Hva skjer når en virksomhet bytter tariffavtale?

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.23. juni 2021

I begynnelsen av juni avsa Høyesterett en viktig dom som får betydning for alle virksomheter som er bundet av tariffavtaler. Domstolen slår fast at såkalte normative bestemmelser i en tariffavtale – hovedsakelig bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår – blir en del av hver enkelt ansatt sin individuelle arbeidsavtale. Det vil si at bestemmelsene fortsatt gjelder mellom den ansatte og virksomheten, selv om tariffavtalen opphører. Dommen avklarer likevel ikke hva som skjer med denne type bestemmelser dersom virksomheten erstatter den opprinnelige tariffavtalen med en ny tariffavtale. Dette spørsmålet skal lagmannsretten ta stilling til – slik at siste ord i saken ikke er sagt.

bilde av arbeidskontrakt.jpg

Når kan denne dommen være relevant for din virksomhet – og hvorfor?

  • Dersom du vurderer å la virksomheten bli bundet av en tariffavtale, fordi lønns- og arbeidsvilkår i denne kan gjelde også etter at tariffavtalen er opphørt
  • Dersom virksomheten din er bundet av en tariffavtale i dag, fordi lønns- og arbeidsvilkår i denne kan gjelde også etter at tariffavtalen er opphørt
  • Dersom din virksomhet vurderer å kjøpe en annen virksomhet eller del av virksomhet (virksomhetsoverdragelse) som er bundet av en tariffavtale, fordi lønns- og arbeidsvilkår i denne kan gjelde på individuelt grunnlag, selv om din virksomhet reserverer seg mot å overta den aktuelle tariffavtalen.

Bakgrunnen for saken var at sykehjemmet Stiftelsen Grefsenhjemmet i 2014 byttet arbeidsgiverorganisasjon: fra Virke til NHO Service. Tariffavtalen med Virke, som inneholdt et særskilt lønnstillegg, falt dermed bort. Avtalen ble erstattet av NHOs tariffavtale for bransjen – som ikke hadde et tilsvarende lønnstillegg som Virke-avtalen. Ti sykepleiere gikk til sak mot Grefsenhjemmet, med krav om å få beholde tillegget fra Virke-avtalen. Grefsenhjemmet avviste kravet og viste til at lønnstillegget ikke sto på egne ben, men falt bort idet partene ikke lenger var bundet av Virke-avtalen.

Grefsenhjemmet fikk medhold i tingretten og lagmannsretten med den begrunnelse at det ikke finnes rettskildemessig dekning for en lære om individuell ettervirkning. Høyesterett var ikke enig i dette. Høyesterett kom imidlertid til at bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår i en tariffavtale – som det aktuelle lønnstillegget for sykepleierne – får såkalt «individuell ettervirkning». Det vil si at de blir en del av hver enkelt ansatt sin individuelle arbeidsavtale. Dersom tariffavtalen opphører eller på annet vis ikke lenger binder partene, består dermed disse bestemmelsene fortsatt. Sykepleierne fikk dermed medhold i at lønnstillegget ikke falt bort utelukkende fordi tillegget stammet fra en tariffavtale som hadde opphørt.

Samtidig tok ikke Høyesterett stilling til om denne type bestemmelser fortsatt består der virksomheten bytter tariffavtale, verken i denne konkrete saken eller generelt. Høyesterett uttalte at denne type bestemmelser kan falle bort om de er direkte i strid med den nye tariffavtalen, og at en da blant annet må vurdere om den nye tariffavtalen «er ment å gi en helhetlig regulering av arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår» slik at de i sin helhet trer i stedet for bestemmelser som har fått individuell ettervirkning.

Om sykepleierne ved Grefsenhjemmet får beholde lønnstillegget fra Virke-avtalen får vi først svaret på når dette spørsmålet er endelig avgjort rettssystemet. Da vil vi forhåpentligvis også få mer klarhet i hvordan virksomheter skal håndtere lønns- og arbeidsvilkår som har fått individuell ettervirkning.

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....