Sanksjoner mot Russland - konsekvenser for varetransporten og forsikringsdekning

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.7. mars 2022

I forbindelse med Russlands krigføring mot Ukraina har FN, EU og USA reagert med økonomiske sanksjoner mot Russland. Norge har sluttet seg til sanksjoner som EU har fattet vedtak om i tillegg til at Norge er forpliktet til å gjennomføre sanksjoner som FNs sikkerhetsråd har besluttet. Dette får blant annet konsekvenser for varetransporten til og fra Norge.

Bilde av havn og skip.jpg

EU, Storbritannia og Norge har stengt sitt luftrom for russiske fly. Russland har på sin side stengt luftrommet for en rekke europeiske land, blant annet fly fra Norge. I tillegg blir russiske fartøyer avvist ved enkelte lands havner.

For de fleste typer av varer foruten medisiner og mat er det ikke lenger mulig å booke varetransport til og fra Russland. Varetransporter til og fra Russland (samt til og fra Hviterussland) er stanset, og mange opplever å ha sine varer stående i ulike knutepunkter.

Sanksjonene gir følger for vareflyten i et større omfang, som følge av forsinkelser i omlastingshavner, endring av transportruter, mv. Dette berører også varer som ikke er rammet direkte av sanksjonene.

Varer har blitt, og blir, dermed forsinket og i enkelte tilfeller også skadet eller på andre måter mister sin verdi. I tillegg pådras kostnader for oppbevaring og andre avgifter og tap mens avklaring og re-routing skjer. Det kan også tenkes at man merker lignende konsekvenser for transport og vareflyt i og gjennom andre land som ligger nært Ukraina.

For kostnader og tap som har oppstått på vareeieres hender i forbindelse med dette, oppstår det spørsmål om dette kan kreves dekket under deres vareforsikring. Svaret på dette avhenger naturligvis av den enkeltes vareforsikringsavtale.

I det norske markedet er de fleste vareforsikringer utformet i samsvar med CEFORs varevilkår («Varevilkårene»). Ved en såkalt All risk – dekning («Alle farer») omfatter forsikringsdekningen alle farer som varene blir utsatt for med unntak av det som fremkommer i §§ 17 – 19. Et typisk unntak er tap som er direkte knyttet til forsinkelse. Dette unntaket finnes i Varevilkårenes § 18 nummer 5, men er et vilkår som mange ved avtale har sørget for å få dekning for likevel. Andre særlig relevante unntak i denne sammenheng finnes i § 18, nummer 6 følgende. Fra vilkårene hitsettes

nummer 6) Krig eller krigslignende forhold med mindre det foreligger særlig avtale om dekning.

nummer 7) Inngrep mot varene som foretas av statsmakt.

nummer 8) Oppbringelse, konfiskasjon, rekvisisjon og andre lignende inngrep mot transportmidlet, iverksatt av statsmakt.

nummer 9) Hindring av transportvirksomheten iverksatt av statsmakt.

Mange av de typer tap som oppstår i forbindelse med varetransporter som har vært planlagt til eller fra eller via Russland (eller Hviterussland) eller med russiske transportmidler omfattes av disse unntakene og vil derfor ikke ha forsikringsdekning.

For å kunne vurdere om et tap er unntatt fra dekning, er den konkrete grunnen til hvorfor kostnader og tap har oppstått i tillegg til hva som gjelder i den konkrete vareforsikringen avgjørende.

Noe annet man også bør være oppmerksom på som forsikringstaker er at sanksjonene og de virkninger det har for vareflyt og varetransport, kan medføre endringer for forsikringsavtalens videre innhold eller eksistens. I Forsikringsavtaleloven er det gitt åpning for at forsikringsselskapene kan avbryte forsikringsdekninger, når vilkår for dette er bestemt angitt i vilkårene. Det kan også oppstå spørsmål i forbindelse med fornyelse, knyttet til premieberegning, o.a. Rettslige vurderinger her må foretas på bakgrunn av konkret faktum.

Spørsmål?

Ved spørsmål knyttet til vareforsikring og eventuell dekning og andre spørsmål i forbindelse med dette, ta gjerne kontakt

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....