Markedsmisbruksforordningen fører til endringer i regler om innsidehandel, føring av innsidelister og primærinnsiders meldeplikt mv.

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.27. januar 2021

Forordningen om markedsmisbruk («MAR») trer i kraft i Norge 1. mars 2021. Forordningen erstatter direktiv 2003/6/EU om markedsmisbruk. MAR trådte i kraft i EU allerede i 2016, men den endelige gjennomføringen i Norge har latt vente på seg. Hovedformålet med reguleringen er å bidra til velfungerende og trygge markeder med økt investorbeskyttelse. Gjennomføringen av MAR innebærer endringer i reglene om markedsmisbruk, blant annet forbudet mot innsidehandel, reglene om føring av innsidelister og primærinnsiders meldeplikt. I denne artikkelen gjennomgår vi noen av de viktigste endringene som har betydning for utstedere av aksjer som er notert på Oslo Børs.

Bilde av kursutvikling.jpg

Reglene om markedsmisbruk gis utvidet virkeområde

MAR gjelder for finansielle instrumenter som er eller søkes opptatt til handel på regulert marked. Definisjonen av finansielle instrumenter er utvidet til å omfatte nye instrumenter, som varederivater og utslippskvoter, noe som medfører at anvendelsesområdet for markedsmisbruksreglene utvides. I tillegg vil markedsmisbruksreglene etter MAR i utgangspunktet gjelde for finansielle instrumenter som handles på en multilateral handelsfasilitet eller den nye handelsplassen organisert handelsfasilitet. MAR gjelder også for andre finansielle instrumenter som ikke er opptatt, handlet eller søkt opptatt til handel på en handelsplass omfattes, så fremt prisen eller verdien på instrumentet er avhengig av eller har en effekt på, prisen eller verdien på finansielle instrumenter som handles på multilateral handelsfasilitet eller organisert handelsfasilitet.

MAR gjelder for enhver handling eller unnlatelse utført i EØS eller andre stater som gjelder finansielle instrumenter som omfattes av forordningen.

Forbudet mot innsidehandel gis utvidet virkeområde

Definisjonen av innsideinformasjon opprettholdes med enkelte presiseringer og utvidelser. Etter MAR vil det å utnytte innsideinformasjon ved å trekke eller endre en ordre som var plassert før investoren mottok innsideinformasjonen utgjøre innsidehandel. Etter gjeldende norsk rett har investoren i slike situasjoner plikt til å kansellere ordren dersom innsideinformasjonen tilsier at ordren vil være fordelaktig for vedkommende.

MAR etterlater noe tolkningstvil om det å trekke eller endre en ordre under slike omstendigheter automatisk vil utgjøre ulovlig innsidehandel, eller om dette kun vil oppfylle vilkåret om utnyttelse av innsideinformasjon og forholdet deretter må underlegges en konkret vurdering om øvrige vilkår er oppfylt. Departementet har nøyet seg med å henvise til at denne fortolkningen vil være opp til domstolene. Departementet har også uttalt at det vil måtte vurderes konkret i de tilfeller der det er uklart i hvilken retning en opplysning er egnet til å påvirke kursen.

Endringer i reglene om utsatt offentliggjøring

Reglene om utsatt offentliggjøring av innsideinformasjon videreføres i MAR med visse endringer. Ved MAR innføres en ny regel om at beslutningen om utsatt offentliggjøring skal meldes til Oslo Børs samtidig som innsideinformasjonen offentliggjøres.

MAR innfører strengere krav til elektronisk dokumentasjon knyttet til beslutningen om utsatt offentliggjøring og krav til tiltak for å sikre betryggende informasjonshåndtering. MAR krever at utsteder utarbeider en skriftlig begrunnelse for hvordan vilkårene for utsatt offentliggjøring var oppfylt på beslutningstidspunktet. Begrunnelsen for beslutningen om utsatt offentliggjøring skal sendes til tilsynsmyndigheten på forespørsel. Departementet har presisert i at det forventes at en slik begrunnelse vil kunne oversendes raskt i lys av at denne vurderingen skal være gjort.

Det offentligrettslige kravet til uoppfordret og umiddelbar underhåndsmelding til børsen videreføres ikke, men Oslo Børs foreslår at dette fremdeles skal fremdeles gjelde etter børsens løpende forpliktelser.

Kravene til innsidelister utvides og personkretsen snevres inn

Plikten til å føre lister over personer som har tilgang på innsideinformasjon videreføres, men personkretsen for hvem som skal føres på listen snevres inn og kravene til hvilke opplysninger som skal inkluderes utvides. Ved kommisjonsforordning er det fastsatt maler for føring av innsidelister med spesifiserte innholdskrav.

Etter MAR innskrenkes personkretsen til personer som har tilgang til innsideinformasjon og som arbeider for utsteder etter en arbeidsavtale, eller på annen måte utfører oppgaver som medfører tilgang til innsideinformasjon. Etter departementets syn vil denne ordlyden neppe inkludere utsteders kontraktsmotparter, eiere og andre som får tilgang til innsideinformasjon utover nevnte definerte personkrets.

Det skal gjøres rimelige tiltak for å sikre at personer som føres opp på innsidelisten skriftlig bekrefter at de er kjent med pliktene og sanksjonene som gjelder for innsidehandel og ulovlig spredning av innsideinformasjon. Departementet har videre lagt til grunn at man skal gjøre en person kjent med det hver gang vedkommende føres opp på en ny innsideliste, men at det er tilstrekkelig å be om skriftlig bekreftelse på å kjenne regelverket én gang.

Selv om en annen person som handler på vegne av eller for utstederens regning påtar seg oppgaven av å opprette og oppdatere listen, forblir utsteder fullt ut ansvarlig for innsidelisten.

Endringer i reglene om primærinnsiders meldeplikt og oppheving av primærinnsiders undersøkelsesplikt

Primærinnsiders meldeplikt videreføres med en snevrere definisjon av primærinnsider enn tidligere, men med en utvidet krets av transaksjoner og finansielle instrumenter som utløser meldeplikt. MAR innfører en særskilt plikt for utstedere og markedsdeltakere til skriftlig å informere primærinnsiderne om deres forpliktelser. Tilsvarende plikter primærinnsiderne å informere sine nærstående skriftlig om deres forpliktelser, og nærstående får en selvstendig meldeplikt. En egen mal for offentliggjøring av meldepliktige handler er fastsatt ved kommisjonsforordning.

Personkretsen for hvem som anses som primærinnsider innskrenkes ved at utsteders revisor og ledende ansatt/styremedlem i foretak i samme konsern ikke omfattes av primærinnsiderdefinisjonen etter MAR. Primærinnsiders nærstående utvides til ikke bare å gjelde ektefeller, samboere og mindreårige barn, men også slektninger som har delt samme husholdning som primærinnsideren i ett år før transaksjonen. I tillegg kan et selskap anses å være nærstående, dersom selskapet har en primærinnsider eller en primærinnsiders personlig nærstående i en ledende posisjon, selv om ingen av dem har eierskap i dette selskapet.

Det utvidede anvendelsesområdet begrenses delvis ved at det innføres en beløpsterskel på 5 000 euro per kalenderår før meldeplikten inntrer. Det er foreslått en forskriftshjemmel for å kunne øke denne til maksimalt 20 000 euro per kalenderår. Fristen for å sende inn primærinnsidermelding er «straks», og ikke senere enn tre virkedager etter transaksjonen.

Undersøkelsesplikten for primærinnsider oppheves ved innføringen av MAR. Plikten til å oversende primærinnsidelister til tilsynsmyndigheten oppheves gjennom MAR, men det foreslås en forskriftshjemmel som gir departementet mulighet til å fastsette nærmere regler om oversendelse av lister over meldepliktige

Handelsforbud for primærinnsidere i forbindelse med finansiell rapportering

Det innføres et generelt handelsforbud for primærinnsidere i forbindelse med finansiell rapportering. Forbudet gjelder for egen eller andres regning, direkte eller indirekte, å utføre transaksjoner knyttet til utsteders aksjer eller gjeldsinstrumenter, til derivater eller andre finansielle instrumenter knyttet til disse, i en periode på 30 kalenderdager før offentliggjøring av en finansiell rapport som utsteder er forpliktet til å offentliggjøre. Offentliggjøring av kvartalsrapporter vil kun i utgangspunktet utløse handelsforbud i den grad utsteder er forpliktet til å offentliggjøre en slik rapport. ESMA har uttalt at rapportering av fjerdekvartal som foreløpig årsresultat i enkelte tilfeller kan anses som rapportering av endelig årsresultat under bestemmelsen og utløse forutgående periode med handelsforbud. Det gjøres samtidig unntak fra dette forbudet dersom det foreligger usedvanlige omstendigheter eller karakteristika ved handelen, som blant annet kan omfatte aksjebaserte incentivprogrammer for ansatte.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....