Fjerning av 350-kronersgrensen – høring

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.3. juli 2019

Finansdepartementet sendte i juni på høring et forslag om å fjerne avgiftsfritaket for varer som blir sendt fra utlandet, den såkalte «350-kronersgrensen». Forslaget innebærer at det fra 1. januar 2020 ikke lenger vil være avgiftsfritak for tilsendte varer fra utlandet på under 350 kroner.

Bilde av esker på rullebånd.jpg

Gjeldende rett

Ifølge gjeldende rett er varer som blir kjøpt fra utlandet, med verdi under 350 kroner, fritatt fra avgifter og toll. Dette innebærer at dersom varens samlede verdi inklusive frakt- og forsikringskostnader er under 350 kroner, må det ikke betales hverken merverdiavgift, særavgifter eller toll når varen innkommer Norge. Fritaket gjelder ikke alkoholholdige drikkevarer eller tobakkvarer.

Dersom varen har en verdi på mer enn 350 kroner sammenlagt, skal det i utgangspunktet betales merverdiavgift på 25 % til tross for at varen kan være tollfri. For mat og drikke skal det betales merverdiavgift på 15 %.

Høringsforslaget

Forslaget innebærer at alle varer som kjøpes fra utlandet vil være avgiftspliktige, uavhengig av om varen har lav verdi eller ikke. Det vil dermed ikke lenger være avgiftsfritt å handle «billige» varer fra utlandet som blir solgt på nettet.

Det foreslås at den utenlandske tilbyderen skal være avgiftspliktig. I den forbindelse foreslås det videre at systemet med forenklet registrerings- og rapporteringsordning for tilbydere av elektroniske tjenester utenfor merverdiavgiftsområdet (forenklet registrering – VOES) utvides til også å gjelde for tilbydere av varer utenfor Norge. Det nye forslaget vil gjelde for varer med verdi opp til 3 000 kroner. Elektroniske grensesnitt som tilrettelegger for salg av varer B2C (business to consumer), samt selgere som har nettbutikk, app-butikk e.l., som sender varer til forbrukere i Norge, skal registrere seg i denne utvidede forenklede registreringsordningen (VAT On Small Consignment – VOSC). Det foreslås innføring av et slags «registreringshierarki» der det avgjørende vil være hvem forbrukeren forholder seg til ved kjøpet. Forannevnte innebærer at dersom en selger omsetter sine varer via et elektronisk grensesnitt slik som for eksempel en app-butikk, er det sistnevnte som skal registrere seg, ikke selgeren.

Fritaket fra plikten til å deklarere vareforsendelsen til norske tollmyndigheter opprettholdes inntil videre på 350 kroner som i dag. Dette betyr at vareforsendelser med verdi under 350 kroner fortsatt ikke skal undergis vanlig tolldeklarering og kan sendes rett til kjøpers postkasse eller utleveringssted (Post i butikk, Postkontor e.l.), slik at vareflyten ikke vil påvirkes for dette segmentet.

I tillegg foreslår departementet at fritak for tollavgift økes fra dagens grense på 350 kroner, til samme beløp som grensen for samlefortolling, det vil si 3 000 kroner. Lik grense for samlefortolling og tollavgift innebærer at prosedyren for avgiftsfastsettelse normalt vil skje uavhengig av samlefortolling, ettersom (1) merverdiavgift innbetales av tilbyder, (2) det er fritak for tollavgift og (3) særavgiftsbelagte varer ikke kan inngå i samlefortolling. Det eneste unntaket fra dette vil være når tilbyder ikke er registrert i VOSC – da må merverdiavgift fastsettes og oppkreves i forbindelse med samlefortollingen.

Departementet foreslår at den nye ordningen, som i dagens regelverk, ikke gjelder for alkohol og tobakk. Videre foreslås at ordningen heller ikke skal gjelde for næringsmidler. Dette innebærer at varer som ilegges særavgifter som sjokolade- og sukkervareavgiften og særavgiften på alkoholfrie drikkevarer, ikke kan behandles i den nye ordningen. Disse varene vil nå, uavhengig av vareverdien, måtte avgiftsbelegges fra første krone, og altså i forbindelse med importen.

Vårt syn

For norsk næringsliv vil det være positivt at avgiftsfritaket fjernes, da det må antas å bli mindre konkurransevridende å drive virksomhet i Norge for varer under den såkalte 350-kronersgrensen. Norske bedrifter vil dermed bli mer konkurransedyktige, som vil kunne sikre flere arbeidsplasser og kanskje også medføre at det blir mindre flytting av virksomhet til utlandet, dårligere omsetning, herunder konkurs/nedleggelser mv.

For norske forbrukere vil avviklingen av 350-kronersgrensen innebære at varer som tidligere var avgiftsfrie nå vil være underlagt avgift. Kjøp av varer på nett fra utlandet til under 350 kroner, vil derfor bli dyrere enn tidligere.

De forenklingene som foreslås i forbindelse med avvikling av 350-kronersgrensen, vil ikke omfatte næringsmidler. En følge av forslaget er derfor at forbrukere ikke lenger vil kunne handle godteri, brus o.l. fra utenlandske nettbutikker og få det levert i Norge uten å betale særavgifter og merverdiavgift på varene. Ved netthandel innenfor dette segmentet, må pakkene deklareres uavhengig av vareverdi, slik at særavgifter og merverdiavgift, og eventuell toll, blir fastsatt som en del av tollprosedyren. Her vil det antakelig i tillegg påløpe et gebyr fra speditør, noe som vil utgjøre en ekstra økonomisk ulempe for de norske forbrukerne for handel av slike varer fra utlandet. Sistnevnte er synd idet forbrukernes interesse om mangfold og utvalg av denne type varer dessverre vil måtte lide.

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....