Skattlegging av kryptokunst (Non-Fungible Tokens)

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.22. april 2024

Kryptovaluta har de fleste nå hørt om. Den senere tid er det også blitt aktuelt å investere i kryptokunst. Hva er egentlig kryptokunst? Og hvordan skal en forholde seg til skatt når en har investert i kryptokunst?

Bilde av nft kjøp.jpg

Kryptokunst, digital kunst eller Non-Fungible -Token

Kryptokunst er digital kunst som ved hjelp av kryptovalutaer og blockchain kan lagres i en fil. Kunstverket representeres av en unik kode, kalt hash, som kan registreres på blockchain. Hvis blockchain er offentlig, kan hvem som helst fritt verifisere at bare den ene koden eksisterer, og kan også bekrefte at det er en eier av koden. Blockchain registrerer ikke navnet på eierne, men koden til deres offentlige adresse.

Digital kunst eller kryptokunst kalles også Non-Fungible Tokens (NFTer).  Ettersom NFTer kan knyttes også til fysiske kunstverk, omtales ofte kryptokunst også når et ikke-digitalt kunstverk blir behandlet med unik kode som er registrert på blockchain. Formålet er at NFT-ene kan handles fritt og kjøpere kan være sikre på at de er de eneste eierne, og at de eier det originale verket.

NFTer er en "one-of-a-kind" eiendel som i den digitale verden kan kjøpes eller selges som enhver annen eiendel. NFTer kan betraktes som eierskapssertifikater for både virtuelle og fysiske eiendeler. NFTer kan også inneholde en «kontrakts-klausul» som kan gi kunstneren en andel av inntekten i ethvert fremtidig salg av kunstverket.

Selve investeringen utløser ikke skatt

Investerer du i kryptokunst utløser investeringen i seg selv normalt ikke skatt. Annerledes kan det være dersom du for eksempel mottar kryptokunst av arbeidsgiver, da vil dette kunne utløse lønnsskatt tilsvarende verdien, Et annet eksempel er at du mottar kryptokunst fra et selskap du er aksjonær i, da vil det i så fall kunne utløse utbytteskatt.

Utleie av kryptokunst er skattepliktig

Kryptokunst til privat bruk anses som innbo. Inntekt ved utleie av innbo er i prinsippet skattepliktig. Utleie av kryptokunst vil medføre skatt på leieinntekten, i utgangspunktet med 22 % skatt. Skattesatsen kan være høyere dersom utleie av kryptokunst er en del av virksomhet.

Skatt ved realisasjon

Gevinst ved realisasjon av innbo og løsøre som har vært brukt i selgerens bolig eller husholdning er skattefri og tap er ikke fradragsberettiget.  Salg av kunst til privat bruk utløser i utgangspunktet ikke gevinstskatt, og det er heller ikke fradragsrett for tap. Det samme antas å gjelde ved salg av kryptokunst eller NFT. Det gjelder også dersom en bytter kryptokunst i noe annet.

Gevinst ved salg av innbo og løsøre som ikke har vært brukt privat er skattepliktig og tap er fradragsberettiget.

Merk at dersom du eier kryptovaluta og konverterer/bytter denne i kryptokunst, så vil dette kunne utløse realisasjonsbeskatning av kryptovalutaen. Gevinst eller tap beregnes av differansen mellom inngangsverdi/kostpris på kryptovalutaen og verdien av kryptokunsten (NFT). Skattesatsen er 22 %.

Formuesskatt

Kryptokunst til privat bruk anses som innbo og verdsettes med utgangspunkt i gjenanskaffelsesverdien evt forsikringsverdien. Merk at det, i likhet med annet innbo, bare er maksimalt 40 prosent av forsikringsverdien/gjenanskaffelsesverdien som skal føres opp som formue i selvangivelsen. Merk videre at det er et fribeløp på kr 1 million for innbo til privat bruk. Det medfører at innbo, inkludert kryptokunst, ikke medregnes som formue hvis forsikringssummen/gjenanskaffelsesverdien ikke overstiger kr 1 million. På verdier over kr 1 million legges 20 - 40 prosent av forsikringsverdien/gjenanskaffelsesverdien til grunn ved fastsetting av formuesskatten. Har du investert i kryptokunst for et mindre beløp er det stor sannsynlighet for at fribeløpet ikke overstiges og at kryptokunstinvesteringen dermed ikke skal føres opp som formue eller beskattes.

Ligger kunsten trygt bevart i en safe, i stedet for å henge på veggen, defineres det ikke som innbo og du mister skattefordelene. Da er det omsetningsverdien som i prinsippet skal legges til grunn som formuesverdi.

Kryptokunst som hovedsakelig brukes i inntektsgivende aktivitet f.eks. i yrke mot godtgjørelse eller til utleie, anses ikke som privat innbo og går derfor ikke inn under fribeløpet ved formuesbeskatningen.  Slik kryptokunst verdsettes til 55 % av skattemessig formuesverdi.

Opplysninger om eierskap, kjøp og salg skal oppgis til skattemyndighetene

Mange har de senere årene blitt bevisst på at investert i kryptovaluta har skattemessige konsekvenser. Skatteetaten har vært aktiv når det gjelder informasjon om hvordan en skal innrapportere og oppgi inntekter knyttet til kryptovaluta. Det er vårt inntrykk at skattemyndighetene først og fremst er interesserte i å informere om hvordan en skal kunne gi riktige opplysninger slik at inntektene kan skattlegges, og at de pt ikke er ute etter å gå hardt ut med kontroller og ileggelse av straffeskatt. Det må forventes at skatteetaten etter hvert vil gå hardere til verks og kontrollere kryptoinvesteringer, både kryptovaluta og kryptokunst.

Kunst og hvitvasking

Kunstindustrien har lenge blitt kritisert for å legge til rette for hvitvasking av penger og dermed gjøre det enkelt for kriminelle å hvitvaske sine dårlig oppnådde gevinster. Det kan muligens være enda enklere å flytte «skitne midler» ved bruk av NFT/kryptokunst enn fysiske kunstverk, fordi NFTer er knyttet til en desentralisert valuta og det faktum at det ikke er noen fysiske kunstverk å måtte transportere eller lagre i land som har lav eller ingen skatt og/eller en form for hemmelighold rundt finans-formuer og transaksjoner.

Det er mulig å rette tidligere skattemeldinger og unngå straffeskatt

Oppmerksomheten rundt kryptovaluta har medført at mange som har investert i kryptovaluta nå ettergår egne skattemeldinger for tidligere år, og retter de opplysninger som tidligere er gitt slik at kryptoinvesteringer blir riktig skattlagt både når det gjelder avkastning gevinst/tap ved realisasjon og formuesskatt. Du trenger ikke klage dersom du ønsker å rette skattemeldingen for 2018 eller senere. Du skal i stedet endre opplysningene selv ved å sende en endringsmelding eller rette i selve skattemeldingen.

Les mer om egenretting.

Er det ønskelig å rette opplysninger skattemeldingen for 2019 eller tidligere år, kan du ikke foreta egenretting. Da må du sende en klage til Skatteetaten eventuelt be om såkalt frivillig retting. Om frivillig retting.

Den 211021 holdt Tone innlegg på seminaret 'Lær mer om NFTer' du kan se opptak av arrangementet her 

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....