Brexit – nye muligheter for «varesiden»

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.8. februar 2021

Storbritannia er nå offisielt ute av EU, og dermed ikke lenger tilknyttet Luganokonvensjonen. Norge og Storbritannia har inngått en avtale som fastsetter at en bilateral traktat fra 1961, med visse justeringer, skal anvendes mellom partene. Traktaten gjelder anerkjennelse og tvangsfullbyrdelse av hverandres dommer, men den regulerer ikke verneting. Dette får mest sannsynlig betydning for avtaler med vedtatt verneting i England, og ved det åpnes for alternative verneting.

Bilde av containere britisk havn.jpg

Sjøloven § 310 inneholder regler om jurisdiksjons- og voldgiftsklausuler, der det i bestemmelsens femte ledd følger en henvisning til Luganokonvensjonen. Av Luganokonvensjonen artikkel 23 følger en nokså vid adgang for partene til å avtale verneting. Det er en rekke rederier som har hatt England som verneting i sine klausuler, som igjen har begrenset saksøkers valgmuligheter etter sjøloven § 310 første ledd.

Nå som Storbritannia ikke lenger er tilknyttet Luganokonvensjonen, vil ikke bestemmelsen i sjøloven § 310 femte ledd komme til anvendelse. Luganokonvensjonens prinsipp om avtalefrihet gjelder ikke lenger for Storbritannia, og sjøloven § 310 vil i hovedsak gjelde uten begrensning av Luganokonvensjonen. Verneting vil dermed som hovedregel kunne etableres i Norge, såfremt saken har tilstrekkelig tilknytning til Norge etter ett av alternativene i sjøloven § 310 første ledd, bokstav a til d. Mest praktisk er at norsk jurisdiksjon gis når avtalt eller faktisk leverings- eller utleveringssted er i Norge, altså for sjøtransport til eller fra Norge.

Det er med andre ord nå bedre muligheter for å anlegge sak i Norge nå, der man tidligere måtte ta veien til de engelske domstolene, som igjen skaper en bedre forhandlingsposisjon. For saker som ikke reguleres av vernetingsbestemmelsen i sjøloven § 310, vil norske domstolers domsmyndighet i internasjonale saker avgjøres etter tvisteloven § 4-3.»

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....