Innstramming av innleiereglene, styrking av retten til heltid og opphevelse av den generelle adgangen til midlertidig ansettelse

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.28. juni 2022

Regjeringen har fulgt opp flere av de varslede arbeidsrettslige punktene fra Hurdalsplattformen. Hensynene bak de varslede endringene er å få flere hele og faste hele stillinger i arbeidslivet og å sikre direkte ansettelser fremfor å innleie. Endringene vil samtidig ha store konsekvenser for arbeidsgivere som har svingninger i behovet for arbeidskraft.

bilde_av_menneske_i_stillas_750.jpg

Den generelle adgangen til midlertidig ansettelse oppheves 1. juli

Den generelle adgangen til 12 måneders midlertidig ansettelse i arbeidsmiljøloven § 14-9 annet ledd bokstav f) oppheves med virkning fra 1. juli 2022. Undersøkelser tyder på at bestemmelsen har vært lite brukt i praksis og den ble foreslått opphevet av flertallet i Fougner-utvalget (NOU 2021:9). Avtaler om midlertidig ansettelse vil for de fleste arbeidsgivere bare kunne inngås ved vikariater eller arbeid av midlertidig karakter Enkelt sagt kan ikke midlertidig ansettelse benyttes uten at det er et særskilt behov for det. Arbeidsgivers behov for fleksibilitet og for å kunne «prøve ut» nye ansatte før de gis faste stillinger, kan ikke lenger danne grunnlag for midlertidige ansettelser.

Skjerping av innleiereglene

Regjeringen fremmet 17. juni forslag om flere innstramminger av dagens innleieregler. Stortinget skal stemme over forslaget til høsten. Blir forslagene vedtatt, vil endringene trolig tre i kraft i løpet av 2023. Regjeringen legger likevel opp til at det vil bli overgangsregler for allerede inngåtte avtaler.

Forslagene er omstridte, og vil medføre betydelige konsekvenser for arbeidsgivere som har svingninger i behovet for arbeidskraft. Byggenæringen er blant de som vil merke endringene i stor grad, og som blir nødt til å finne nye løsninger for å ivareta behovet for arbeidskraft.

For det første foreslås et geografisk avgrenset forbud mot bruk av innleie fra bemanningsforetak i byggenæringen i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. Dette er begrunnet i at bruken av innleie er markant større i dette området enn ellers i landet.

For det andre foreslås det endringer i innleieadgangen som vil gjelde i hele landet og i alle bransjer.

Regjeringen vil avskaffe adgangen til å benytte innleie fra bemanningsforetak når arbeidet er av en «midlertidig karakter». Innleie fra bemanningsforetak vil da i praksis kun være aktuelt ved vikariater, eller ved avtale med tillitsvalgte dersom virksomheten er bundet av tariffavtale med fagforening med innstillingsrett. I tillegg vil det fortsatt være mulig å leie inn fra andre produksjonsbedrifter.

Videre foreslås en utvidelse av innleides rett til fast ansettelse. Alle innleide vil ha rett til fast ansettelse etter tre år, uavhengig av begrunnelsen for innleie. Innleide vil dessuten ha rett til fast ansettelse selv om innleie er avtalt med tillitsvalgte. Formålet er å unngå misbruk av innleieadgangen.
Regjeringen vil i tillegg ta inn en bestemmelse i loven som bidrar til å klargjøre grensen mellom innleie og entreprise. Denne grensen er i dag ulovfestet. Ifølge departementet vil den nye bestemmelsen kunne medføre at noen flere oppdragsavtaler om tjenestekjøp vil regnes som innleie, og dermed være underlagt begrensningene som gjelder for innleie av arbeidskraft.

Styrking av ansattes rett til heltid

Regjeringen foreslo 17. juni å lovfeste at hovedregelen i arbeidslivet skal være ansettelse på heltid.

Forslaget innebærer at en arbeidsgiver som velger å benytte deltidsarbeid må kunne dokumentere behovet for dette. Videre skal spørsmålet om bruk av deltidsstillinger drøftes med tillitsvalgte. Endelig gis Arbeidstilsynet myndighet til å håndheve at dokumentasjons- og drøftingsplikten etterleves.

Det er ikke nærmere fastsatt når lovendringen eventuelt vil tre i kraft.

 

 

 

 

 

 

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....