Hvem betaler for ferie og fri?

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.3. mai 2024

Mai markerer begynnelsen på sommersesongen for mange. Vi har allerede kunne gledet oss over en fridag i strålende sol. Nå står fire nye dager for tur, før det etter hvert er tid for sommerferie. Har du kontroll på reglene om arbeidstid, lønn og ferieavvikling? I dette nyhetsbrevet gir vi en kort oppsummering over sentrale regler.

ferie og feriepenger.jpg

17. mai på en fredag – full lønn og fri?

De aller fleste har fri 17. mai. Dette skyldes at ansatte, som hovedregel, har krav på arbeidsfri ved helligdager. Det oppstilles derimot unntak der arbeidets art gjør det nødvendig med ansatte på jobb, og for enkelte faste utsalgssteder. 

I år faller ikke Grunnlovsdagen på en søndag eller helligdag, og arbeidstakere har derfor som hovedregel krav på full lønn. Ansatte med timebetaling har krav på lønn hvis vedkommende har planlagt arbeid den aktuelle dagen.

For å full lønn må arbeidstakeren ha vært ansatt i en periode på 30 dager før den aktuelle helligdagen, eller så må arbeidsforholdet ha en varighet på minst 30 dager.

Har du drøftet ferietidspunkt?

I god tid før ferien skal arbeidsgiver drøfte fastsetting av ferie med den enkelte arbeidstaker eller vedkommende sin tillitsvalgt. Dersom partene ikke blir enige, er det arbeidsgiver som bestemmer når ferie skal avvikles. Arbeidsgiver må da forholde seg til ferielovens bestemmelser, og kan ikke fravike denne til skade for arbeidstaker.

Ansatte kan kreve å få underretning om feriefastsettingen, senest 2 måneder før ferien tar til, såfremt ikke særlige grunner er til hinder for dette. De aller fleste arbeidstakere ønsker å gjennomføre ferieavvikling i løpet av sommermånedene, noe som tilsier at arbeidsgiver bør ha ferieplanen klar allerede nå.

Vil du at ansatte skal ha ferie i juli, er det altså bare å sette i gang.

Kan arbeidstaker kreve ferieavvikling i sommermånedene?

Arbeidstakere kan kreve at hovedferien, tilsvarende 18 virkedager, gis i perioden 1. juni – 30. september. Dette gjelder derimot ikke for arbeidstakere som tiltrer arbeidet etter 15. august i ferieåret.

Hva skjer med permitterte arbeidstakere?

Ferieloven gjelder også for Arbeidstakere som nå er permitterte. Du kan derfor pålegge også permitterte å ta ut ferie, og krav til hovedferie gjelder også for disse.  I og med at du ikke har noe lønn å trekke, må du ikke betale feriepenger i juni og la de ta ut ferie i august.

Kan arbeidsgiver endre avtalt ferie?

Arbeidsgiver har en begrenset adgang til å endre allerede avtalt ferie. Etter ferieloven kan endring skje dersom:

  • Det er nødvendig på grunn av uforutsette hendelser
  • De uforutsette hendelsene vil skape vesentlige driftsproblemer
  • Det kan ikke skaffes en stedfortreder

 

En eventuell endring skal på forhånd drøftes med arbeidstakeren, som har rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt. Arbeidstakeren plikter å gi opplysninger om merutgifter som kreves erstattet, under drøftingen. Utgiftene må knytte seg til omlegging av ferien. Utgifter som ikke tas opp under drøftelsene kan kun kreves erstattet dersom de ansees som «nærliggende følger» av ferieomleggingen.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....