Adgangen til innleie strammes inn fra 1. april 2023

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.30. januar 2023

Stortinget vedtok før jul innstramminger i arbeidsmiljølovens regler om innleie fra bemanningsforetak. I tillegg til at det innføres et forbud mot innleie i byggenæringen i Oslo-området, oppheves adgangen til å leie inn arbeidskraft «når arbeidet er av midlertidig karakter».

teams-form-a-company-cooperation-and-collaboration-to-achieve-goals-and-solve-problems.jpg_s=1024x1024&w=is&k=20&c=1SB_RJlAtlFMzmfJWpKHcVF0CyfhLtxRfwK_ETK80dc=.jpg

De nye reglene trer i kraft 1. april 2023. For avtaler som er inngått før 1. april 2023 gis forbudet virkning fra 1. juli 2023.

For mange arbeidsgivere vil dette bety at det i praksis kun vil være adgang til innleie ved vikariater. Dette er endringer som påvirker mange arbeidsgivere som jevnlig bruker innleie ved tidsbegrensede behov for arbeidskraft.

Bemanningsforetak og bedrifter som leier inn arbeidstakere i dag bør gå gjennom sin bemanningsstrategi og kartlegge hvorvidt de blir berørt av innstrammingene, og se på ulike alternativer for fremtidig organisering av arbeidskraft.

Det bør også vurderes hvorvidt dagens innleie/utleie faller inn unntaket om innleie av rådgivnings- og konsulenttjenester, og dermed kan fortsette som før.

Oversikt over endringene i hovedtrekk:

  • Adgangen til innleie fra bemanningsforetak ved arbeid av midlertidig karakter oppheves. Fremover vil det derfor ikke være mulig å benytte innleie for å avhjelpe arbeidstopper eller sesongvariasjoner, eller til prosjektarbeid. Det vil fortsatt være adgang til å leie inn ved vikariater, ved praksisarbeid og etter avtale med tillitsvalgte i virksomhet som er bundet av tariffavtale med fagforening med innstillingsrett. Innstrammingen berører heller ikke adgangen til innleie innen organisert idrett og markedstiltak i regi av NAV.

  • Det vil også være lov med innleie av:
    1. Personer med spesialkompetanse som skal utføre rådgivnings- og konsulenttjenester i klart avgrenset prosjekt. Som eksempel nevnes rådgivere innen HR, IKT, teknologi, revisjon, design, arkitektur og reklame. Slik innleie skal gjelde konkrete, midlertidige og klart avgrensede prosjekter, hvor arbeidet i art skiller seg fra virksomhetenes ordinære drift.
    2. Helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenester

 

  • Rettighetene til innleide arbeidstakere styrkes ved at innleide vil ha rett til fast ansettelse hos innleier etter tre år, også ved innleie etter avtale med tillitsvalgte.

  • Grensen mellom hva som anses som innleie og hva som anses som entreprise lovfestes og strammes inn noe. Endringen vil medføre at noen flere oppdragsavtaler om tjenestekjøp enn før vil klassifiseres som innleie. Noe av formålet bak endringen er å hindre at innstrammingene i regelverket fører til omgåelse i form av økt bruk av entrepriser som i realiteten er innleie.

  • Totalforbud mot å leie inn fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. Forbudet gjelder enhver arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygningsarbeid av et visst omfang, og gjelder all type arbeid som utføres i tilknytning til byggearbeid.


Ræders tidligere artikkler om innleieregelverket finner dere her:

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....