Styrking av arbeidstakeres rett til heltidsansettelse

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.23. januar 2023

Den 1. januar 2023 trådte nye regler om styrkede rettigheter for deltidsansatte i kraft. Endringen består hovedsakelig av innføring av en ny hovedregel om rett til heltidsansettelse, og en dokumentasjons- og drøftingsplikt for behovet for deltidsansettelse. Videre styrker loven deltidsansattes fortrinnsrett fremfor bruk av innleid arbeidskraft.

Bilder av kantine .jpg

Støre-regjeringen har det siste året vedtatt en rekke lovendringer for å styrke retten til fast ansettelse i norsk arbeidsliv. Som en del av dette arbeidet, vedtok de den 29. november 2022 endringer i arbeidsmiljøloven som styrker deltidsansattes rett på fast ansettelse.

Hovedregel om fast ansettelse

Lovendringen medfører for det første at det fastsettes en norm i arbeidsmiljøloven § 14-1 om at hovedregelen i arbeidslivet skal være ansettelse på heltid. Regelen vil ikke i seg selv være et forbud eller rettslig begrensning i arbeidsgivers adgang til å ansette deltid, men har som formål å skape en bevisstgjøring rundt bruk av deltidsansettelse. Det er derfor videre innført en drøftelses- og dokumentasjonsplikt ved bruk av deltid. Arbeidsgiver må vurdere behovet for deltidsansettelse, og nedfelle denne vurderingen skriftlig. Hva som ligger i behov for deltidsansettelse må vurderes konkret, men forarbeidene peker på at det kan begrunnes i forhold både på arbeidsgivers og arbeidstakers side.

Den skriftlige vurderingen skal være tilgjengelig for tillitsvalgte, og arbeidsgiver skal videre drøfte spørsmålet om deltidsansatte med de tillitsvalgte. Det er opp til arbeidsgiver å vurdere hvordan dokumentasjonen skal gjøres tilgjengelig. Arbeidsgiver og tillitsvalgte trenger ikke nødvendig å komme til enighet, beslutningen om fast ansettelse vil fortsatte være underlagt arbeidsgivers styringsrett.
Det er videre verdt å merke seg at Arbeidstilsynet skal ha myndighet til å håndheve at dokumentasjons- og drøftingsplikten etterleves.

Utvidet fortrinnsrett

Regjerningen har også vedtatt endringer i aml. § 14-3 som gjelder fortrinnsrett for deltidsansatte. Den nye bestemmelsen fastsetter at deltidsansatte vil ha fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar en ny ansettelse eller innleie i virksomheten. Fortrinnsretten er dermed utvidet sammenlignet med tidligere ved at ikke bare gjelder fremfor ekstern ansettelse, men også fremfor ny innleie i virksomheten.

Videre slår aml. § 14-3 (2) fast at deltidsansatte også har fortrinnsrett til «ekstravakter og lignende» i virksomheten fremfor at arbeidsgiver ansetter eller leier inn arbeidstakere til dette arbeidet. I forarbeidene er det presisert at formuleringen «ekstravakter og lignende» er tatt inn for å understreke at det er realiteten av arbeidet som er avgjørende, ikke hva en kaller det. Tilkallingsvakter vil for eksempel kunne falle inn under begrepet. Den utvidede fortrinnsretten for deltidsansatte er imidlertid betinget av at de deltidsansatte er kvalifisert for det aktuelle arbeidet og at utøvelsen av fortrinnsretten ikke vil innebære vesentlige ulemper for virksomheten. Det er også greit å merke seg at fortrinnsretten ikke nødvendigvis medfører at deltidsansatte skal ansettes i en utvidet stilling, de har kun rett til å få muligheten fremfor andre personer.


Se også vår tidligere artikkel om nye og strengere innleieregler her.  

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....