruk (Mai 2023)
Nedjustering av lakseskatten (Mars 2023)
Dramatisk skatteækning på havbruk, vann- og vindkraft (September 2022) 

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....