Endring i plikten til å betale mva. på omtvistede krav

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.15. februar 2021

Fra 1. januar 2021 skjedde det en endring i reglene for utstedelse av salgsdokument ved bygge og anleggsvirksomhet og i verftsindustri. Endringen innebærer at entreprenørene kan vente med å fakturere sine krav til arbeidet er fullført, og gi en tilsvarende utsettelse av betalingen av merverdiavgift. Dette vil bidra til å redusere entreprenørenes likviditetsbelastning ved omtvistede krav.

Bilde av byggeplass Tromsø.jpg

Etter tidligere regler i bokføringsloven skulle «salgsdokument» utstedes i samsvar med bygge – og anleggsarbeidets fremdrift. Faktura er den typen salgsdokument som er mest aktuelt for byggebransjen, og reglene som gjaldt frem til nå innebar at entreprenøren var forpliktet til å sende faktura også på omtvistede krav – uavhengig av om fakturaen ble betalt eller ikke. Dette fordi tidfestingen av merverdiavgift bygger på fakturaprinsippet, slik at merverdiavgift skal oppgis i merverdiavgiftsmeldingen for den termin fakturaen utstedes. Den innberettede merverdiavgift forfaller til betaling en måned og ti dager etter utløpet av terminen.

Endringen i bokføringsloven innebærer at det nå er adgang til å utsette utstedelsen av faktura til arbeidet er fullført, og slik unngå å måtte forskuttere mva. på omtvistede krav. Før arbeidet er fullført vil entreprenøren altså ha en rett, men ikke plikt til å fakturere i samsvar med fremdriften. Der entreprenøren faktisk mottar en delbetaling i samsvar med fremdriften skal imidlertid salgsdokument utstedes for det mottatte beløpet.

Dette er en etterlengtet endring for entreprenørene. Det er ikke sjelden at partene i bygge- og anleggsprosjekter i prosjektperioden blir uenige om det er utført endrings- eller tilleggsarbeider som gir entreprenøren rett til vederlag utover den avtalte kontraktssummen. Ved omtvistede krav underveis i prosjektet har entreprenørene tidligere måtte fakturere og betale mva., til tross for at det har vært uklart hva som rent faktisk ville bli betalt. Samtidig kunne mottakeren av fakturaen kreve fradragsrett for den samme merverdiavgiften og dermed styrke sin likviditet. Det har medført en stor merverdiavgiftsmessig likviditetsbelastning for entreprenør, og resultert i en uheldig vridning av likviditeten mellom partene. Likviditetsbelastningen kan være langvarig. Det vil en altså kunne unngå fremover.

Det kan være kommersielle grunner til at entreprenørene likevel vil velge å fakturere, med den likviditetsbelastningen det medfører. Blant annet vil utsatt fakturering medføre at entreprenøren kan tape retten til å kreve forsinkelsesrenter, fordi disse først begynner å løpe ved forfall av fakturaen. Man må derfor foreta en helhetlig vurdering av hva som er mest hensiktsmessig i den gitte situasjon.

Fullføring av arbeidet, typisk ved overtakelsesforretning eller faktisk bruk, vil utløse en ubetinget faktureringsplikt. Dette gjelder selv om kravet fortsatt er omtvistet og selv om oppdragsgiver nekter å betale fakturaen.

Endringen vil kunne medføre en viss asymmetri i entreprenørens avgiftsbehandling ved at entreprenøren løpende kan fradragsføre inngående mva. på egne anskaffelser underveis i prosjektet, mens tidfestingen av utgående mva. kan utsettes til fullføring av prosjektet.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....