Brexit: Søk dispensasjon fra bostedskrav for daglig leder og styremedlemmer med tilknytning til Storbritannia

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.29. november 2020

Fra og med 1. januar 2021 skal Storbritannia ikke lenger behandles som et EU-medlemsland og part i EØS-avtalen. Norske selskaper, foretak og stiftelser risikerer å ikke lenger oppfylle bosteds- og tilknytningskrav dersom ledelsen (daglig leder og styret) bor i Storbritannia eller er britiske statsborgere.

Brexit .jpg

Dagens rettstilstand

Aksjelovgivningen og samvirkelova stiller tilknytnings- og bostedskrav for styremedlemmer og daglig leder. Etter dagens regelverk må daglig leder og minst halvdelen av styrets medlemmer enten 1) være bosatt i Norge eller 2) være statsborgere i en stat som er part EØS-avtalen og samtidig bosatt i en EØS-stat (som ikke trenger å være den staten de er statsborgere i). Kravet om bosted og tilknytning gjelder tilsvarende for styremedlemmer i stiftelser samt finansforetak som ikke er organisert som aksje- eller allmennaksjeselskap.
 
Gjennom midlertidig forskrift er daglig leder eller styremedlemmer, tilsatt eller valgt før Storbritannia trådte ut av EU, som er britiske statsborgere og/eller bosatt i Storbritannia, unntatt fra bostedskravet. Fra 1. januar 2021 vil personer med tilknytning til Storbritannia ikke lenger oppfylle kravene. Det arbeides med et lovforslag som vil kunne innebære at personer med tilknytning til Storbritannia igjen omfattes av unntaket, men som følge av flere forhold har departementet vært tydelige på at loven og de nødvendige vilkår på Storbritannias side ikke vil være på plass innen årsskiftet.

Tilfredsstiller ikke ledelsen de ovennevnte krav til tilknytning og bosted fra 1. januar 2021 vil dette kunne ha alvorlige konsekvenser. Etter aksjelovgivningen vil for eksempel selskap som ikke oppfyller kravene kunne tvangsoppløses. I rettspraksis er det lagt til grunn at et styre som ikke tilfredsstiller tilknytnings- og bostedkravet ikke vil kunne utøve sine funksjoner som selskapets styre. Sistnevnte innebærer blant annet at vedtak fattet av et styre med ulovlig sammensetning vil anses ugyldige, og styret kan ikke representere selskapet i prosesser for domstolene.
 

Dispensasjonsadgang

Selskap, foretak og stiftelser kan søke om dispensasjon for personer som fra og med 1. januar 2021 ikke lenger oppfyller kravene til bosted og statsborgerskap.
Søknad til Nærings- og fiskeridepartementet

For aksje- og allmennaksjeselskap, samvirkeforetak og finansforetak skal søknaden rettes til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Søknad sendes til NFD postmottak@nfd.dep.no. Departementet har utarbeidet et standardisert skjema for søknad om dispensasjon. Departementet opplyser om at det har som mål å behandle alle innkomne søknader før 31. desember 2020.
 
Gjennom etablert praksis for slike dispensasjonssøknader har NFD som hovedregel kun gitt dispensasjon fra tilknytning- og bostedskravet enten for daglig leder eller for styret. Det er imidlertid et uttalt mål at Brexit i minst mulig grad skal virke hemmende for norsk næringsliv, og det er nærliggende at departementet vil behandle søknader med dette for øyet. I praksis innebærer dette at selskap som allerede har dispensasjon for daglig leder, og nå trenger dispensasjon for styresammensetningen på grunn av Brexit, eller motsatt, bør ha gode muligheter til å få innvilget dispensasjon.
 

Søknad til Lotteri- og stiftelsestilsynet

For stiftelser rettes søknad om dispensasjon til Lotteri- og stiftelsestilsynet (Stiftelsestilsynet). Ved henvendelser til Stiftelsestilsynet kan samme søknadsskjema som ved søknad til NFD benyttes, se link ovenfor.

Ræder bistår deg med søknaden

Regjeringen har uttrykkelig presisert at en frihandelsavtale med Storbritannia ikke vil tre i kraft innen 1. januar 2021. Dette er et tydelig signal om at selskap, foretak og stiftelser med personer i ledelsen som er bosatt i eller er statsborger i Storbritannia må søke om dispensasjon innen denne tid. I tråd med departementets veiledning om dispensasjonssøknader må søknader begrunnes. Ræder hjelper gjerne din virksomhet med søknaden.
 
Ræder har lang erfaring i å bistå selskap, stiftelser og andre foretak, av alle størrelser, med rådgivning i forbindelse med drift og forvaltning, og hjelper gjerne din virksomhet i forbindelse med nye utfordringer og problemstillinger som følge av Storbritannias uttreden av det indre marked.

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....