Fradrag for tap på kryptoinvesteringer

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.29. juni 2022

Markedet for kryptoinvesteringer har vist seg å være volatilt. Mens mange investorer solgte med gode gevinster i 2021, har mange opplevd å tape på investeringene i 2022. Har du realisert kryptovaluta med tap, kan du kreve fradrag for tapet. Skattesatsen er 22 prosent.

Cryptovaluta skattemelding.jpg

Hendelser som utløser fradragsrett for tap

Gevinster fra salg av kryptovaluta anses som kapitalgevinst og utløser skatteplikt ved realisasjon, Tilsvarende er tap fradragsberettiget. Skattesatsen for både gevinst og tap er 22 %. Den skatteutløsende hendelse som medfører enten skatt på gevinst eller fradrag for tap, er at det må foreligge såkalt realisasjon. Realisasjon omfatter overføring av eiendomsrett mot vederlag og opphør av eiendomsrett. Den typiske realisasjonshendelsen når det gjelder kryptoinvesteringer er salg eller bytte av kryptovaluta, eller konvertering av kryptovaluta til NFT eller til en annen kryptovaluta.

Tap kan også oppstå på andre måter enn ved salg, for eksempel ved at eiendomsretten av ulike grunner opphører. Et annet eksempel kan være at en har vært utsatt for svindel. I en svindelsak er det en forutsetning at tapet ikke dekkes av skattyters forsikring.

Kryptovaluta som ikke er handlet direkte på sentraliserte børser lagres gjerne i en lommebok («wallet»). Lommeboken kan være digital [(«hot wallet»)] eller oppbevares på en fysisk lagringsenhet [(«cold wallet»]). Lommeboken sikres med et unikt passord. Hvis passordet mistes, mistes gjerne tilgangen til kryptovalutaen. Fysiske krypto-lommebøker kan også mistes og skattyteren vil ikke ha noen mulighet for å gjenvinne kryptovalutaen. I begge tilfeller må eiendelene anses som realisert ved tap og skattyter har rett til fradrag for tapet.

Nærmere om ulike former for realisasjon knyttet til kryptovaluta se vår artikkel om Skattekonsekvenser ved cross chain bridging og wrapped tokens

Beregning av tap

Foreligger et salg og utgangsverdien fratrukket transaksjonskostnader er lavere enn inngangsverdien, vil det foreligge et tap:

Utgangsverdi/salgsvederlag
- Transaksjonskostnader
- Inngangsverdi/kostpris
= Tap

Effekten av et tapsfradrag er 22 % av det som anses tapt.

Utgangsverdien er vederlaget skattyter mottar for kryptovalutaen han selger, fratrukket transaksjonskostnader. Har investoren byttet/konvertert fra en kryptovaluta til en annen vil utgangsverdien på den token en kjøper for, være lik inngangsverdien på den «nye» token. Merk at både inngangsverdi og utgangsverdi skal omberegnes til norske kroner på transaksjonstidspunktet.

Det som er tapt er den initielle investeringen. Dette gjelder selv om kryptovalutaen har hatt langt høyere verdi på tidspunktet for realisasjon enn kostprisen/inngangsverdien. Det samme gjelder dersom kryptovalutaen har hatt en høyere verdi på det tidspunkt en ikke lenger får tilgang til det som står inne på «lommeboken.», enn kostprisen på kryptovalutaen.

FIFU-prinsippet gjelder ikke for kryptovaluta

For salg av aksjer gjelder det såkalte FIFU-prinsippet, slik at det er inngangsverdien på aksjene som først ble anskaffet, som også først anses solgt. En tilsvarende regel har vi ikke for kryptovaluta. Skattyter står dermed fritt til å velge hvilken kryptovaluta som skal anses å ha blitt solgt først.

Dersom en velger å selge en annen valuta enn den en har solgt først, må en gi informasjon om dette til skattemyndighetene i skattemeldingen for det år en har realisert kryptovalutaen. Hvis ikke vil skattemyndighetene, i mangel av andre holdepunkter, legge til grunn et FIFU-prinsipp.

Tapet må kunne dokumenteres

Det forutsetter i alle ovenfor nevnte tilfeller at skattyter kan dokumentere omstendigheter rundt tapet. Det er ikke nødvendig å legge ved dokumentasjon når skattemeldingen leveres, men en må være forberedt på at skattemyndighetene etterspør dokumentasjon. Det anbefales derfor at en innhenter og oppbevarer dokumentasjon.

 

Se for øvrig våre andre artikler om krypto og skatt eller hør på en av våre podcast episoder her 👈

 

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....