Tilbakebetaling av innbetalt kapital – skattefri for aksjonærene

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.1. april 2020

Tilbakebetaling av skattemessig innbetalt kapital til aksjonær utløser ikke utbytteskatt eller annen skatt. Innbetalt kapital på aksjen er en skatteposisjon som følger aksjen og er ikke nødvendigvis knyttet til hva den enkelte aksjonær har betalt inn til selskapet. Fagartikkel som ser nærmere på vilkår for at tilbakebetaling kan skje skattefritt.

bilde av penger og penn.jpg

Når er tilbakebetaling av innbetalt kapital skattefri?

Som en klar hovedregel skal utdelinger fra et aksjeselskap til en aksjonær anses som utbytte. For personlige aksjonærer er effektiv utbytteskatt 31,68 % (2020). Ved utdeling av midler som er såkalt «tilbakebetaling av innbetalt kapital» knyttet til aksjen(e), skal det imidlertid ikke betales utbytteskatt. Slik utdeling er skattefri. Dette følger uttrykkelig at skatteloven.  Dette gjelder både utdelinger til personlige aksjonærer og selskapsaksjonærer. Skatteposisjonen vil i praksis ha størst betydning for personlige aksjonærer og ikke selskapsaksjonærer. Dette på grunn av fritaksmetoden (utbytteskatten for selskaper som eier 90 pst eller mer av aksjene i et selskap er 0 %. For selskaper som eier mindre enn 90 % av aksjene i et selskap, er det 3 % utbytteskatt (effektiv skatt 0,66%).

Begrunnelsen for at tilbakebetaling av innbetalt kapital-posisjonen ikke er skattepliktig, er at dette er en tilbakeføring av den kapital som er skutt inn i selskapet, og som derfor skal kunne tas ut fra selskapet uten at det utløser skatt.
 
For at tilbakebetalingen skal kvalifisere som skattefri er det avgjørende at den gjelder skattemessig innbetalt kapital. Den må rent faktisk være innbetalt kapital i forbindelse med aksjen. Dette gjelder både innbetaling av aksjekapital og innbetaling av overkurs. Innbetaling av kapital skjer enten ved stiftelse av selskapet eller ved senere kapitalutvidelser/nyemisjoner i selskapet. Utdeling av fondsemittert kapital til aksjonærene kvalifiserer ikke som tilbakebetaling av innbetalt kapital, og skal derfor regnes som skattepliktig utbytte.

Skatteposisjonen følger aksjen og er ikke knyttet til hver enkelt aksjonær

Skatteposisjonen følger aksjen, og er ikke knyttet til den enkelte aksjonærs innbetalinger. Dette får betydning når aksjen har skiftet eier flere ganger. Det innebærer videre at dersom det har vært flere emisjoner i selskapet, og det er innbetalt kapital på aksjen i den forbindelse, så skal også kapital innbetalt av tidligere aksjonærer medregnes i det som er «innbetalt kapital» på aksjen.

Tilbakebetalingen får konsekvenser for aksjens inngangsverdi

Effekten av at innbetalt kapital tilbakebetales er at inngangsverdien på aksjen skal reduseres med det tilbakebetalte beløpet. Dette gjelder selv om det medfører at aksjenes inngangsverdi er eller blir negativ.
 

Selskapsrettslig gjennomføring

Selskapsrettslig kan innbetalt kapital tilbakebetales ved (i) nedsettelse av selskapets aksjekapital, (ii) ved tilbakebetaling av innbetalt overkurs eller (iii) ved en utdeling som selskapsrettslig behandles som en utdeling av selskapets frie egenkapital (utbytte).

Ved tilbakebetaling av innbetalt aksjekapital  gjelder de alminnelige reglene i aksjeloven om utbytte. Følgende krav må være oppfylt:
  • Beslutning om utbytte treffes av generalforsamlingen, med mindre generalforsamlingen har gitt styret fullmakt til å beslutte utdeling. Styret skal legge frem forslag til utdeling av utbytte, og generalforsamlingen kan ikke vedta høyere utbytte enn det styret har foreslått eller godtar. Det bør fremgå av generalforsamlingsprotokollen at utbytte skal klassifiseres som skattefri tilbakebetaling av innbetalt kapital, og i så fall for hvilke aksjer/aksjonærer ettersom aksjonærene kan velge hvorvidt utdelingen skal behandles som utbytte eller tilbakebetaling av innbetalt kapital (forutsatt at det er skattemessig innbetalt kapital på aksjene) 
  • For at det skal kunne deles ut utbytte må selskapet ha tilstrekkelig utbyttegrunnlag. I tillegg er det et krav om at selskapet etter utdelingen skal ha forsvarlig egenkapital og likviditet.


Innbetalt kapital kan også tilbakebetales skattefritt i forbindelse med beslutning om kapitalnedsettelse med innløsning av aksjer eller reduksjon av aksjenes pålydende.  Merk at det er noe mindre formaliteter og dermed enklere i praksis å ta ut overkurs enn aksjekapital. Ved nedsettelse av aksjekapital løper det en seks ukers kreditorfrist fra beslutningen er offentliggjort til utbetalingen kan gjennomføres. Ved utdeling av overkurs er det ingen kreditorfrist. Men det er like fullt krav om at beslutning om utdeling må treffes av styret og ev generalforsamlingen, og at det må foreligge tilstrekkelig utbyttegrunnlag.

Spekulasjoner om innstramminger i reglene

Både Scheel-utvalget (2014)  og Skatteutvalget (i 2015)  ga uttrykk for at reglene om tilbakebetaling av kapital er vanskelig å praktisere fordi det er vanskelig å holde oversikt over hva som er innbetalt på den enkelte aksje. Finansdepartementet har så langt ikke fulgt dette opp med å komme med forslag til endringer i reglene.  

Det har vært spekulert i om det vil innføres begrensinger i aksjonærenes mulighet til å ta ut innbetalt kapital skattefritt. Dette for eksempel ved at det innføres en rekkefølgebestemmelse, dvs. at opptjent kapital i selskapet må deles ut som skattepliktig utbytte før en kan tilbakebetale innbetalt kapital skattefritt. En slik løsning vil imidlertid ikke løse de praktiske problemene rundt dokumentasjon av det som er innbetalt på aksjene.
 
Et annet alternativ er at muligheten for å kunne tilbakebetale «innbetalt kapital» skattefritt, stenges helt. Dette vil imidlertid stride mot det system som har vært så langt, dermed er en slik endring trolig lite sannsynlig. Om og når det vil komme en innstramming er uvisst. Frykter en innstramminger, kan en tilpasse seg ved å ta ut midler som tilbakebetaling av innbetalt kapital i nær fremtid.

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....