Andre delutredning om ny anskaffelseslov

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.27. mai 2024

Hva er de viktigste nyhetene i lovforslaget som vil endre anskaffelsesregelverket i Norge?

Stortinget 1440x750.jpg

Ny anskaffelseslov – endringer i lovforslaget fra desember

Lovutvalget har siden november 2022 jobbet med å forenkle regelverket om offentlige anskaffelser, herunder komme med forslag som skal motvirke arbeidslivskriminalitet og styrke klima- og miljøhensyn. I november 2023 kom det første av to forslag til nytt regelverk for offentlige anskaffelser.

Andre delutredning ble levert 16. mai 2024. Utvalget har foreslått endringer i sitt opprinnelige forslag til ny lov om offentlige anskaffelser. Et eksempel er at formålsbestemmelsen uttrykkelig angir at loven skal bidra til å ivareta sikkerhets- og beredskapshensyn.

Et annet eksempel er at oppdragsgivere som ikke er omfattet av offentleglova, må gi innsyn i vare- og tjenestekontrakter med en verdi over 10 MNOK, og i bygge- og anleggskontrakter med en verdi over 100 MNOK.

 

Forslag til to nye lover innen anskaffelsesrett

Lovutvalget har i tillegg til ny anskaffelseslov foreslått to nye lover: Ny lov om anskaffelser i forsyningssektorene og ny lov om konsesjonskontrakter.

Disse lovene er bygget opp på samme måte som forslaget til ny anskaffelseslov. Et eksempel er at oppdragsgiver på vare- og tjenestekontrakter med en verdi over 10 MNOK eller bygge- og anleggskontrakter med en verdi over 100 MNOK, må gi allmennheten innsyn selv om oppdragsgiveren ikke er omfattet av offentleglova.

Begge lovforslag inneholder særregler som gir oppdragsgiver større fleksibilitet der hvor underliggende EØS-direktivene åpner for dette.

 

Nytt om avvisningsreglene

Dagens anskaffelsesforskrift inneholder en rekke avvisningsregler for oppdragsgiver.. Avvisningsregler oppstiller vilkår for når oppdragsgiver skal eller kan avvise leverandøren eller tilbudet fra konkurransen.

Ny anskaffelseslov kapittel 16 inneholder forslaget til avvisningsregler. Dagens regler vil i all hovedsak videreføres selv om det foreslås presiseringer i lovteksten. Noen endringer gjennomfører regler fra anskaffelsesdirektivet, mens andre endringer gir bedre samsvar med praksis fra EU-domstolen.

 

Nytt om håndhevingsreglene

Forslaget tar sikte på å begrense behovet for etterfølgende erstatningssøksmål. Utvalget ønsker bedre muligheter for leverandørene til å få stanset en kontraktstildeling og få en avgjørelse som pålegger oppdragsgiver å rette opp eventuelle feil, slik at kontrakten deretter kan tildeles rette leverandør.

KOFA (Klagenemda for offentlige anskaffelser) skal fortsatt være et lavterskeltilbud slik at partene kan sikres en kostnadseffektiv og rask prøving av påståtte brudd på regelverket.

Nyheter er bl.a. (i) at utvalget foreslår å gjøre KOFAs avgjørelser bindende, (ii) at klage til KOFA innen utløpet av karensperioden medfører at oppdragsgiver må vente med å signere kontrakt til KOFAs sak er ferdig behandlet, (iii) at domstolene skal ta stilling til spørsmål om oppdragsgiver er erstatningsansvarlig, og (iv) at Konkurransetilsynet skal kunne fremme sak til KOFA for å avgjøre om en kontrakt skal kjennes uten virkning og for å kunne ilegge overtredelsesgebyr mot ulovlig direkteanskaffelser.

 

Andre viktige nyheter

Andre viktige forslag som kan nevnes gjelder spørsmål om sikkerhet og beredskap (oppdragsgiver kan stille krav om dette), åpenhet om eierskap (tilgang til eierskapsregistre), åpenhet om skatt (internasjonalt samarbeid), geografisk virkeområde (offentlige kontrakter som helt eller delvis oppfylles utenfor EØS, omfattes dersom anskaffelsen klart kan ha interesser for leverandører i Norge eller EØS) samt lokale og regionale leverandører (oppdragsgiver kan dele opp kontrakter av hensyn til konkurransen).

Andre delutredning er omfattende - den er på 540 sider og har seks vedlegg. Les mer i NOU 2024: 9.

Nytt lovverk vil trolig tidligst tre i kraft fra 1. juli 2025, og vi vil følge med på prosessen videre. Vi håper de nye reglene vil bidra til å oppnå forenklete anskaffelsesprosesser under EØS-terskelverdi i tillegg til positive sikkerhets-, beredskaps-, miljø- og klimaeffekter.

Artikkelen er publisert i Finansnytt

Les også denne artikkelen der vi går dypere innpå de enkelte endringene og kommer samtidig med et par bemerkninger til disse.

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....