Skattekonsekvenser ved cross chain bridging og wrapped tokens

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.22. april 2024

Investeringer i desentralisert finans åpner for nye og ukjente aktiviteter. Overføring av tokens på tvers av blokkjeder (cross chain bridging) og innpakning av tokens (wrapped tokens), medfører skattemessige konsekvenser. Vi redegjør nærmere for dette nedenfor.

Bilde cross chain.jpg

Foreligger realisasjon så utløser det skatt

Overføring av tokens på tvers av blokkjeder (cross chain bridging) og innpakning av tokens (wrapped tokens) er begge aktiviteter som kan medføre skattemessig realisasjon. Før vi går nærmere inn på hva disse aktivitetene går ut på og den skattemessige behandlingen av dem, skal vi kort gi en innføring i hva som regnes som skattemessig realisasjon.

Begrepet «realisasjon» brukes i skatteretten for å betegne en skatteutløsende hendelse - en hendelse som utløser en plikt til å beregne gevinst og tap på det som realiseres. Skattemessig realisasjon omfatter overføring av eiendomsrett mot vederlag og opphør av eiendomsrett. Typisk eksempel på realisasjon er salg, bytte og konvertering.

For kryptovaluta og andre tokens betyr det at alle transaksjoner (f.eks i form av salg eller bytte) mellom to eller flere parter (peer-to-peer), som hovedregel innebærer realisasjon. Det samme gjelder i utgangspunktet hvis transaksjonen skjer mellom skattyteren og en smartkontrakt (peer-to-contract). Ved salg eller annen realisasjon av kryptovaluta skal det beregnes gevinst eller tap på investeringen. Gevinst skattlegges med 22 pst, mens tap kan fradragsføres med 22 pst. Beskatningen skjer for det år salget/byttet skjer, det innebærer at dersom du solgte kryptovaluta med gevinst i 2023, så skal det innrapporteres i skattemeldingen for 2023. Skattemeldingen for 2023 for personlige skattytere skal leveres innen 30. april 2024.

En rekke forskjellig aktiviteter i desentralisert finans kan medføre realisasjon. Skatteetaten har gitt noen eksempler: 

  • Swap/bytting av kryptovaluta og token
  • Veksling til og fra wrapped token
  • Innskudd i liquidity pool i bytte mot liquidity pool token eller tilsvarende
  • Avkastning fra deltakelse i liquidity pool er skattepliktig inntekt. Dette er uavhengig av om avkastningen kommer som endring av underliggende verdi og utløses senere ved realisasjon eller på andre måter som for eksempel ved mottak av token eller tilsvarende som gir inntekt ved mottak.
  • Mottak av styringstoken er inntekt ved mottak og ved senere salg/bytting er det realisasjon

Gevinst/tap ved realisasjon utgjør forskjellen mellom utgangsverdi og inngangsverdi for den gjeldende virtuelle valuta, korrigert for eventuelle kostnader knyttet til transaksjonen:

Utgangsverdi/vederlag ved salg av NFT

-              Transaksjonskostnader

-              Inngangsverdi/kostpris

=             Gevinst/tap

Skattemessige konsekvenser av Cross chain bridging

De siste årene har det blitt utviklet en rekke nye blokkjeder, slik som for eksempel Ethereum, Polygon og Fantom. Cross chain bridging åpner for at brukere kan overføre kryptovaluta/tokens mellom ulike blokkjeder.

Blokkjedene tilbyr nye investeringsmuligheter som mange brukere ønsker å utnytte. For å gjøre det så enkelt som mulig å investere på tvers av blokkjedene, ble det utviklet broer som tillater brukerne å flytte midler sømløst mellom de ulike blokkjedene (cross chain bridging).  

Eksempel: Du kan ha ETH (tokenen) på Ethereum-blokkjeden, men du kan også «bridge» den over til en annen blokkjede, f.eks Polygon. I så fall benytter du en cross chain bridge. Du kan f.eks bytte dine 5,5 ETH fra Ethereum til 5,5 ETH på Polygon (1:1) mot å betale et lite gebyr.

Overføringer av kryptovaluta via en cross chain bridge vil fremstå som en overføring eller flytting av det samme formuesobjektet. Spørsmålet er imidlertid om et slikt bytte innebærer realisasjon som utløser gevinstbeskatning/eventuelt fradrag for tap.

Ved vurderingen av om det foreligger realisasjon vil det vesentlige være om skattyteren oppgir eierbeføyelsen til en type token i bytte mot en annen token. I den grad eierbeføyelsen til en token oppgis når tokenen flyttes fra en blokkjede til en annen blokkjede, vil overføringen normalt regnes som en realisasjon. Selv om dine 5,5 ETH-tokens i eksemplet over har presis samme verdi etter bridgingen, kan tokenene ha skiftet «identitet» og du bytter til noe du ikke hadde før. Dette vil i så fall være en realisasjon. Iallfall må dette være utgangspunktet der valuta-koden endres, feks. fra ETH til WETH.

Oppsummert så mener vi det ved vurderingen av om cross chain bridging innebærer realisasjon vil være avgjørende om eierskapet til den token som er bridget, er oppgitt eller ikke.

Det kan gjøre det vanskeligere å spore de ulike transaksjonene som gjøres, i og med at det investeres på mer enn en blokkjede. Det kan også skape utfordringer ved rapportering av opplysninger til skattemyndighetene at overføring av kryptovaluta på tvers av blokkjeder utløser beskatning. Det er vår erfaring at ved cross chain bridging og investeringer på mindre kjente blokkjeder, kreves normalt en del manuelt arbeid ved gevinst/tapsberegning for å kunne fylle ut skattemeldingen.

Wrapped tokens - skattekonsekvenser

Applikasjoner som er laget spesielt for android-telefoner, kan ikke brukes på iPhone. På samme måte kan ikke ordinær bitcoin handles på Ethereum-blokkjeden. Hvis bitcoinen derimot pakkes inn («wrappes»), kan den brukes til ulike aktiviteter på flere ulike blokkjeder.

En «wrapped» token er en token som representerer en kryptovaluta, men på en annen blokkjede eller i en annen form. 1 bitcoin (BTC) har presis samme verdi som en «wrapped» bitcoin (wBTC), men den kan altså brukes til mer enn å bare å «holdes» passivt. Rent teknisk skjer innpakningen/wrappingen av en token ved at den opprinnelige eiendelen låses inn, mot at du får en innpakket versjon tilbake.

På samme måte som at cross chain bridging (normalt) innebærer at du bytter en type token mot en tilsvarende token på en annen blokkjede, vil også innpakningen av en ordinær token til «wrapped» token være et bytte. Du gir fra deg en type token, og får en innpakket token tilbake.

Skattemyndighetene har lagt til grunn at veksling til og fra wrapped tokens er å anse som skattemessig realisasjon. Det må derfor gjøres en beregning av gevinst/tap på tokenen du «pakker inn» når denne innpakningen finner sted. Gevinst/tap ved realisasjon utgjør differansen mellom utgangsverdi og inngangsverdi for den gjeldende kryptovalutaen/tokenen, korrigert for eventuelle kostnader knyttet til transaksjonen.

Skatterapportering av cross chain bridging og wrapped tokens

Skattemyndighetene har lagt til grunn at både overføring av kryptovaluta på tvers av blokkjeder og innpakning av tokens skal behandles som skattemessig realisasjon. For å etterkomme skattemyndighetenes syn og sørge for at skattefastsettingen blir riktig må skattyteren derfor foreta gevinst/tapsberegning av enhver kryptovaluta/token som brukes i cross chain bridging eller som byttes om til en «wrapped» versjon.

I begge tilfeller vil transaksjonene registreres på den enkelte blokkjede der aktiviteten gjennomføres. Det skal dermed være mulig å spore opp og gjøre den nødvendige gevinst/tapsberegning basert på opplysningene som er tilgjengelig på blokkjeden. Opplysningene rapporteres i skattemeldingen under feltet for kryptovaluta, der gevinst, tap avkastning og formuesverdi kan registreres.

Les flere artikler om krypto og skatt her

Lytt til vår podkastserie om krypto 🎧

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....