Åpenhetsloven

LinkedIn icon

Ræder Bing omfattes av åpenhetsloven. Før fusjonen høsten 2023 publiserte Ræder advokatfirma og Bing Hodneland hver sin redegjørelse innen fristen 1. juli. Kopi av slike redegjørelser og annen informasjon om åpenhetsloven gis på denne siden.

celebration-xl.jpg_s=1024x1024&w=is&k=20&c=zqvko9brH4EMX8b-ujWdrfZC2mGE27GmZu9-EX4xGos=.jpg

Hva er åpenhetsloven?

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon.

Denne loven trådte i kraft 1. juli 2022 og oppstiller strenge krav til håndtering av arbeidsforhold og menneskerettigheter.

  • Loven har til formål å fremme respekt for menneskerettigheter og forsvarlige arbeidsforhold i virksomheter. Virksomheter som omfattes av loven, må informere og offentliggjøre hvordan de arbeider med å sikre menneskerettigheter og forsvarlige arbeidsforhold.

  • Loven pålegger større virksomheter en informasjonsplikt: Man kan sende informasjonskrav som virksomheten normalt skal svare på innen tre uker, og virksomhetene er lovpålagt å utføre aktsomhetsvurderinger som skal offentliggjøres hvert år (første gang innen 30. juni 2023).


Åpenhetsloven er en lov de aller fleste virksomheter må forholde seg til – enten ved at loven pålegger virksomheten plikter, eller ved at forretningspartner og kunder pålegges plikter etter loven.

Hvem gjelder loven for?

Åpenhetsloven gjelder for større virksomheter, enten med forretningsadresse i Norge, eller utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge, og som er skattepliktig i Norge.

Advokatfirma kan også omfattes av loven. Ræder Bing omfattes siden virksomhetens salgsinntekter i siste regnskapsår er over MNOK 70 og gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret er over 50 årsverk.

Informasjonsplikt etter åpenhetsloven

Fra 1. juli 2022 har alle rett til å kreve informasjon om hvordan virksomhetene som omfattes av åpenhetsloven, håndterer negative konsekvenser om grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Krav om informasjon må fremsettes skriftlig. Dette kan eksempelvis gjøres via e-post til transparency@raederbing.no.

En forespørsel om informasjon bør inneholde en begrunnelse for å bidra til et mer dekkende svar på forespørselen. Retten til informasjon omfatter både generell informasjon om hvordan Ræder Bing håndterer negative konsekvenser, og spesifikk informasjon knyttet til varer og tjenester.

Ræder Bing skal informere til enhver som skriftlig krever det, om analysen av risiko og tiltakene som gjennomføres ved eventuelle funn av brudd i tilknytning til menneskerettigheter og forsvarlige arbeidsforhold.
Informasjon skal som hovedregel gis skriftlig, være dekkende og forståelig.

Ræder Bing skal gi informasjon innen rimelig tid, og senest innen tre uker etter at henvendelsen ble mottatt.

Avslag på krav om informasjon

Ræder Bing må i utgangspunktet svare på alle forespørsel om informasjon om hvordan Ræder Bing håndterer negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Ræder Bing kan avslå informasjonskrav om ett av disse vilkårene er oppfylt:

  1. Kravet gir ikke tilstrekkelig grunnlag for å identifisere hva kravet gjelder.
  2. Kravet er åpenbart urimelig.
  3. Den etterspurte informasjonen gjelder opplysninger om noens personlige forhold.
  4. Den etterspurte informasjonen gjelder forretningshemmeligheter, dvs. opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller andre drifts- eller forretningsforhold som det vil være konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til de opplysningene angår.

Plikt til å foreta aktsomhetsvurderinger

Ræder Bing foretar aktsomhetsvurderinger som skal rapporteres og offentliggjøres.

Første frist for dette er innen 30. juni 2023 hvor Ræder Bing vil fremlegge rapport som redegjør for de aktsomhetsvurderinger som Ræder Bing har foretatt. Slik rapport vil være tilgjengelig fra denne nettsiden.

Aktsomhetsvurderinger innebærer at man skaffer oversikt over, samt analyserer risikoen for brudd på menneskerettigheter, og avdekker uforsvarlige arbeidsforhold. Aktsomhetsvurderinger er ikke avgrenset til forholdet internt i egen virksomhet. Ræder Bing foretar også vurderinger av forhold i Ræder Bings leverandørkjede og øvrige forretningspartnere.

Aktsomhetsvurderingene gjennomføres regelmessig og i tråd med retningslinjer fra OECD. Virksomheter har ansvar for å stanse, redusere eller forebygge negativ påvirkning på arbeidsforholdet og menneskerettigheter, både i egen virksomhet, hos leverandører og andre forretningspartnere.

• Redegjørelse for aktsomhetsvurderingene etter åpenhetsloven (PDF – 113 kb) som Ræder advokatfirma utførte for rapporteringsåret 1. juli 2022 til 29. juni 2023.

• Redegjørelse for aktsomhetsvurderingene etter åpenhetsloven (PDF – 255 kb) som Bing Hodneland utførte for rapporteringsåret 1. juli 2022 til 30. juni 2023.

Rapportering av mulige brudd på forhold omfattet av loven

Hvis noen oppdager sikkerhetsbrudd eller hendelser som kan ha betydning for grunnleggende menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold relevant for Ræder Bing, bes det om at man melder straks fra til Åpenhetsansvarlig i Ræder Bing.

Dersom man mener Ræder Bing ikke oppfyller dets informasjonsplikter etter åpenhetsloven, kan man sende inn klage på brudd på åpenhetslovens informasjonsplikt.

Vi håper derimot du først klager direkte til Ræder Bing slik at ev. feil eller uklarheter kan avklares raskest mulig. Ta kontakt med Åpenhetsansvarlig i Ræder Bing på følgende mailadresse: transparency@raederbing.no

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....