Unntak fra de nye strengere innleiereglene for bemanningsforetak

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.31. oktober 2022

Regjeringen har tidligere foreslått å oppheve adgangen til innleie fra bemanningsforetak ved arbeid av «midlertidig karakter». Regjeringen foreslår nå at det forskrifts-reguleres unntak for helsepersonell og arbeidstakere med spesialkompetanse. I praksis går forslaget ut på at dagens adgang til innleie av helsepersonell og spesialkompetanse videreføres, med visse presiseringer.

Bilde av mennesker som diskuterer.jpg

I sommer la Regjeringen fram forslag om betydelige innstramminger i adgangen til innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak. Blant annet ble det foreslått å avskaffe adgangen til å benytte innleie når arbeidet er av midlertidig karakter, som i dag har hjemmel i arbeidsmiljøloven § 14-12, jf. § 14-9 (2) bokstav a. Selv om innleie ved behov for f.eks. vikariater eller etter avtale med tillitsvalgte fortsatt vil være lovlig, innebærer innstrammingene store konsekvenser for mange virksomheter som benytter seg av innleid arbeidskraft.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har nå sendt ut på høring forslag til unntak fra forbudet om innleie ved «midlertidig karakter». Unntaksreglene innebærer at innleie av helsepersonell og arbeidstakere med spesialkompetanse fra bemanningsforetak fortsatt vil være lovlig på visse vilkår.

Nærmere om vilkårene og de foreslåtte unntakene:

Helsepersonell

Det skal være lovlig å leie inn helsepersonell fra bemanningsforetak ved «arbeid av midlertidig karakter» når innleien er begrunnet i hensynet til å sikre forsvarlig drift. Unntaket skal gjelde både offentlige og private tilbydere av helsetjenester, og er begrunnet i statens og kommunenes ansvar for å tilby forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Innleie ved uforutsette arbeidstopper og generelle sesongsvingninger vil derfor fortsatt kunne være mulig, så lenge innleien kan begrunnes i hensynet til å sikre forsvarlig drift.

Rådgivere og konsulenter med spesialkompetanse:

Det foreslås også en adgang til å leie inn personell med spesialkompetanse for å utføre rådgivnings- og konsulenttjenester. Med rådgivnings- og konsulenttjeneste menes levering av spesialisert kunnskap og rådgivning innenfor et bestemt fagområde. Departementet foreslår at innleie av spesialkompetanse bør avgrenses til å gjelde i konkrete, midlertidige og klart avgrensede prosjekter, som i art avviker fra virksomhetenes ordinære drift. Spesialkompetanse vil typisk være faglig ekspertise og spisskompetanse som det ikke kan forventes at virksomheten selv besitter.

Konsekvenser av de foreslåtte unntakene:

For innleie av konsulenter og rådgivere vil endringene innebære en innstramming sammenlignet med dagens regulering. Det oppstilles blant annet krav om spesialkompetanse og at de innleide arbeidstakerne utfører arbeid i et klart avgrenset prosjekt. Det vil derfor ikke lenger være mulig å leie inn konsulenter og rådgivere ved midlertidig behov ved sesongsvingninger og arbeidstopper. Selv om den foreslåtte adgangen til innleie av spesialkompetanse er noe strengere enn dagens regulering, er det positivt at det åpnes for fortsatt adgang til slik innleie. Mange offentlige og private virksomheter har behov for ekstern rådgivning og ekspertkompetanse på områder utenfor virksomhetens kjernedrift, som f.eks. IT og teknologi. Bruk av bemanningsbyrå som «mellommann» i innhentingen av slik ekspertise kan være både praktisk, økonomisk og strategisk, fremfor å direkteansette midlertidig. Unntaket er derfor en positiv nyhet for de mange virksomhetene som vil kunne fortsette med slik innleie.

For helsesektoren vil adgangen til å benytte innleid helsepersonell være praktisk både ved behov for særlig kompetanse og for ekstra kapasitet. Helse- og omsorgstjenesten er i stor grad avhengig av døgnkontinuerlig drift, og innleie fra bemanningsforetak vil i enkelte tilfeller være nødvendig for å få turnusplaner til å gå opp.

Departementet foreslår at de nye reglene skal tre i kraft samtidig som lovendringene om innstramming av innleie fra bemanningsforetak. Mye tyder på at endringene vil tre i kraft allerede fra januar 2023. Arbeidsgivere bør allerede nå forberede seg ved å vurdere om deres innleie/utleiesituasjon vil påvirkes av endringene.

Virksomheter som benytter seg av innleie fra bemanningsforetak bør gå gjennom sin bemanningsstrategi og kartlegge om virksomheten benytter seg av innleie etter arbeidsmiljøloven § 14-12, jf. § 14-9 (2) bokstav a (arbeid av midlertidig karakter). Det bør også vurderes hvorvidt dagens innleie faller innenfor unntaket om innleie av spesialkompetanse.

Du kan lese mer om forslaget til innstramming av innleie fra bemanningsforetak i vår tidligere artikkel om midlertidig ansettelse her.

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....