Foreslåtte endringer i regler om fast/midlertidig ansettelse og innleie av arbeidstakere

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.15. juni 2018

Den 10. april 2018 fremmet Arbeids- og sosialdepartementet forslag om endringer i arbeidsmiljøloven. Endringene gjelder reguleringen av fast ansettelse, midlertidig ansettelse og innleie av arbeidstakere.

bilde_av_menneske_i_stillas_750.jpg

Bakgrunnen for lovforslaget er utviklingen som preger bygge- og anleggsbransjen, der det i stor utstrekning benyttes innleide arbeidstakere og andre arbeidstakere på uforutsigbare kontrakter. Dersom forslagene vedtas, vil imidlertid endringene gjelde for alle arbeidsforhold, uavhengig av bransjetilhørighet.

Her følger en oversikt over de viktigste endringsforslagene:

  • Fast ansettelse er foreslått definert i arbeidsmiljøloven § 14-9 første ledd annet punktum. Forslaget lyder: «Med fast ansettelse menes i denne lov at ansettelsen er løpende og tidsubegrenset, at lovens regler om opphør av arbeidsforhold gjelder, og at arbeidstaker sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang.»

 

  • Et nytt grunnlag for midlertidig ansettelse i bemanningsbedrifter er foreslått inntatt i arbeidsmiljøloven § 14-9 annet ledd bokstav g. Forslaget går ut på at avtale om midlertidig ansettelse skal kunne inngås «mellom bemanningsforetak og arbeidstaker, når arbeidstaker skal leies ut for å utføre arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat) hos innleier.»

 

  • Endring i adgangen til å inngå lokale avtaler om innleie i bygge- og anleggsbransjen er foreslått inntatt i arbeidsmiljøloven § 14-12 annet ledd første punktum. Endringsforslaget lyder: «For innleie til bygge– og anleggsvirksomhet gjelder første punktum bare dersom virksomheten er bundet av landsomfattende tariffavtale med fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven.»   

 

  • Det er videre foreslått en tydeliggjøring av kravet til arbeidsavtalens angivelse av arbeidstid. Følgende tydeliggjøring er foreslått inntatt i arbeidsmiljøloven § 14-6 første ledd bokstav j: «lengde og plassering av den dagligeog ukentlige arbeidstid. Dersom arbeidet skal utføres periodevis, skal arbeidsavtalen fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres.»

 

Endringsforslagene forventes behandlet i Stortinget i løpet av sommeren. Arbeidsgivere må påregne at flere av endringer er vedtatt, og kanskje trådt i kraft, etter sommerferien. Det kan komme ytterligere endringer på området før året er omme. Blant annet skal Arbeids- og sosialdepartementet utrede om reglene om innleie av arbeidstakere fra bemanningsforetak, kan forbedres. 

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....