Lånegarantiordningen gjeninnføres

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.22. desember 2021

Koronarestriksjonene er tilbake og Regjeringen besluttet 14. desember 2021 å gjeninnføre lånegarantiordningen som opprinnelig ble innført våren 2020. Gjeninnføring av ordningen ble godkjent av ESA allerede 17. desember 2021 og ble formelt vedtatt ved forskriftsendring samme dag.

Bilde av mann som signerer dokumenter.jpg

Lånegarantiordningen er spesielt rettet mot nye banklån fra norske/europeiske finansforetak til bedrifter med hovedkontor i Norge. Ordningen har fortsatt en garantiramme på 50 milliarder kroner, hvorav 11 milliarder var gitt i lån før ordningen stengte midlertidig 31. oktober 2021.  Ordningen administreres av bankene, som rapporterer til det statlige eksportfinansieringsorganet Eksfin.

Ordningen er gjennomført ved Lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter av 24. mars 2020, og administreres av bankene selv. Loven suppleres av forskrift til loven som ble vedtatt den 27. mars 2020 (og endret gjentatte ganger, senest 17. desember 2021). Ordningen gjelder kun virksomheter som har rett eller plikt til registrering i Foretaksregisteret. Her er hovedelementene i ordningen:

1. Garantiordningen gjaldt opprinnelig kun små og mellomstore bedrifter. Definisjonen av «små og mellomstore bedrifter» følger av forskriften § 3.

a. Mellomstore bedrifter: Virksomheten sysselsetter færre enn 250 personer, og har en årlig omsetning som ikke overstiger EUR 50 millioner eller en samlet balanse som ikke overstiger EUR 43 millioner.

b. Små bedrifter: Virksomheten sysselsetter færre enn 50 personer og har en årsomsetning eller årsbalanse som ikke overstiger EUR 10 millioner.Den 2. april 2020 ble det vedtatt endringer i forskriften som innebærer at også større bedrifter er omfattet av ordningen, dog gjelder det visse særvilkår for større bedrifter.

2. Ordningen gjelder bare nye lån til bedrifter som må forventes å være lønnsomme under normale omstendigheter. Bedrifter som allerede var i økonomiske vanskeligheter per 31. desember 2019 vil ikke kunne få garanti. Med bedrifter som er i økonomiske vanskeligheter og som dermed ikke vil kunne få garanti, menes foretak der minst én av følgende hendelser har inntruffet for små eller mellomstore bedrifter:

a. for foretak med begrenset ansvar; der mer enn halve aksjekapitalen eller tilsvarende er tapt på grunn av akkumulerte tap,

b. for foretak der minst noen deltakere har ubegrenset ansvar for foretaksgjelden; der mer enn halvparten av den bokførte kapitalen er tapt som følge av akkumulerte tap,

c. foretaket er konkurs etter konkursloven eller foretaket oppfyller vilkårene for å bli begjært konkurs av dets kreditorer, eller

d. foretaket har mottatt krisestøtte og ikke ennå tilbakebetalt lånet eller innfridd garantien, eller foretaket har mottatt omstruktureringsstøtte og er fremdeles underlagt en omstruktureringsplan.

Virksomheter som har eksistert i mindre enn tre år, anses ikke å være i økonomiske vanskeligheter selv om hendelsene som nevnt i første ledd bokstav a og b har inntruffet.

For større bedrifter gjelder i tillegg til ovennevnte at de skal anses for å være i økonomiske vanskeligheter dersom foretaket i begge de to foregående årene har hatt:

a. en bokført gjeld som utgjør minst 7,5 ganger den bokførte egenkapitalen, og

b. en EBITDA-rentedekningsgrad som er lavere enn 1.

3. Garantien vil kunne utgjøre inntil 90 % av de nye lånene, og reduseres forholdsmessig etter hvert som lånet tilbakebetales. Lånene som garanteres kan ikke være større enn to ganger låntakers lønnskostnader for 2019 eller 25 % av låntakers omsetning for 2019, likevel maksimalt kr 50 millioner for små og mellomstore bedrifter og maksimalt kr 150 millioner for større bedrifter. Unntak kan gjøres i særlige tilfeller.

4. Garanterte lån kan ikke benyttes til førtidig innfrielse av eksisterende gjeld.

5. Lånene som garanteres, skal ikke ha løpetid på mer enn seks år, og skal for øvrig ha samme betingelser som et tilsvarende lån ville ha hatt i en «normalsituasjon». Lån med kortere løpetid kan forlenges innenfor en total løpetid på seks år.

6. For små og mellomstore bedrifter skal den årlige garantiprovisjonen utgjøre 0,25 % dersom lånet innvilges med løpetid inntil 1 år og 0,50 % dersom lånet innvilges med løpetid lengre enn 1 år eller dersom lånet innvilges med løpetid inntil 1 år med opsjon for forlengelse til inntil tre år. For større bedrifter skal den årlige garantiprovisjonen utgjøre 0,50 % dersom lånet innvilges med løpetid inntil 1 år og 1,00 % dersom lånet innvilges med løpetid lengre enn 1 år eller dersom lånet innvilges med løpetid inntil 1 år med opsjon for forlengelse til inntil tre år. Den årlige garantiprovisjonen for fjerde til sjette år av lånets løpetid skal utgjøre 1 % for små og mellomstore bedrifter og 2 % for større bedrifter for den delen av lånebeløpet som er garantert under ordningen.

7. Garantirammen fordeles forholdsmessig mellom finansinstitusjonene.

Hjelp med søknaden?

Ønsker du å søke om finansiering gjennom statlig garantiordning? Ræder kan bistå med søknadsprosessen. Vår søknadsmal gir deg en oversikt over hva som bør vedlegges søknaden herunder mal for handlingsplan.

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....