Ny dom om individuell ettervirkning av tariffavtale

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.19. desember 2022

1. desember ga Borgarting lagmannsrett en gruppe ansatte medhold i en sak mot Forsvaret om krav om utbetaling av undervisningstillegg i henhold til en særavtale. Lagmannsretten kom til at undervisningstillegget måtte gis individuell ettervirkning for arbeidstakernes arbeidsforhold etter at særavtalen var blitt sagt opp av Forsvaret. Hva er verdt å ta med seg videre sett i lys av denne avgjørelsen?

Mann i kontorlandskap web.jpg

I avgjørelsen bekreftes regelen om individuell ettervirkning som ble gitt av Høyesterett i «Grefsenhjemmet-saken». Se lenke til tidligere nyhetsartikkel om sykepleierne ved Grefsenhjemmet her.

Bakgrunnen for saken var at Forsvaret, den 28. januar 2016, sa opp en særavtale som regulerte undervisningstillegg for personell i undervisningsstillinger. De ansatte beholdt undervisningstillegget i en overgangsfase frem til 31. juli 2017. Etter at overgangsperioden var over hevdet de ansatte som hadde hatt slikt tillegg i kraft av særavtalen, at det måtte få en individuell ettervirkning og at de derfor fortsatt hadde krav på å få tillegget utbetalt.

Lagmannsretten kom enstemmig til at særavtalens bestemmelse om undervisningstillegg måtte gis individuell ettervirkning. Herunder synes det å være avgjørende at undervisningstillegget ikke var å regne som et overtidstillegg, men et tillegg av fast karakter som fulgte undervisningsstillinger i Forsvaret. Blant annet trakk lagmannsretten frem at tillegget var blitt utbetalt under foreldrepermisjon og ved sykemelding. I motsatt fall, hvis man hadde kommet til at det var å regne som et variabelt tillegg, eks. overtidstillegg, ville det som et utgangspunkt ha ligget innenfor arbeidsgivers styringsrett å foreta endringer. Videre ble det lagt vekt på at undervisningstillegget ikke var regulert i hovedtariffavtalen mellom partene, som i tilfellet kunne overstyrt de ansattes individuelle arbeidsavtaler.

På denne bakgrunn kom lagmannsretten frem til at undervisningstillegget var blitt en del av de ansattes individuelle arbeidsavtaler. Tillegget gjaldt imidlertid ikke på ubestemt tid, men kunne bortfalle på forskjellig grunnlag. Om ikke annet ble avtalt, kunne tillegget i hvert bortfalle om de ansatte byttet stilling.

Avgjørelsen er ikke rettskraftig, men er likevel en viktig bekreftelse av læren om individuell ettervirkning slik denne ble formulert av Høyesterett i Grefsenhjemmet-saken.

I lys avgjørelsen er det verdt å ta med seg:

• Tillegg regulert i særavtaler eller tariffavtaler med de ansatte kan bli en del av det individuelle arbeidsforholdet og gis individuell ettervirkning selv om avtalen sies opp.

• Ved inngåelse av særavtaler med en gruppe ansatte kan det være nødvending å innta en bestemmelse om at rettigheter i avtalen ikke gis individuell ettervirkning ved opphør.

Les gjerne mer i tidligere artikkel om Grefsenhjemmet her: Hva skjer når virksomheten bytter tariffavtale

 

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....