Hva man bør vite om private kausjonerer

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.23. juni 2015

Når banker eller finansieringsselskap (långiver) skal låne ut penger krever de ofte sikkerhet for å sikre at de får pengene tilbakebetalt. Selv om det er hyggelig å kunne hjelpe, bør du tenke deg godt om før du kausjonerer.

nærbilde_av_understrek_compliance.jpg

Den vanligste sikkerheten er pant i den eiendommen eller den bilen man kjøper. Dersom ikke dette er tilstrekkelig sikkerhet vil banken kunne be om tilleggssikkerhet i form av en kausjon/garanti fra en nærstående til låntaker. Eksempelvis kan det være en sønn som ber sine foreldre stille deres bolig eller hytte som sikkerhet for sønnens lån.

Dersom du skal stille din eiendom som sikkerhet for en annens gjeld taler man om en realkausjon eller tredjemannspant. Dersom du kun har signert «med sitt gode navn og rykte» taler man om en vanlig kausjon. Det er stort sett de samme regler som gjelder for en vanlig kausjon som for en realkausjon.

Selv om det er hyggelig å kunne hjelpe barn og barnebarn, skal du tenke deg om mange ganger, og helst en gang til, før du kausjonerer. Selv om man har tillit til sine nærmeste kan det oppstå situasjoner som skilsmisser og konkurser som medfører at ditt kausjonsansvar blir aktualisert. Dette gjelder særlig dersom du kausjonerer for noens næringsvirksomhet.

Tidligere kunne du bli bundet som kausjonist dersom du for eksempel ble med sønnen din inn i en bank og nikket på hodet når bankfunksjonæren spurte om det var trygt å gi lån til sønnen. I våre dager har bankene vidtgående skriftlig opplysnings- og frarådingsplikt. Reglene finner man i finansavtaleloven.

 

Långivers opplysningsplikt

Før du som kausjonist inngår avtale med långiver om å stille som kausjonist, har du krav på å få følgende opplysninger:

 • Alminnelige risiko som knytter seg til kausjonsansvar
 • De lån og kreditter kausjonen omfatter og tidsrom kausjonsansvaret skal gjelde
 • Kausjonskravets størrelse eller det høyeste beløp som kausjonen skal sikre, og om man som kausjonist i tillegg skal ha ansvar for renter og kostnader ved låntakerens mislighold
 • Pant eller annen sikkerhet som låntakeren eller en tredjeperson har stilt eller forutsettes å stille for långiverens fordring
 • Er det forutsatt tegnet gjeldsforsikring og i tilfelle om vilkår som må være oppfylt for at gjeldsforsikring skal bli tegnet
 • Den verdien av pant og annen sikkerhet som långiveren legger til grunn for låneforholdet, og som skal utnyttes før ditt kausjonsansvar blir aktuelt
 • Om kausjonen skal omfatte eldre gjeld og i tilfelle om gjelden er misligholdt
 • Andre forhold som man i samsvar med redelighet og god tro har krav på å bli opplyst om

Så snart som mulig skal långiveren gi kausjonisten en kopi av låneavtalen.

 


Långivers frarådningsplikt

Dersom du som kausjonist ikke har økonomi til å påta seg kausjonsansvaret, eller det foreligger andre forhold som tilsier at banken skal unnlate dette, skal du bli skriftlig frarådet å gjøre dette. Det samme gjelder dersom skyldners økonomi tilsier at du ikke burde påta deg kausjonsansvaret. Vi ser at mange banker ofte har et skjema om fraråding som en fast standard i de dokumenter du skal signere på som kausjonist. Dette er ofte fordi grunnen til at du blir bedt om å stille kausjon er jo nettopp låntakers økonomi.

I de tilfeller banken har frarådet eller burde frarådet låntaker å ta opp lånet, skal kausjonisten gjøres oppmerksom på dette. At dette skjemaet kommer som en del av «dokumentpakken» vil som oftest oppfylle bankenes frarådningsplikt. Dersom banken unnlater å gjøre dette, kan kausjonsansvaret i visse tilfeller reduseres.

 


Kausjonsavtalen

Det stilles også en del formelle krav til selve kausjonsavtalen du signerer på;

 • Kausjonsavtalen må være skriftlig og inneholde opplysninger om kausjonsbeløpets størrelse eller det høyeste beløp kausjonen skal sikre for å være bindende.
 • Kausjonsavtalen skal også inneholde de fleste av de opplysningene långiver plikter å gi før inngåelse av avtalen, og som det er redegjort for ovenfor. I tillegg skal det i kausjonsavtalen være opplysninger om at eventuelle tvister kan klages inn for Finansklagenemnda.
 • Et vilkår som ikke er tatt inn i kausjonsavtalen, er ikke bindende for deg som kausjonist med mindre banken godtgjør at du uttrykkelig har vedtatt vilkåret.
 • Du som kausjonist skal få et eksemplar av kausjonsavtalen fra banken.

Mens kausjonsforholdet løper

Mens kausjonsforholdet består bør du som kausjonist være orientert om praktiske forhold rundt låneforholdet og andre forhold som har betydning for din riskio. Du skal blant annet få beskjed om tilfeller hvor pant eller annen sikkerhet ikke blir stilt eller bortfaller. Det samme gjelder om gjeldsforsikring bortfaller.

Dersom lånet misligholdes i mer enn to måneder og dette gir grunn til å frykte svikt i låntakers betalingsevne, skal du som kausjonist varsles om dette skriftlig. Etter et slikt mislighold skal du også holdes informert om den videre utviklingen i låneforholdet.

Kausjonisten kan også kreve å få opplyst størrelsen på det beløpet man til enhver tid har kausjonert for, samt kreve opplysninger om renter og gebyrer i låneforholdet.

 

Kausjonens forfall

Heldigvis betjenes de fleste lån som forutsatt og kausjonen blir da aldri aktuell. Når det gjelder spørsmålet om når banken kan kreve deg som kausjonist, gjelder følgende regler:

 • Har banken tvangsgrunnlag for utlegg (enten dom eller gjeldsbrev som angir at det er et tvangsgrunnlag) kan krav rettes mot deg som kausjonist når det er begjært utlegg mot låntakeren.
 • Har låntakeren stilt pant for gjelden, kan krav rettes mot deg som kausjonist først når det er gått tre måneder etter at banken har begjært tvangsdekning i pantet etter tvangsfullbyrdelsesloven.
 • Åpnes gjeldsforhandling hos låntakeren etter gjeldsordningsloven, kan krav rettes mot deg som kausjonist når gjeldsforhandlingsperioden er utløpt.
 • Blir låntakerens bo tatt under konkursbehandling, eller blir det åpnet gjeldsforhandling etter konkursloven kan långiver straks rette krav mot kausjonisten.
 • Dersom en av disse situasjonene inntrer skal banken sende deg som kausjonist et skriftlig påkrav, og kausjonsansvaret forfaller da til betaling 14 dager etter at påkravet er kommet frem.

Kausjonistens krav mot låntaker

Dersom du blir krevet under kausjonen og betaler hele eller deler av låntakers gjeld kan du alltid kreve dette tilbake (regress) fra låntaker. Dette gjelder selv om du har valgt å innfri kravet før banken har krevet dette. Du som kausjonist kan også ved innfrielse kreve å tre inn i bankens øvrige sikkerheter. Merk imidlertid at dette ikke nødvendigvis gjelder der låntaker har fått gjeldsordning. Da vil det fremgå av gjeldsordningsavtalen hvordan forholdet til deg som kausjonist er ordnet. Du kan da ikke kreve tilbakebetaling fra låntaker etter dette.

Banken kan ikke endre vilkår til skade for deg som kausjonist uten ditt samtykke. Det samme gjelder frigivelse av andre sikkerheter. Dersom banken likevel gjør dette, kan du kreve å bli fritatt fra ditt kausjonsansvar.

 

 

Reduksjon og bortfall av kausjonsansvar

Kausjonsansvaret reduseres naturligvis ettersom låntaker nedbetaler sin gjeld. Kausjonisten kan også forvente at gjelden blir nedbetalt som forutsatt i låneavtalen, dersom man ikke varsles om annet. Dette innebærer at kausjonsansvaret kan bli lavere enn det som er den faktiske utestående gjelden for låntaker. Dette gjelder ikke om kausjonisten er varslet om mislighold.

En kausjon er begrenset til ti år fra kausjonsavtalen ble inngått. Hvis du kausjonerer for en kassekreditt eller lignende uten fastsatt tilbakebetalingstidspunkt, er ansvarstiden begrenset til fem år. Dette gjelder ikke om lånet er misligholdt og du er varslet om dette. Det er viktig å være klar over at de nevnte tidsfristene ikke gjelder ved realkausjon, altså når du som kausjonist har pantsatt din egen eiendom.

Kausjonsansvaret reduseres også om et forsikringsselskap har betalt på lånet gjennom en gjeldsforsikringsavtale.

 

Oppsummering

Selv om en kausjonserklæring kan utgjøre en betydelig forskjell for dine nærmeste, skal du vokte deg vel for å kausjonere. Dersom kausjonen må innfris, kan dette skape splid i mange famileforhold. I tillegg må du være klar over at dersom du har gitt pant i fast eiendom til sikkerhet for noens næringsvirksomhet foreligger det en ekstra risiko ved konkurs. Da vil konkursboet kunne kreve legalpant i eiendommen på inntil 5 % av eiendommens verdi, dog begrenset oppad til kr 791 000 (per februar 2018) til dekning av nødvendige boomkostninger. Dette vil ha 1. prioritet og komme i tillegg til de øvrige pant du har i eiendommen din.

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....