Strømstøtte - Forskrift om energitilskuddsordningen til næringslivet sendt på høring.

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.18. november 2022

Den 4. november 2022 sendte Klima- og miljødepartementet ut et høringsnotat, med utkast til forskrift for strømstøtten til næringslivet. Det understrekes i høringsnotatet at det er lite handlingsrom for endringer i forslaget, fordi ordningen skal tre i kraft i løpet av kort tid. Det antas derfor at ordningen gjennomføres i tråd med forskrift.

oslo-norway.jpg

Utkastet til forskrift har tatt utgangspunkt i reglene om kompensasjon for næringslivet ifm. koronautbruddet, og reglene har derfor enkelte likhetstrekk.

Vår vurdering av regelverket er at dette blir satt sammen slik at det blir lite aktuelt med strømstøtte til «normale» utleiere og leietakere av næringseiendom.

Ordningen 

I ordningen legges det opp til at det kan utbetales støtte etter to støttetrinn. Søknader og utbetaling etter støttetrinn 1 omfatter strømavhengige tilskudd, og forutsetter at søker gjennomfører energitiltak. Søknader og utbetaling etter støttetrinn 2 omfatter både strømavhengig tilskudd og investeringstilskudd, og forutsetter at søker gjennomfører energikartlegging og energitiltak.

Støtten skal ta utgangspunkt i differansen mellom gjennomsnittlig faktisk betalt strøm per kWh eks. mva og terskelverdi på 70 kWh. Det er foreslått at det skal utbetales tilskudd etter en støttefaktor for 25 pst. for støttetrinn 1, og 45 pst. for støttetrinn 2.

 • ·Grunnvilkår for å søke er at søkers strømutgifter utgjør minst 3 pst. av omsetningen første halvår 2022 = strømintensitet.
  • Strømintensitet er kostnader til strøm og fjernvarme delt på foretakets omsetning i den samme perioden.
 • Støtteberettigede strømutgifter omfatter kun selve strømprisen som er fakturert, dvs. eksklusive nettleie, avgifter og påslag. Fradragsberettiget merverdiavgift inngår ikke i faktiske strømkostnader.
  • For fjernvarme mener departementet at den faktiske fakturerte strømpris bør legges til grunn ved beregningen, og altså ikke den faktisk fakturerte fjernvarmepris.
 • Omsetning – ekstraordinære inntekter som ikke har sammenheng med ordinær virksomhet faller utenfor omsetningsbegrepet. Tilsvarende gjelder avkastning på finansielle eiendeler og annen kapital.
 • Støttemottakers forbruk må skje i et område hvor gjennomsnittlig elspotpris for 3. kvartal 2022 er doblet sammenlignet med 2021.
 • Samlet støtte kan maksimalt utgjøre kr 5. millioner. Dette har sammenheng med statsstøtteregelverket.
 • Konsern skal søke samlet. Selskapene som omfattes av konsernsøknaden må dokumentere som om det var ett foretak. Underliggende foretak må oppfylle vilkår om 3 pst. strømintensitet for å omfattes av søknaden.
 • Foretak må senest være registrert i Foretaks- eller Enhetsregisteret 31.12.2021, for å være omfattet av ordningen.
 • I utgangspunktet faller alminnelige stiftelser og enkeltpersonforetak utenfor ordningen, med mindre de er registrert i MVA-registeret eller AA-registeret.
 • Foretak må være skattepliktig til Norge for hele- eller dele virksomheten, for å kunne motta tilskudd.
  • Unntak for ideelle organisasjoner med omsetning på mer enn kr 50 000 årlig, forutsatt at øvrige vilkår for tilskudd er oppfylt.
 • Selskaper som får utbetalt tilskudd, kan ikke utbetale utbytte i 2023. Tilskudd må tilbakebetales dersom det besluttes å betale utbytte i 2023.
 • Søknaden må være bekreftet av revisor eller autorisert regnskapsfører. Kostnaden ved bekreftelse refunderes med 80 pst, og maks kr. 5 000.
 • Opplysninger om tilskudd vil offentliggjøres på nett.

 

Hensikten med ordningen er å bidra til omstilling for strømintensive foretak i en periode med høye strømpriser, men ordningen er samtidig ment å komme sluttbruker til gode. Det poengteres i høringen at det kan oppstå vanskelige problemer med leie/eie problematikk. Følgende er foreslått: Fakturaer skal være utstedt til søker. Det kan ikke søkes på bakgrunn av fakturaer som er viderefakturert fra andre foretak. Dette innebærer dermed at det ofte / normalt er utleiere av næringslokaler som må søke om støtte, og ikke de virksomheter som leier lokaler. Dermed er det også utleier som vil bli underlagt utbytteforbud. Søker, som viderefakturerer til sluttbruker, f.eks. leietaker, skal sørge for at tilskudd kommer reelle sluttbrukere til gode. Dette kan skje ved viderebetaling, men også ved at utleier investerer i tiltak som vil redusere leietakers fremtidige energiutgifter.

Enkelte foretak omfattes ikke av ordningen, bl.a. petroleumsselskapene og prosessindustrien. Boligselskap (borettslag, boligsameier, boligaksjeselskap eller tilsvarende) faller utenom dersom de kan søke etter støtteordningen for husholdninger og boligselskap.

Foretak under konkursbehandling eller avvikling, og foretak som ikke har betalt skatt og avgift m.m. er ikke støtteberettiget etter ordningen. Dersom personer med ledende roller er ilagt konkurskarantene, vil søknaden også avvises.

For å motta støtte etter støttetrinn 2 er det utarbeidet en liste med tiltak det kan søkes om støtte til. Tiltakene må oppfylle kravene i TEK 17 (byggteknisk forskrift). Slike tiltak gjennomføres etter eksisterende praksis hos Enova. Sluttrapport på være godkjent før det utbetales tilskudd til slike tiltak.  Kostnader må være påløpt etter 9. desember 2022, for å være støtteberettigede investeringskostnader etter tilskuddsordningen. Tiltak må utgjøre minst kr 50 000 før man kan søke.  

Søknader skal behandles automatisk og strømtilskudd utbetales kort tid etter at søknaden er innvilget, med unntak av tiltak som nevn over. 

Det settes en endelig søknadsfrist til 9. desember 2022, fordi tilskuddsordningen er rammestyrt. Dersom søknadene overstiger det totale rammebeløpet som er satt av, vil det foretas avkortninger i søknadsbeløpene.

Les tidligere artikkel: Strømstøtte til næringslivet  

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....