Rettskraftig dom om markedsføringslovens § 25 - vern mot produktetterligning

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.20. desember 2023

Nylig avviste Høyesterett en anke over en dom avsagt av Borgarting lagmannsrett, der Brødrene Dahl ble dømt for ulovlig produktetterligning i strid med markedsføringslovens generalklausul i § 25 om god forretningsskikk.

klubbe.jpg

Dommen, som nå er rettskraftig, gir veiledning om det supplerende vernet markedsføringsloven gir mot produktetterligning, spesielt overfor tidligere forretnings- og samarbeidspartnere.

Dommen er både relevant for produktutviklere eller selskaper som søker inspirasjon fra andres produkter uten å ville krysse grensen for ulovlig etterligning samt for bedrifter som vurderer rettslige skritt mot produktetterligning.

Saksforholdet

Brødrene Dahl og Eltorque hadde i en årrekke samarbeidet om utvikling, markedsføring og salg av Eltorques hovedprodukt, en aktuator kalt QT250. En aktuator er, enkelt forklart, en enhet som omformer energi til mekanisk bevegelse, brukt blant annet i skip. I 2019 lanserte Brødrene Dahl sin egen aktuator, HTA-0250. Eltorque anførte at Brødrene Dahls aktuator var en ulovlig etterligning av deres QT250 og krevde at Brødrene Dahl skulle forbys å produsere, markedsføre og selge den i Norge, hvilket de fikk medhold i.  

Markedsføringslovens vern mot produktetterlikning

Eltorque hadde verken patent- eller designbeskyttelse på noen deler av QT250. Brødrene Dahls aktuator krenket derfor ikke noen av Eltorques eneretter. Vurderingen for lagmannsretten ble dermed om Brødrene Dahls produktetterligning var i strid med markedsføringslovens regel god forretningsskikk. Denne regelen supplerer både andre bestemmelser i markedsføringsloven, som etterligningsbestemmelsen i § 30, og bestemmelser i immaterialrettslovgivningen, som patent- og varemerkebeskyttelse og beskyttelse av forretningshemmeligheter. Denne supplerende beskyttelsen er relevant i tilfeller hvor spesialbestemmelser ikke dekker spesifikke aspekter av en sak og hensynet til sunn konkurranse taler for at det gis et supplerende vern.

Tidligere samarbeidspartnere – skjerpet lojalitetsplikt

I vurderingen av om markedsføringsloven § 25 kommer til anvendelse i etterligningstilfeller, er det av betydning om etterligningen skjedde under eller i kjølvannet av et samarbeidsforhold. Eltorque og Brødrene Dahl hadde samarbeidet om utviklingen av QT250 siden 90-tallet. Selv om samarbeidet mellom partene formelt var avsluttet da Brødrene Dahl startet utviklingen av sin aktuator i 2016, førte det tidligere samarbeidsforholdet til en skjerpet lojalitetsplikt. Denne plikten innebærer at man skal holde større avstand enn det andre konkurrenter er forpliktet til, og det kreves mindre for å konstatere et brudd på markedsføringsloven § 25 sammenlignet med tilfeller der det ikke har vært et samarbeidsforhold.

Reverse engineering & konkret vurdering

Brødrene Dahl innrømmet at HTA-0250 skulle erstatte og ha samme funksjoner som Eltorques QT250, og at utviklingen var i stor grad inspirert av QT250. De hevdet imidlertid at deres bruk av QT250 ved utviklingen av deres egen aktuator ikke gikk utover vanlig "reverse engineering", en prosess som i utgangspunktet er tillatt så lenge man ikke bryter eventuelle eneretter (eksempelvis patent, varemerke eller design), eller handler i strid med forbudsbestemmelser iblant annet markedsførings- og forretningshemmelighetsloven.

Lagmannsretten fant at Brødrene Dahls etterligning gikk utover grensene for tillatt "reverse engineering", da QT250 hadde blitt brukt langt mer enn som bare en inspirasjon i utviklingen av HTA-0250. Retten viste spesielt til at spesifikasjonene som Brødrene Dahl hadde oversendt til fabrikanten Haitima, som skulle produsere aktuatoren, var, med noen små unntak, en kopi av spesifikasjonen til QT250. De hadde også sendt dokumenter mottatt i samarbeidsforholdet med Eltorque. Lagmannsretten trakk også frem Brødrene Dahls instruksjoner til fabrikanten om å produsere en aktuator direkte sammenlignbar med QT250 og som kunne «directly replace the Eltorque actuator» og at «all the interfaces must be the same.» Retten vurderte at Brødrene Dahl ikke hadde forsøkt å utnytte variasjonsmuligheter, men tvert imot utviklet HTA-0250 med sikte på at den skulle være mest mulig lik QT250.

Samlet sett ble Brødrene Dahls etterligning av Eltorques aktuator funnet å være bevisst og systematisk, og de hadde ikke overholdt variasjonsplikten. Lagmannsretten konkluderte med at Brødrene Dahls produksjon og utvikling av HTA-0250 var i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven § 25.

Dommens nytteverdi

Dommen gir en god oversikt over det supplerende vernet markedsføringsloven § 25 gir, særlig med tanke på produktetterligning. Lagmannsretten gjennomgår grundig de faktiske forholdene rundt produktetterligningen og dommen er et nyttig referansepunkt for å vurdere lignende problemstillinger knyttet til kopiprodukter og lojal forretningsførsel.

Dommen gjør det også klart at lojalitetsplikten er skjerpet i et eksisterende eller tidligere samarbeidsforhold. I slike forhold bør man utvise økt forsiktighet med hensyn til å unngå etterligning av tidligere partneres produkter, herunder utveksling av dokumenter mottatt i et samarbeidsforhold.

Dommen kan leses her (Lovdata): LB-2022-134160

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....