Generasjonsskifte og omstrukturering

LinkedIn icon

Ved et generasjonsskifte kan det være fornuftig å vurdere om en virksomhet eller et selskap bør omstruktureres før, eller i forbindelse med overføring til neste generasjon. Bruker du tid på planleggingen kan man oppnå mange fordeler, ikke minst skattemessig. Her gir vi deg gode tips, samt en oversikt over de mest praktiske tilfellene.

nærbilde_signering.jpg

Hovedregelen for omdanninger, fusjoner og fisjoner er at de er skattepliktige. I praksis gjennomføres de fleste slike transaksjoner imidlertid uten at det utløser skatt. Forutsetning for de skattefrie omstruktureringene omtalt nedenfor er at skatteposisjoner, ervervstidspunkter, inngangsverdier, avskrivningsgrunnlag, rettigheter og forpliktelser mv. overføres med skattemessig kontinuitet. Det er en rekke regler som må følges for at omdanninger, fusjon og fisjon skal kunne gjennomføres skattefritt.

Det er viktig med god oversikt over reglene og nøye planlegging, slik at en ikke ender opp med en stor skatteregning. Det kan være klokt å søke bistand av en rådgiver.

Nedenfor gis en oversikt over de mest praktiske tilfellene:

1. Bør virksomhet eid gjennom et enkeltpersonforetak omdannes til et AS?

Det kan være gode grunner til å ønske å redusere personlig risiko og ansvar, og i stedet for å eie virksomhet personlig, heller eie aksjer i et aksjeselskap. Aksjeselskaper har som kjent begrenset ansvar. En slik overføring bør senior vurdere før en personlig eiet virksomhet overdras til junior, eller junior kan gjennomføre en omdanning etter at han/hun har overtatt virksomheten. Dersom det gjennomføres på korrekt måte, er en slik omdanning skattefri. Dette gjelder også dersom virksomheten er eiet gjennom et selskap med deltakerfastsetting. En omdanning til et AS kan også være et ledd på veien for å komme i holdingstruktur, - se nærmere om dette nedenfor.

2. Fornuftig å splitte virksomheten eller selskapet? (Fisjon)

Eies aksjer i et selskap som driver flere virksomheter, kan det være fornuftig å dele virksomhetene i flere selskaper. Et AS kan for eksempel eie tre eiendommer og senior kan ønske å overføre disse eiendommene i tre ulike selskaper til arvingene.

Det kan også være at senior ønsker å overdra deler av virksomheten til barna, mens han/hun fortsetter å drive og eie en annen del av virksomheten selv. Et tredje scenario kan være at senior ønsker å selge ut deler av virksomheten før generasjonsskiftet påbegynnes eller før aksjer overdras til junior.

I slike tilfeller er det praktisk å bruke fisjonsinstituttet. Fisjon kan gjennomføres skattefritt hvis det skjer med kontinuitet etter skattereglene.

Merk at ved fisjon er det en forutsetning for skattefritak at nominell og innbetalt aksjekapital fordeles imellom selskapene i samme forhold som de reelle nettoverdier fordeles mellom selskapene.

3. Hensiktsmessig å slå sammen selskaper? (Fusjon)

I den grad senior har flere selskaper kan det i noen tilfeller være grunn til å vurdere om disse bør slås sammen til et eller færre selskaper, for å forenkle strukturen, oppnå synergier, eller spare kostnader. Dette kan være selskaper eid i samme konsernstruktur, mor-datter fusjon, fusjon mellom søsterselskapet eller fusjon mellom uavhengige selskaper.

Det er også mulig å kombinere fusjon og fisjon for å oppnå en ønsket struktur.

4. Er etablering av holdingstruktur ønskelig?

Det er etter norske regler ulik beskatning av aksjer ettersom aksjene er eid personlig eller av et selskap.

Eies aksjer personlig gjelder den såkalte aksjonærmodellen. Personlig eide aksjer utløser gevinst eller tap ved salg. Effektiv skattesats er 37,84 %. Utbytte skattlegges med samme skattesats.

Eies aksjer av et selskap gjelder fritaksmetoden. Salg av selskapseide aksjer utløser ikke skatt på gevinst, og en får heller ikke fradragsført tap. Utbytte blir marginalt beskattet. Utbytte er helt skattefritt dersom selskapet eier mer enn 90 % av aksjene i det utbytteutdelende selskap. Eier selskapet 90 % eller mindre av aksjene i selskapet, skal 3 % av utbytte inntektsføres og skattlegges med 22 %, (effektiv skatt 0,66 %). 

Eier et selskap aksjer vil en dermed kunne få utsatt skatt på aksjeutbytte og aksjegevinster frem til den bakenforliggende aksjonæren ønsker å ta ut utbytte. Tar den bakenforliggende personlige aksjonær ut utbytte, vil dette skattlegges etter aksjonærmodellen (med 37,84 % effektiv skatt). Det kan derfor etter omstendighetene være ønskelig å eie aksjer gjennom en holdingstruktur.

Har den personlige aksjonæren bruk for penger for eksempel til privat forbruk eller investering i hytte, bolig el, så vil det ikke være noe stort poeng med en holdingstruktur. Har en derimot ikke behov for å ta ut midler fra selskapet, men ønsker å ha selskapet som en sparebøsse til langsiktige investeringer i aksjer eller foreta mange aksjetransaksjoner- da kan det være smart å opprette et holdingselskap. Dette er fornuftig å tenke gjennom i forbindelse med et generasjonsskifte. Det er hensiktsmessig med en dialog med arvingene i forhold til hva deres behov og ønsker er.

Opprettelse av en holdingstruktur er ikke helt «rett frem» da det etter norske regler ikke er mulig å utfisjonere en virksomhet direkte ned i datterselskapet (vertikalt). Det er likevel mulig å oppnå å komme i holdingstruktur på to måter (i) enten via en fisjonsfusjon (der det opprinnelige selskapet først stifter et datterselskap, deretter fisjonerer en del av virksomheten til et nystiftet selskap, som så fusjonerer med datterselskapet) eller (ii) ved at det stiftes en tom holdingstruktur med et morselskap og et datterselskap, og det opprinnelige selskapet deretter fusjoneres med datterselskapet i den nyopprettede strukturen. Det er også mulig å oppnå at arvingene eier hver sine holdingselskaper og har aksjer i enten hver sine underliggende selskaper eller eier aksjer i et felles selskap.

Det fører for langt i denne artikkelen å gå nærmere inn på dette, men også her er det mulig å gjennomføre transaksjonene uten at det utløser skatt, dersom disse gjennomføres i tråd med reglene for skattefrie fusjoner og fisjoner. 

5. Praktisk gjennomføring

Merk at gjennomføring av en fisjon, fusjon eller omdanning tar tid. Ofte må en regne med at det tar 10-12 uker fra generalforsamlingen har vedtatt fisjonsplanen, til fisjonen eller fusjonen trer i kraft. Da er saksbehandling i foretaksregisteret, og kreditorfrist på 6 uker medregnet. 

Som nevnt over kan en oppnå mange fordeler – ikke minst skattemessig – om en bruker tid på å planlegge et generasjonsskifte eller endrer organiseringen av en virksomhet.

Vi som ofte bistår både familier og andre med et generasjonsskifte, har ved flere anledninger opplevd at eierne enten har påbegynt prosessen selv, - eller har søkt bistand som ikke har tilstrekkelig kompetanse på området. Da kan det bli komplisert og ikke minst kostbart,  å «rette opp» et «skakk-kjørt» generasjonsskifte. Det er derfor viktig å benytte kompetent bistand også i planleggingsfasen. Ta gjerne kontakt for en helt uforpliktende prat. 

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....