Skattlegging av virtuell valuta/kryptovaluta

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.23. februar 2021

Virtuell valuta (bitcoin eller andre virtuelle valuta) anses skattemessig som et formuesobjekt og omfattes av de alminnelige reglene for inntekts- og formuesbeskatning. Gevinst/tap skattlegges med 22 prosent. Fritaksmetoden gjelder ikke for virtuell valuta.

ilde av kryptovaluta.jpg

Hva er virtuell valuta?

Virtuell valuta, også kalt digital valuta eller kryptovaluta, har sitt opphav på nettet og er en type uregulerte, digitale penger. Det er ingen formell utgiver av en virtuell valuta, og det finnes heller ikke noen offisiell valutakurs. Pris på den virtuelle valutaen bestemmes på bakgrunn av tilbud og etterspørsel i markedet. Handel med virtuell valuta skjer på ulike steder på internett.

Den mest kjente virtuelle valutaen er bitcoin, men det finnes mange andre slike valutaer. Eksempel på andre virtuelle valutaer er Ethereum, IOTA, Litecoin, Dogecoin, Bitcoin cash, EOS, Stellar (XLM), NEO, Ripple (XRP), Dash, ADA, Miota, Neo, Zec, BNB.

Beskatning av virtuell valuta

Skatterettslig likestilles ikke virtuell valuta med en ordinær valuta, da denne ikke er utstedt av eller garantert for av en nasjonal sentralbank. Virtuell valuta er et formuesobjekt og omfattes av de alminnelige reglene for inntekts- og formuesbeskatning. Fritaksmetoden gjelder ikke for virtuell valuta. Gevinst ved realisasjon av virtuell valuta anses som kapitalinntekt som skattlegges med 22 %. Det gjelder også ved «bytte» mellom ulike kryptovalutaer, selv om det ikke veksles inn i tradisjonell valuta. I den grad det foreligger tap, vil dette kunne fradragsføres med 22 %.

Beskatningen er på 22 % enten investeringen er gjort personlig eller om det er et aksjeselskap som har foretatt investeringen. Merk likevel at dersom investeringen er skjedd av et aksjeselskap, vil aksjonæren måtte utbyttebeskattes med 31,68 % effektiv skatt dersom han ønsker å ta midler ut fra selskapet. Fordi aksjeselskapet må skatte av gevinst med 22 %, vil den samlede skattebelastningen for selskap og aksjonær sett under ett være 46,7 %. Det kan, om en isolert sett ser på skatteeffekten, derfor være gunstig om investeringer i krypovaluta skjer personlig.

Gevinst/tapsberegning

Ved realisasjon av virtuell valuta vil det kunne oppstå skattepliktig gevinst eller fradragsberettiget tap. Gevinst eller tap utgjør differansen mellom inngangs- og utgangsverdi. Vederlaget skattyter mottar for bitcoin som realiseres, med fradrag for transaksjonskostnader, vil utgjøre utgangsverdien. Inngangsverdien vil være kostprisen, altså det den virtuelle valutaen har kostet selgeren inkludert transaksjonskostnader. Dette gjelder både hvor selgeren har kjøpt den virtuelle valutaen eller han har produsert (minet/utvunnet) den selv.

Det skal ikke foretas en separat gevinst/tapsberegning for valutaeffekt (for eksempel der bitcoin gjøres opp i USD).

Formuesbeskatning

Bitcoin eller annen virtuell valuta anses som en eiendel og skal inngå i skattemessig formue. Dersom du eier, har "minet" eller kjøpt bitcoins i løpet av inntektsåret og disse er i din personlige besittelse ved utgangen av inntektsåret, skal verdien av disse oppgis som formue i skattemeldingen. Omsetningsverdien per 31. desember i norske kroner skal oppgis i skattemeldingen.. Markedsprisen til virtuelle valutaer oppgis ofte i andre valutaer. Prisen må derfor regnes om til norske kroner basert på valutakursen per 31. desember.

Er det et aksjeselskap som eier den virtuelle valutaen, så er ikke aksjeselskapet som sådan formuesskattepliktig. Aksjonærene i selskapet skal formuesbeskattes for verdien av aksjene. Verdien av den virtuelle valuta vil inngå i formuesverdien på aksjene for det enkelte år.

Spesielt om «mining»

Utstedelse av nye bitcoin er regulert i bitcoins design, og skjer ved en prosess som kalles «mining» (gruvedrift). Nye bitcoin utvikles ved å løse avanserte dataalgoritmer som verifiserer bitcoin transaksjonene. Resultatet av verifiseringen er nye bitcoins, og et mindre transaksjonsgebyr.

Har en «minet» digital valuta i løpet av inntektsåret, skal dette inntektsføres til markedsverdien i norske kroner på utvinningstidspunktet. Ved beregningen av skattepliktig inntekt kan en få fradrag for kostnader en har hatt ved miningen, for eksempel kostnader til kjøp av maskiner benyttet til utvinning av virtuell valuta og strøm. Overskuddet fra "miningen" skal oppgis som skattepliktig inntekt.

Merk at «miningen» kan ha svært forskjellig omfang, og kan anses som en virksomhet dersom virksomhetskravene oppfylles. Normalt vil «mining» av bitcoin el. med din private laptop ikke anses som en skattemessig virksomhet.

Rapportering av gevinst, tap ved realisasjon av virtuell valuta mv.

Formue, gevinst, tap mv. knyttet til virtuell valuta som du har investert i, skal rapporteres til skattemyndighetene. Det er ikke helt enkelt å vite hvordan dette skal rapporteres.

Skatteetaten har utarbeidet særskilte skjema som skal fylles ut og leveres som vedlegg til skattemeldingen. Har du foretatt investeringer i virtuell valuta som privatperson skal skjema RF-1159 benyttes. Aksjeselskap skal benytte seg av skjema RF-1359.

Merk at dersom en ikke rapporterer opplysningene til skatteetaten, vil skatteetaten kunne ilegge tilleggsskatt på opptil 60 % av den unndratte skatt.

Dokumentasjon

Skattemyndighetene vil kunne etterspørre dokumentasjon for å kunne verifisere opplysninger gitt i skattemeldingen. Det anbefales at følgende dokumentasjon fremskaffes og lagres, i tilfelle skattemyndighetene skulle etterspørre denne:

  • Transaksjonslogg/ dokumentasjon over realisert virtuell valuta/ bitcoins fra formidlere/vekslere med valutaens (Bitcoins) adresser.
  • Dokumentasjon som viser dato for når den solgte virtuelle valuta/bitcoins er anskaffet, minet eller kjøpt inkludert den aktuelle virtuelle valutaens adresser for disse og inngangsverdien.
  • Hvis mining; Logg fra mining – oversikt over antall minede virtuell valuta/bitcoins og tidspunktet for innvinning av disse (payout address).

En trenger ikke legge ved dokumentasjon når en leverer skattemeldingen, men den må kunne fremlegges hvis skattemyndighetene etterspør dokumentasjonen.

Skattekonsekvenser hvis et AS investerer i finansielle instrumenter med kryptovaluta som underliggende objekt

Hvis skattyter er subjekt under fritaksmetoden vil fritaksmetoden komme til anvendelse på eventuell realisasjon av finansielle instrumenter dersom underliggende eiendeler i hovedsak er aksjer el. eller en indeks som dekker aksjer og andre eiendeler som kvalifiserer under fritaksmetoden. Kryptovaluta er ikke omfattet av fritaksmetoden. Dersom det finansielle instrumentet gjenspeiler verdiutviklingen i kryptovaluta, og ikke aksjer el. vil fritaksmetoden ikke komme til anvendelse, og gevinst vil derfor være skattepliktig. Tap vil på sin side være fradragsberettiget. Skattesatsen vil være 22 %.

Merk at dersom du som aksjonær ønsker å ta ut midler ut fra selskapet, vil det medføre utbytteskatt med effektiv skatt på 31,68%. Det innebærer at dersom en ser selskap og aksjonær under ett vil samlet skatt være 46,7 %.

Skattekonsekvenser hvis du personlig investerer i finansielle instrumenter med kryptovaluta som underliggende objekt

Privatpersoner som eier virtuell valuta og lignende produkter vil være skattepliktig for gevinst ved realisasjon. Gevinst ved salg av virtuell valuta eller finansielle instrumenter som har virtuell valuta som underliggende objekt vil som hovedregel anses som kapitalinntekt som skattlegges med 22 %. Tap er fradragsberettiget i alminnelig inntekt med samme sats (22%).

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....