Viktige endringer i reglene om overtredelsesgebyr - nå kan brudd på forbrukervernet koste dyrt

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.23. mars 2023

Den 14. februar i år vedtok Barne- og familiedepartementet forskrift om utmåling av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr. Forskriften definerer den øvre grensen for overtredelsesgebyret ved brudd på regler i markedsføringsloven, angrerettloven, pakkereiseloven og åpenhetsloven.

Bilde av norske seddler.jpg

Her kan du lese forskriften i sin helhet

Påvirkning fra EU-retten

Norsk rett påvirkes, som kjent, i vesentlig grad av EU-retten. EUs moderniseringsdirektiv har stor betydning for utviklingen av markedsføringsloven i Norge. Dette direktivet, «direktiv EU 2019/2161 om bedre håndheving og modernisering av EU-reglene om forbrukerbeskyttelse», ble vedtatt i EU i 2019. Formålet med direktivet er å modernisere den generelle markedsførings- og forbrukerretten i Europa, og vil få betydning for alle som selger varer og tjenester til forbrukere, spesielt der salg skjer over internett. De nye reglene i forskrift om utmåling av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr er nettopp et steg på veien for å gjennomføre EUs moderniseringsdirektiv, og flere endringer i tråd med direktivet er ventet i løpet av 2023.

Ny øvre grense for overtredelsesgebyr

I denne omgang introduserer forskriften en øvre grense for overtredelsesgebyr for vesentlige eller gjentatte brudd på visse bestemmelser i markedsføringsloven, angrerettloven, pakkereiseloven og åpenhetsloven. Det følger av forskriftens § 3 at det nå kan ilegges overtredelsesgebyr på inntil fire prosent av den næringsdrivendes årsomsetning eller inntil 25 millioner kroner, der det høyeste av disse beløpene skal legges til grunn.

Skyhøye overtredelsesgebyr fremover?

Det har ikke tidligere vært noe øvre tak på størrelsen av overtredelsesgebyr i Norge, og fra Forbrukertilsynet og Markedsrådet har nivået på overtredelsesgebyr tidligere ligget fra noen hundre tusen kroner til opp mot 1,2 million kroner. At forskriften nå setter en øvre grense for størrelsen på bøter, betyr ikke automatisk at fremtidige overtredelsesgebyr vil bli betydelig høyere. Det er kun tale om en maksgrense, og det skal fremdeles avgjøres konkret i hver sak hvor høyt gebyret skal være.

Selv om det er uvisst hvor mye det faktiske nivået på overtredelsesgebyr vil påvirkes av den nye forskriften fremover, sender forskriften likevel et signal om at fremtidens bøter kan (og kanskje bør) bli kraftig skjerpet.

Saken fra i fjor hvor kosmetikkaktøren Coverbrands ble ilagt et milliongebyr av Forbrukertilsynet for villedende markedsføring, kan tas til inntekt for den retning nivået på overtredelsesgebyrer beveger seg i. Forbrukertilsynets vedtak ble klaget inn til Markedsrådet, som kom til at Forbrukertilsynet tok for hardt i, og overtredelsesgebyret til Coverbrands ble dermed redusert med 30 %.

Markedsføringsrådet begrunnet reduksjonen hovedsakelig i at hensynet til forutsigbarhet for de næringsdrivende tilsa at skjerpingen av praksis ved utmålingen av overtredelsesgebyr måtte skje mer gradvis. I dette ligger det et klart signal om at vi går i retning av større overtredelsesgebyrer ved overtredelser av forbrukervernreglene – og at dette, snart, må anses å være påregnelig for næringsdrivende.

Norge legger seg med de nye reglene om overtredelsesgebyr mer på linje med sanksjoner for brudd på GDPR-regelverket, hvor det har blitt innført tilsvarende sanksjonsbestemmelser for personvernbrudd. De strengere sanksjonene for brudd på GDPR og forbrukervernregler er helt i tråd med EUs utvikling, som går i retning av et mer effektivt og avskrekkende sanksjonssystem mot lovbrudd.

At den nye forskriften potensielt kan avspeile seg i svært høye gebyrer fremover, understreker ytterligere viktigheten av å ha gode rutiner for å oppfylle kravene i reglene som skal ivareta forbrukervernet.

Advokatfirmaet Ræder har god kompetanse og erfaring med regler i markedsføringsloven, angrerettloven, pakkereiseloven og åpenhetsloven, og kan bistå ved spørsmål på disse områdene.

 

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....