Avtale om ny Småhusplan på plass

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.15. juni 2023

Etter flere år med diskusjoner og arbeid med ny Småhusplan har byrådspartiene Arbeiderpartiet, SV og MDG har kommet til felles enighet med Høyre og Venstre om Oslos småhusplan. Småhusplanen er en områdereguleringsplan som omfatter omkring 28 000 eiendommer. Planen er juridisk bindende for nye tiltak på eiendommene den gjelder, og har derfor stor betydning for mulighetene for boligutvikling i byen.

aerial-view-of-the-village-in-suburbs-in-oslo-norway.jpg_s=1024x1024&w=is&k=20&c=zlh_0Z_e2n84vjJHiyZPWti9qXku-GJ6SN0hwZ8yK3g=.jpg

Høyre, Arbeiderpartiet, MDG, SV og Venstre har blitt enige om følgende endringer i byrådets forslag til småhusplanen:

  • Det åpnes opp for firemannsboliger – også i rekke.
  • Reduksjon av minste tillatte tomtestørrelse for flermannsbolig til 400 m².
  • Tillatt utnyttelse per tomt settes til 18 prosent bebygd areal (i dagens Småhusplan er maksimalt tillatt utnyttingsgrad 24 prosent bebygd areal. Opprinnelig foreslo Plan- og bygningsetaten maksimal utnytting med 16 prosent i hele Småhusområdet. For planens særskilte A- og B-områder ved sjø eller vassdrag foreslås maksimal utnyttingsgrad 16 prosent.
  • Det foreslås det å øke gesimshøyden til 7 meter for å øke bokvaliteten (i dagens plan er maksimalt tillatt gesimshøyde 6,5 meter.
  • Krav om uteoppholdsareal reduseres fra 150 til 100 m² privat areal for en boenhet, 35 for sekundærbolig (for eksempel en utleiedel). Arealet skal være på terreng.
  • Minimum 60 prosent av tomtens areal skal være grøntarealer. Uteoppholdsarealer skal være på terreng, samtidig som reduseres kravet til uteoppholdsareal for å tilrettelegge for naturtomter.
  • Ingen krav til parkeringsplasser for bil, men det kan tillates to per boenhet.
  • Krav om minst fire sykkelparkeringsplasser per boenhet. Minst to av plassene skal være overdekte, og inngår i utnyttingsgraden. Det foreslås dessuten kvalitetskrav til sykkelparkering i tråd med parkeringsnormen vedtatt av bystyret desember 2022.
  • Forslag om nye bestemmelser som skal skjerpe kravene til arkitektonisk kvalitet i småhusområdene.
  • Takterrasser tillates til en viss grad. Terrassen må trekkes in, og det tillates ikke glassrekkverk.

 

Endringene krever at småhusplanen må legges ut til ny høring. Plan- og bygningsetaten vil derfor legge småhusplanen på høring fra midten av juni. Høringsinnspillene vil deretter bli vurdert før endelig vedtak i bystyret.

 

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....