Har du uoppgitte inntekter knyttet til kryptovaluta eller Non Fungible Tokens?

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.14. januar 2022

Ikke alle har tenkt på at investeringer som tidligere er gjort i enten kryptovaluta eller NFT-er utløser skatt. Fortvil ikke, det er mulig å rette dette opp ved å endre tidligere gitte opplysninger eller ved å gi nye opplysninger til skattemyndighetene.

Bilde av kryptovaluta.jpg

Mange gjorde investeringer i kryptovaluta for flere år tilbake og har kanskje ikke fulgt med på verdiutviklingen eller til og med mistet kryptonøklene sine. Noen hadde også store tap innledningsvis og har ansett investeringene som tapt. Det er derfor ikke så rart at en ikke har tenkt på at investeringene skulle vært opplyst om i skattemeldingen det enkelte år.

Investeringer som du har gjort i kryptovaluta burde ha inngått i formuesgrunnlaget ditt. Og dersom du har realisert kryptovaluta eller NFT-er, så kan du enten hatt tap som det er fradragsrett for, eller gevinst som er skattepliktig.

Om skattemessige konsekvenser av investeringer i kryptovaluta, Non Fungible Tokens eller avkastning av slike investeringer se følgende artikkler:

Hvordan går du frem når du skal rette tidligere skattemeldinger?

Har du uoppgitte inntekter for tidligere år kan du selv rette innleverte skattemeldinger tre år tilbake ved såkalt egenretting. Skattemeldingen for 2018 kan du egenrette helt frem til 30. april i 2022. Se nærmere om dette nedenfor. Har du uoppgitte inntekter lenger tilbake i tid enn dette, må du derimot sende inn en klage og be om såkalt frivillig retting. Se nærmere om frivillig retting nedenfor. Retter du opplysninger før skattekontoret har iverksatt kontrolltiltak mot deg, må du fortsatt betale den skyldige skatten med tillegg av renter, men du slipper tilleggsskatt.

Egenretting

Ønsker du å endre opplysninger i skattemeldingen for 2020 (dvs den skattemeldingen som ble innlevert i 2021), så kan du korrigere skattemeldingen ved å levere den på ny.

Ønsker du å endre opplysninger i skattemeldingen for årene 2018 og/eller 2019, må du sende inn en endringsmelding. Dette gjør du ved å sende inn skjema RF-1366 Endringsmelding for formues og inntektsskatt. Dersom du har benyttet webtjenester som tilbyr utregninger/oppstillinger mv til hjelp ved levering av skattemeldingen (bl.a. Kryptosekken/Koinly), vil du normalt ha mottatt et utfylt skjema som heter RF-1159 «Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter». Vi anbefaler at dette skjemaet legges ved endringsmeldingen.

De senere årene har det eksistert to versjoner av skattemeldingen; en «gammel» og en ny «versjon».. Det skjema som heter RF-1159 kan bare legges ved den gamle versjonen av skattemeldingen. Har du en ny versjon av skattemeldingen, kan det være at du ikke får lagt ved skjemaet som sådan, men du må i stedet hente ned skjemaet i Altinn og legge inn tallene selv. I så fall kan du bruke tallene som fremgår av det skjema du har eventuelt har mottatt fra webtjeneste (Kryptosekken, Koinly el.) og legge inn tallene.

Frivillig retting

Når det gjelder tidligere år før 2018, så kan du ikke selv rette opplysningene. For å rette opplysninger så langt tilbake i tid må en sende inn en klage til skattekontoret og anmode om såkalt frivillig retting. Dette kalles også for skatteamnesti.

Frivillig retting kan enten gjøres gjennom et eget opplysningsskjema for frivillig retting, eller det kan sendes brev til skattekontoret og be om frivillig retting. Du må gi fullstendige opplysninger om formuen og/eller inntekten og hvor den kommer fra. Skattekontoret ønsker mest mulig dokumentasjon på kjøp, transaksjoner, inntekter, avkastning mv. Dette kan like gjerne legges ved anmodningen om frivillig retting. Det anbefales at det gjøres en liten jobb for å finne ut hva som er kjøpt og når det ble kjøpt, og å skaffe oversikt over transaksjoner. Det er ikke alltid like enkelt å finne ut av. Det kan være til hjelp å ta kontakt med en webtjeneste som tilbyr utregninger/oppstillinger mv. til hjelp ved levering av skattemeldingen (f.eks. Kryptosekken/Koinly). Vår erfaring er at skattekontoret har forståelse for at det kan være vanskelig å spore alle transaksjoner og kjøp tilbake i tid. Vi anbefaler at en forsøker å spore tilbake historiske transaksjoner og hendelser så godt det lar seg gjøre, med fornuftig bruk av tid. Legges dokumentasjon ikke ved, vil skattekontoret normalt etterspørre dette.

Ber du om retting før skattekontoret har iverksatt kontrolltiltak, så skal du ikke ilegges tilleggsskatt. Du må likevel betale skatt på det beløp som skulle vært oppgitt til beskatning, med tillegg av renter. Har skattekontoret derimot satt i gang kontrolltiltak rettet mot deg, sendt brev og bedt om opplysninger eller varslet om endring, så kan du være for sent ute. Da vil det normalt bli ilagt tilleggsskatt med 20 pst av den skatt som er unndratt. Der skattekontoret finner at det er utvist grov uaktsomhet eller at det forsettlig er gitt uriktige opplysninger, så kan skjerpet tilleggsskatt med opptil 40 pst av den skatt som er unndratt ilegges. Den høyest samlede tilleggsskatten kan altså bli 60 pst av den skatt som er unndratt.

Merk at det er foreslått innstramninger i reglene om frivillig retting. Hvis forslaget vedtas, kan antall år frivillig retting kan foretas bli redusert fra ti år (dagens regel) til tre eller fem år. Forslaget innebærer at rettinger for inntektsår utenfor tre/fem år ikke blir straffrie. Har du oppgitte inntekter eller formue kan det derfor være klokt å be om frivillig retting før en regelendring trer i kraft.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende og konfidensiell samtale dersom du trenger hjelp med å gi riktige opplysninger til skattemyndighetene. Vi kan bistå med å utforme og sende inn anmodning om frivilling retting.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....