Naboens trær skygger for din sol!

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.20. juni 2022

Hvor nær kan naboens trær være din hage, hvor høy hekk må du tåle og må det søkes om tillatelse? Det er tid for trær, beskjæring og hekk.

sunbeams-breaking-through-pine-tree-forest-at-sunrise.jpg_s=1024x1024&w=is&k=20&c=9UnBieok-LmVjLdhtBqOZK--wBy8Vr65IJ0QQW3AT2w=.jpg

Trær i nabogrensen

Når solen skinner og trærne er i full blomstring, blir ofte trær i nabogrensen et hett tema. Solen gjemmer seg bak naboens trær. Eller motsatt, du kommer hjem fra ferie og dine kjære trær er fjernet.

Naboloven gir regler for løsning av konflikter knyttet til trær og hekker. Dette gjelder både i forhold til avstander, om trærne står i eller i nærheten av grensen mellom to naboeiendommer, samt høyden av disse.

Dersom naboene er eiere av andeler i borettslag eller seksjoner i eierseksjonssameier, gjelder egne bestemmelser i henholdsvis borettslagsloven og eierseksjonsloven. Det er i stor grad like vurderingskriterier i disse lovene og naboloven, med det unntaket at borettslagslovgivningen og eierseksjonsloven er utformet nettopp med tanke på særlige tette naboforhold (oppdelt eiendom med mindre enheter).

Vurderingskriterier

Det klare utgangspunkt for vurderingene som skal legges til grunn, er om naboens bruk av eiendommen (herunder hans eller hennes beplantning) er til ulempe for deg, og om naboens nytteverdi eventuelt oppveier de ulempene dette påfører deg. Her er det altså mange skjønnsmessige begreper og rom for tolkninger, og - dessverre - tvister.

Hvor høyt kan treet være?

Etter nabolovens § 3, vil trær som står lenger inne på egen eiendom enn en tredel av trehøyden, som et utgangspunkt ikke være ulovlig.

Eksempel: Dersom et tre på 15 meter står nærmere grensen enn 5 meter, vil naboen kunne kreve hugst eller beskjæring dersom ikke særlige grunner gjør at treet bør stå. Et tre på 5 meter vil kunne stå minimum 1,6 meter fra grensen. Et tre på 3 meter, kan stå 1 meter fra grensen.

Likevel er det også et vilkår for å kunne kreve fjerning at det ikke er «nemnande om å gjera» for eier eller naturmangfoldet på stedet at treet blir stående. I denne vurderingen vil både økonomiske og ikke økonomiske hensyn kunne gjøre seg gjeldende.

Borgarting lagmannsrett avsa den 29. april 2022 dom i en sak tilknyttet nabolovens § 2 og § 3. I denne saken sto et stort lønnetre 1,3 meter fra nabogrensen. Avstandskravet var derfor oppfylt, men treet kunne likevel ikke kreves fjernet. Bakgrunnen for lagmannsrettens konklusjonen var at:

«Det er ingen andre fullstore løvtrær, lønn eller annet, å se i nærområdet. I tillegg til å være friskt og vakkert og bidra til naturmangfold på stedet, ivaretar treet praktiske funksjoner for eier som vannoppsuging, binding av støv og skjerming for varme.»

Dette viser at vurderingen av om et tre kan kreves fjernet ikke bare avhenger av høyden og avstand til eiendomsgrenser, men at andre hensyn også kan være av betydning.

Solforhold

Negative elementer ved å ha et tre eller en hekk tett opp mot eiendommen kan være at den skjermer for sol og reduserer lys, og kan føles som at man «sitter» veldig innestengt.

I rettspraksis ser vi ofte at reduksjon av solforhold er noe retten legger stor vekt på. Om naboens solforhold blir betydelig forringet kan være et godt argument for at treet eller hekken er i strid med nabolovens § 2.

Det er uansett en interesseavveining mellom hvilken positive og negative funksjoner trærne eller hekken har.

Hvordan måles høyden på et tre?

Trehøyden skal måles i loddrett linje fra grunnen der treet (stammen) står og til det høyeste punktet i trekrona, og avstanden til hus, hage etc. skal måles i vannrett linje fra nærmeste ytterkant på trestammen.

Grensehekk

Grenseskiller er ofte markert ved hekk. Slik grensehekk er i utgangspunktet ikke omfattet av naboloven, men grannegjerdeloven. Enhver har rett til å etablere hekk mot naboeiendom etter grannegjerdeloven.

Merk at dette ikke gjelder for andel i borettslag eller eierseksjonssameie - her vil det være borettslagets eller sameiets vedtekter som angir hvilken hekk som tillates, høyden på denne etc. Dersom slike vedtekter er tause om hekk og gjerde, vil det være naturlig å ta opp spørsmålet på et sameiermøte (ordinært eller ekstraordinært). Det kan uansett være grunn til å følge prinsippene i grannegjerdeloven.

Plassering av hekken 

Grensehekk skal som utgangspunkt oppføres på delelinjen, og ikke lenger inn på noen av eiendommene enn 0,5 meter, se grannegjerdeloven § 4.

Grannegjerdeloven angir din privatrettslige rett til å etablere hekk mot nabo. I enkelte tilfelle gjelder også en plikt til å oppføre hekk, og til å dele kostnadene med nabo. Det kan også foreligge privatrettslige avtaler som tilsier høyere hekker enn 2 meter.

Med mindre annet er avtalt, følger det av naboloven at høyden på hekken kan være opp til 2 meter. Høyere hekker kan i utgangspunktet kreves beskjært.

Felling av trær

Selv om du kan ha rett til å fjerne trær, greiner eller røtter som strekker seg inn på din eiendom etter nabolovens § 13, er utgangspunktet at det bare er eieren av treet som må forestå fjerning eller beskjæring.

Man kan selvsagt tilby seg å være behjelpelig og/eller tilby seg å betale for profesjonell hjelp til beskjæring eller fjerning av større trær.

Det bemerkes at du, som et utgangspunkt, ikke kan hindre naboen i å hugge sine trær, selv om dette eksempelvis innebærer at stygge bygg kommer frem i dagen. Privatrettslige avtaler, servitutter og offentligrettslige forhold kan imidlertid oppsette forbud mot trefelling og beskjæring.

Byggesøknad for å beskjære eller felle tre på privat eiendom

Trær skaper trivsel og bidrar til bedre luft ved å samle opp svevestøv fra trafikken. Trær er også viktig for å håndtere overvann og forhindre lokale oversvømmelser. Kommunen krever derfor at det i visse tilfeller må sendes søknad for å få tillatelse til å felle trær.

Noen eiendommer er omfattet av reguleringsplaner som ikke tillater felling av større trær. Hvis dette gjelder for eiendommen du ønsker å felle et tre på, må du søke om dispensasjon fra bestemmelsen om bevaring i reguleringsplanen. Definisjonen av større trær er trær med stammeomkrets på mer enn 90 cm målt én meter over bakken.

Beskjære trær

Du trenger ikke søke for å beskjære trær som er vernet i reguleringsplanen. Beskjæring anses som vedlikehold, og bør skje i samråd med en trepleier (arborist). En arborist vil kunne sikre at beskjæringen ikke ødelegger for treets vekstvilkår.

Hva skjer hvis du feller trær uten tillatelse?

Det er ulovlig å felle trær som er vernet i reguleringsplanen eller står på naboeiendom. Hvis du feller et vernet tre eller et tre på naboeiendommen, kan du bli pålagt å plante et nytt tre eller betale kostnadene knyttet til å erstatte med et nytt tre av samme størrelse.

Du må også inngå en avtale med en trepleier om vedlikehold av det nye treet for sikre at treet vokser opp. I tillegg kan du få bot, og i alvorlige tilfeller vil tre-fellingen kunne bli politianmeldt.

Oppsummering

Det kan koste deg dyrt å ta sagen fatt uten naboens velsignelse. Jo større trær som fjernes ulovlig, desto dyrere vil de være å erstatte.

I de senere år har det vært flere tvister om felling av trær som har blitt brakt inn for domstolene. Dette kan ofte koste mer enn det smaker, og vi anbefaler en hyggelig prat over gjerde og et godt naboskap – som kan bidra til at både du og naboen holder sine respektive hekker og trær fra å vokse seg besværlige.

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....